Parama žemės ūkio valdoms modernizuoti – jau greitai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.08.07

Parama žemės ūkio valdoms modernizuoti – jau greitai

Parama žemės ūkio valdoms modernizuoti – jau greitai
Jau rugsėjo 4 d. prasidės paraiškų, skirtų žemės ūkio valdų modernizavimo paramai gauti, rinkimas. Šias paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bus galima teikti iki spalio 31 d.
 
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paramą numatyta teikti supaprastintąja tvarka. Šiam paraiškų rinkimo etapui numatyta skirti 30 000 000 Eur. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 50 000 Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu bendra gauta paramos suma negali viršyti 400 000 Eur.
 
Kokie pareiškėjai galimi
 
Pagal KPP veiklos sritį paraiškas galės teikti juridiniai ir fiziniai asmenys. Pareiškėjai turi būti ne trumpiau kaip 2 metus iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai užsiimantys žemės ūkio veikla, gaunantys iš šios veiklos pajamų ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir (arba) valdą. Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 000 Eur, išskyrus pripažintus žemės ūkio kooperatyvus, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.
 
Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjais negalės būti kooperatinės bendrovės, neturinčios pripažinto žemės ūkio kooperatyvo statuso. Taip pat nebus priimamos paraiškos, pateiktos kartu su partneriais.
 
Paraiškos NMA turi būti teikiamos elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS, adresu https://zumis.lt. 
 
Remiama veikla
 
Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta paramą skirti pareiškėjams, ketinantiems užsiimti žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimu (rūšiavimu, pakavimu, surinkimu ir t. t.), perdirbimu ir tiekimu rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir realizavimu, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimu. Pažymėtina, kad apdorojimo ir perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus).
 
Parama taip pat galės būti skiriama biodujų gamybai gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų, bet išlaikant sąlygą, jog biodujos, šilumos ir elektros energija bus gaminama tik ūkio reikmėms, o biodujų gamybai bus naudojamas tik pareiškėjo gyvulininkystės ūkyje susidaręs gyvulių ir paukščių mėšlas ir (arba) kitos biologiškai skaidžios atliekos.
 
Tinkamos išlaidos
 
Pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ bus kompensuojamos šios investicijos: nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, nauji technologiniai įrengimai,  nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu, naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, gamybinių statinių, įskaitant biosaugai (pvz.: tvoros, gardai ir pan.) užtikrinti reikalingus statinius, statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, taip pat infrastruktūra valdoje, susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai, ir (arba) biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje, t. y. kelių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, biodujų jėgainių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.
 
Paramos lėšomis bus galima pasinaudoti įsigyjant daugiamečius augalus – vaismedžius, vaiskrūmius – ir rangos būdu atliekant jų sodinimo darbus.
 
Taip pat numatyta kompensuoti bendrąsias išlaidas, tačiau finansuojama bendrųjų išlaidų dalis turi sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir būti ne didesnė kaip 1 000 Eur.
 
Projekto įgyvendinimo sąlygos
 
Projektą pareiškėjas privalės įgyvendinti per 18 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Jei įgyvendinant projektą numatyta vykdyti naujų gamybinių statinių statybą arba esamų gamybinių statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus, projektas turės būti įgyvendintas per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Priemonės įgyvendinimo taisyklėse taip pat numatyta galimybė projektą įgyvendinti per ne ilgesnį kaip 60 mėnesių laikotarpį (5 metus), bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. birželio 30 d., tačiau tik tuo atveju, jei pareiškėjas paraiškoje nurodo, kad visas projekte numatytas įsigyti turtas bus įgyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu.
 
Paramos intensyvumas
 
Paramos dydis pareiškėjo projektui apskaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas, neviršijant veiklos sričiai nustatytų paramos intensyvumo lygių – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas vykdo veiklą gyvulininkystės (įskaitant biodujų gamybą), sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės sektoriuose, augalininkystės sektoriuje, – iki 40 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 20 proc. punktų didesnis paramos intensyvumas visuose žemės ūkio sektoriuose galės būti taikomas tik pripažintų žemės ūkio kooperatyvų įgyvendinamoms kolektyvinėms investicijoms, tačiau bendras paramos intensyvumas negali viršyti 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės.
 
Taikomi atrankos kriterijai
 
Pateiktos pareiškėjų paraiškos bus vertinamos vadovaujantis atrankos kriterijais, už kuriuos bus suteikiami balai. Jei bendra prašoma paramos suma viršys kvietimui skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai ir už kuriuos bus skiriami balai:
 
1. Pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos pagal tą žemės ūkio veiklos specializuotą sektorių (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ar augalininkystės), pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje (pasirenkamas tik vienas variantas):
 • pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir KPP priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiama 10 balų;
 • pagal KPP priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai.
2. Įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas – suteikiama 20 balų;
 
3. Pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis. Kai ūkio ekonominis dydis yra:
 • didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
 • didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
4. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 
5. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys, kuri veikia kaip juridinis asmuo, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pasirenkamas tik vienas variantas).  Tuo atveju kai:
 • pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys – suteikiama 10 balų;
 • pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys – suteikiami 5 balai.
6. Projektas prisideda prie aplinkos taršos (pasirenkamas tik vienas variantas). Tuo atveju kai:
 • pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant KPP priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos (atrankos balai suteikiami už priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: ,,Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, ,,Specifinių pievų tvarkymas“, ,,Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, ,,Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, ,,Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, ,,Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Dalyvavimo nurodytose veiklose (veikloje) žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (kai pareiškėjas dalyvauja nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą. Tuo atveju, kai pareiškėjas nedalyvauja, bet įsipareigoja dalyvauti nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal pirmaisiais įsipareigojimo vykdymo metais deklaruotą ŽŪN plotą) – suteikiama 15 balų;
 • projekte numatytos įsigyti žemės ūkio technikos ir įrangos, skirtos mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui valdoje, vertė sudaro daugiau kaip 50 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: tik mėšlo ir srutų išvežimo technika (išskyrus traktorius ir jų priekabas, krautuvus), mėšlo ir srutų įterpimo ir paskleidimo (su įterpimu į dirvą) įrenginiai ir mechanizmai, srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) – suteikiama 15 balų;
 • pareiškėjas įsipareigoja  ne vėliau kaip per vienerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos dalyvauti mokymuose, susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (atrankos balai suteikiami, kai mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015) – suteikiami 5 balai.
7. Įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas, kuriame numatyta investuoti tik į gamybinių pastatų funkcionavimui užtikrinti būtiną žemės ūkio įrangą – suteikiami 5 balai.
 
8. Projektui suteikiama 10 balų, kai jis atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):
 • pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas, investuojantis penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo;
 • pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto arba ne mažiau kaip 50 proc. valdoje laikomų ūkinių gyvūnų skaičiaus;
 • pareiškėjas vykdo (numato vykdyti ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos) gyvulininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.
Privalomas mažiausias paraiškų atrankos balų skaičius yra 50. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Papildomas paraiškų vertinimas bus atliekamas reitinguojant pareiškėjus tokia eilės tvarka:
- pagal pareiškėjus, kurie negavę ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai;
- pagal mažiausią prašomą paramos sumą.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugpjūčio 7 d. 14:09