Parama žemės ūkio produktų perdirbėjams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.06.04

Parama žemės ūkio produktų perdirbėjams

Parama žemės ūkio produktų perdirbėjams
Įmonės ir žemės ūkio kooperatyvai, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, kviečiami teikti paraiškas gauti valstybės ir Europos Sąjungos (ES) paramą. Paramos lėšomis finansuojamos nekilnojamojo turto statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto, naujų įrenginių bei įrangos, įskaičiuojant ir techniką, įsigijimo, taip pat bendrosios išlaidos.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ renkamos nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 45 mln. eurų paramos lėšų.
 
Neremiamas pieno perdirbimas
 
Pagal veiklos sritį remiamas vaisių, uogų, daržovių, grybų bei augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas. Remiamas ir mėsos, trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų bei kitų Sutarties dėl ES veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.
 
Šiemet pagal šią veiklos sritį neremiamas pieno perdirbimas ir (arba) rinkodara.
 
Turi nepertraukiamai veikti
 
Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara. Paramos paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.
 
Pareiškėjai, norėdami gauti paramą, turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Vienas iš reikalavimų – pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti, t. y. vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą bei gauti iš šios veiklos pajamų ne trumpiau kaip vienerius metus. Jeigu pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kurio visi nariai užsiima žemės ūkio veikla, jis turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 6 mėnesius.
 
Būtinas verslo planas
 
Teikiant paraišką būtina pateikti ir verslo planą. Verslo plane pagrindžiamos planuojamos investicijos, investavimo tikslai, projektui įgyvendinti reikalingos lėšos, finansavimo būdai, projekto įgyvendinimo terminai.
 
Svarbu, kad pareiškėjai pateiktų ir kitus reikalaujamus dokumentus. Jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) arba infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška turi būti pateiktas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto vertės skaičiavimu. Statinių techninis projektas (pateikiamos statinio techninio projekto, bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, technologijos, aplinkos apsaugos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys) ir statybą, rekonstravimą arba kapitalinį remontą leidžiantis dokumentas gali būti pateikti iki pirmojo mokėjimo prašymo.
 
Jei projekte numatyta nesudėtingų statinių statyba, rekonstravimas arba kapitalinis remontas, kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia nustatyta tvarka atsakingų institucijų suderintą supaprastintą statybos, rekonstravimo arba kapitalinio remonto projektą (kai jis privalomas) arba kitus bendruosius projektinius dokumentus (sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikaciją ir aiškinamąjį raštą). Rengiant projektus turi būti atlikta statinio techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizė. Ekspertizės išvada turi būti parengta įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla, ir ji gali būti pateikta iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.
 
Paramos intensyvumas skiriasi
 
Pagal veiklos sritį teikiamos paramos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), įmonės dydį ir perdirbto galutinio produkto priskyrimą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedui.
 
Didžiausioji paramos suma labai mažoms ir mažoms įmonėms gali siekti iki 3 mln. eurų, o vidutinėms ir didesnėms nei vidutinės įmonėms – 4 mln. eurų vienam projektui bei 2014–2020 metų laikotarpiui. Įmonėms, kurios žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl ES veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, parama siekia iki 200 tūkst. eurų.  
 
Galimas didžiausias paramos intensyvumas gali  siekti iki 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo), o labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių statuso neatitinkančioms įmonėms – 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Pareiškėjams, gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus, gali būti finansuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių statuso neatitinkančioms įmonėms, gaminančioms ekologiškus žemės ūkio produktus, padengiama iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Mažiausias atrankos balų skaičius – 35
 
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, suplanuotos verslo plane, turi būti  realios, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų.
 
Pagal KPP veiklos sritį numatytos trys tinkamų išlaidų kategorijos: nekilnojamojo turto statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto išlaidos; naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaičiuojant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės; bendrosios išlaidos. Detalus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pagal remiamos veiklos sektorius pateiktas KPP veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse.
 
Pareiškėjai paramai gauti atrenkami taikant balus už atitiktį projektų atrankos kriterijams. Iš viso pagal šią veiklos sritį numatyti 9 atrankos kriterijai. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Jeigu atrankos metu  nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo atrankos balų skaičiaus, tokios paraiškos  atmetamos.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 26 d. 14:28