Parama žemės ūkio produktų perdirbėjams – pagal naująsias taisykles
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.04.06

Parama žemės ūkio produktų perdirbėjams – pagal naująsias taisykles

Parama žemės ūkio produktų perdirbėjams – pagal naująsias taisykles
Paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ šiais metais renkamos balandžio 2–30 d. Pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal naująsias, nuo 2012 m. galiojančias, įgyvendinimo taisykles.
 
Galimi pareiškėjai
 
Paramos pagal pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, perdirbančios žemės ūkio produktus ir (ar) užsiimančios žemės ūkio produktų rinkodara ne trumpiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo. Kaip ir ankstesniais metais, paramos gali kreiptis kooperatyvai. Pastarieji turi būti pripažinti žemės ūkio kooperatyvais ir atitikti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms keliamus reikalavimus. Verta pažymėti, kad šiai metais iš paraiškas teikiančių kooperatyvų nereikalaujama 2 metų žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros patirtis.
 
Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ar rinkodaros 2 finansinius metus iki paraiškos paramai gauti pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų įmonės pajamų. Atkreiptinas dėmesys, jog šis reikalavimas netaikomas kooperatyvams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažinti žemės ūkio kooperatyvais.
 
Remiama ir neremiama veikla
 
Pagal priemonės pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ remiamas vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; mėsos perdirbimas ir (ar) rinkodara; perdirbimo procese susidariusių trečiosios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas; kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (ar) rinkodara.
 
Nuo 2012 m. neremiamas kitų augalininkystės šakų produkcijos perdirbimas ir (ar) rinkodara, atliekų perdirbimas, pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, atliekų perdirbimas.
 
Viena paraiškos forma
 
Nuo 2009 m. pagal daugelį KPP investicinių priemonių buvo pradėta taikyti supaprastinta paraiškų teikimo tvarka, jei prašoma paramos suma buvo ne didesnė kaip 150 tūkst. Lt. Ši tvarka galiojo ir kitus dvejus metus – 2010, 2011. Pažymėtina, jog 2011 metais žemės ūkio produktų perdirbėjams galiojo vienos priemonės įgyvendinimo taisyklės nepriklausomai nuo prašomos paramos sumos, tačiau skyrėsi pildomos paraiškos formos.
 
2012 metais tiek besikreipiantys ne didesnės kaip 150 tūkst. Lt, tiek didesnės kaip 150 tūkst. Lt paramos žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai turi pildyti vieną paraiškos formą.
 
Finansuojamos išlaidos
 
Veiklos srities „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ paramos lėšomis finansuojama projekto reikmėms skirtų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstravimas, statybinių medžiagų įsigijimas (išskyrus naujų mėsos perdirbimo įmonių bei skerdyklų statybą), naujų įrenginių ir mechanizmų, technikos, kompiuterinės įrangos, įskaitant programinę įrangą, skirtą projekto reikmėms, įsigijimas. Taip pat paramos lėšomis galima padengti dalį bendrųjų išlaidų (finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų). Kompensuojamų išlaidų kategorijai priskiriamos ir viešinimo išlaidos.
 
Išlaidų kategorijų visą sąrašą pagal atskirus sektorius (vaisių, uogų, daržovių ir grybų perdirbimo ir (ar) rinkodaros, atliekų perdirbimo; mėsos perdirbimo ir (ar) rinkodaros; trečiosios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų atliekų perdirbimo ir tvarkymo; kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros) galima rasti veiklos srities „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ įgyvendinimo taisyklėse.
 
Paraiškų vertinimo pirmumo kriterijai
 
Per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmoji veiklos sritis „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ yra viena populiariausių. 2011 m. paraiškose pagal pirmąją veiklos sritį prašoma paramos suma viršijo metams skirtąją daugiau kaip keturis kartus. Todėl 2011 metais paraiškos buvo vertinamos pagal nustatytus paraiškų vertinimo pirmumo kriterijus. Praeitais metais pateiktos paraiškos buvo priskirtos prioritetiniams sektoriams bei jiems priklausantiems subsektoriams ir pastarųjų viduje jos buvo vertinamos pagal priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus pirmumo kriterijus.
 
2012 m. pagal pirmąją veiklos sritį numatyti šie prioritetiniai sektoriai:
 
 • vaisių, uogų, daržovių ir grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara, atliekų perdirbimas;
 • mėsos perdirbimas ir (ar) rinkodara; trečiosios kategorijos šalutinių gyvūninės kilmės produktų perdirbimas;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (ar) rinkodara. Jie išdėstyti mažėjančios svarbos tvarka.
 
Kaip ir 2011 metais, surinktos 2012 metais paraiškos bus vertinamos pagal nustatytus pirmumo kriterijus, jei jose prašomos paramos suma viršys skirtąją.
 
2012 m. pateiktos paraiškos pagal pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ bus vertinamos pagal šiuos pirmumo kriterijus:
 
 • pareiškėjas perdirba ir (ar) planuoja perdirbti savo (jei pareiškėjas pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – savo ir (ar) kooperatyvo narių) užaugintus žemės ūkio produktus;
 • pareiškėjas planuoja užsiimti savo (jei pareiškėjas pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – savo ir (ar) kooperatyvo narių) užaugintų žemės ūkio produktų rinkodara;
 • pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai (pagal BPD ir KPP);
 • ūkyje diegiamos inovacijos;
 • pareiškėjas yra labai maža įmonė;
 • pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, perdirbantis ir (ar) užsiimantis rinkodara arba planuojantis perdirbti ir (ar) užsiimti rinkodara savo (jei pareiškėjas pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – savo ir (ar) kooperatyvo narių) užaugintų žemės ūkio produktų;
 • projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo;
 • projektai, kurių turto grąža yra didesnė.
 
Paraiškų pirmumo vertinimo kriterijai išdėstyti mažėjančios svarbos tvarka.
 
Paramos intensyvumas ir didžiausia paramos suma
 
Paramos lėšomis finansuojama iki 40 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jei pareiškėjas – įmonė, turinti mažiau kaip 750 darbuotojų arba kurios metinė apyvarta yra mažesnė kaip 690 560 000 Lt, perdirbanti žemės ūkio produktus ir (ar) užsiimanti žemės ūkio produktų rinkodara ne trumpiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo, paramos intensyvumas mažinamas per pusę.
 
Didžiausia paramos suma labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms – 4 833 920 Lt vienam projektui. 2007–2013 metų laikotarpiu didžiausia paramos suma šiems paramos gavėjams – 6 905 600 Lt.
Didžiausia paramos suma vidutinėms įmonėms ir įmonėms, turinčioms mažiau kaip 750 darbuotojų arba kurių metinė apyvarta yra mažesnė kaip 690 560 000 Lt – 9 667 840 Lt. 2007–2013 metų laikotarpiu didžiausia paramos suma šiems paramos gavėjams – 13 811 200 Lt.
 
KPP priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmosios veiklos srities „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ įgyvendinimo taisykles rasite čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:47