Paramą viešinti įpareigoja taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.09.07

Paramą viešinti įpareigoja taisyklės

Paramą viešinti įpareigoja taisyklės
Atsižvelgiant į tai, kad Paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (KPP) viešinimo taisyklės buvo keičiamos, pateikiamas išaiškinimas, kokiomis taisyklių nuostatomis turėtų vadovautis pareiškėjai, numatę viešinimo priemonių išlaidas finansuoti paramos lėšomis.
 
Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės (Paramos viešinimo taisyklės) buvo patvirtintos žemės ūkio ministro įsakymu 2014 m. gruodžio 3 d. Nauja taisyklių redakcija buvo priimta 2016 m. birželio 21 d.
 
Vėliau, 2016 m. rugpjūčio 4 d., buvo įtvirtinti Paramos viešinimo taisyklių pakeitimai dėl parengtos Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo priemonių įkainių apskaičiavimo metodikos, kurioje nustatyti viešinimo priemonių įkainių apskaičiavimo būdai. Jei ankstesnėse viešinimo taisyklėse buvo nustatytos tik tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų ribos, tai dabar taisyklėse nurodyta, kokiais atvejais bus skaičiuojama ir mažesnė paramos suma viešinimo priemonėms įgyvendinti.
 
Taigi, jei paraiškos buvo ar bus pateiktos jau po Paramos viešinimo taisyklių pakeitimo (po 2016 m. rugpjūčio 4 d.), paramos gavėjai privalo vadovautis naujausiais taisyklių pakeitimais. Tačiau, jei pateiktos paraiškos dar vertinamos, pareiškėjams leidžiama tikslinti paraiškoje numatytas viešinimo priemones, atsižvelgiant į nustatytas viešinimo priemonių finansuojamų kainų ribas.
 
Tuo tarpu iki Paramos viešinimo taisyklių pakeitimų pateiktoms ir jau įvertintoms paraiškoms taikomos paraiškų pateikimo metu galiojusios taisyklių nuostatos. Tokiems pareiškėjams tikslinti numatytų viešinimo priemonių nereikia.
 
Primename, kad Paramos viešinimo taisyklės nustato suteiktos paramos viešinimo nuostatas, kurių turi laikytis paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus, finansuojamus pagal visas KPP priemones ir (arba) veiklos sritis, išskyrus priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir „Rizikos valdymas“ (ši išimtis taikoma ir 2015 m. surinktoms paraiškoms). Projektus pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ viešinti privaloma tik, jei kreipiamasi dėl miško įveisimo išmokos. Atskirų KPP priemonių, veiklos sričių įgyvendinimo taisyklėse gali būti nustatyti papildomi reikalavimai, nuostatos, susijusios su gautos paramos viešinimu. 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugsėjo 7 d. 18:20