Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.02.19

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti
Nuo kovo 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda rinkti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.
 
Paraiškas iki balandžio 29 d. bus galima pateikti NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 1 177 000 Eur paramos lėšų.
 
Reikės įtraukti ir privalomas mokymo programas
 
Paramos pagal šią veiklos sritį gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos; kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.
 
Parama teikiama organizuojant mokymo kursus pagal formalią Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261062110) ir (arba) neformalias mokymo programas, kurios yra įtrauktos į programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro sudarytą Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų sąvadą.
 
Atkreipiamas dėmesys, kad, organizuojant mokymo kursus, privalomai turi būti įtraukiamos keturios privalomosios jaunųjų ūkininkų mokymo programos ir (arba) aplinkosaugos, ekologijos srities mokymo programa „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ (kodas 396185007). Šis reikalavimas netaikomas, jeigu pasirenkamos žemės ūkio mechanizavimo, technikos, statybos, energetikos, miškininkystės, ekonomikos, apskaitos, kooperacijos, kaimo verslų, informacinių technologijų, darbo saugos ir kitos socialinės mokymo programos.
 
Paramos intensyvumas – 100 proc.
 
Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas bei numatomą išmokyti galutinių naudos gavėjų skaičių. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur su PVM. 2014–2020 metų laikotarpiu paramos suma negali viršyti 400 000  Eur su PVM. Finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Pagal šią veiklą finansuojamas darbo užmokestis arba atlygis projektą administruojantiems asmenims, darbo užmokestis arba atlygis lektoriams, patalpų, įrangos nuomos išlaidos, transporto, reikalingo mokymams vykdyti, išlaidos, komandiruočių, kelionių į mokymus ir atgal išlaidos, kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos, ryšių išlaidos ir kitos įgyvendinimo taisyklėse numatytos išlaidos.
 
Bus taikomi projektų atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais remiantis bus vertinami projektai, ir už juos skiriami balai:
 
1. Naudos gavėjai. Pareiškėjas planuoja mokyti naudos gavėjų:
  • daugiau nei 300 – suteikiami 25 balai;
  • nuo 200 iki 300 įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  • nuo 100 iki 199 – suteikiama 10 balų.
2. Pareiškėjo patirtis. Pareiškėjo patirtis įgyvendinant panašius projektus, susijusius su profesiniu mokymu žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse, daugiau negu 5 metai – suteikiama 15 balų.
 
3. Lektorių patirtis. Visus mokymo kursus veda lektoriai, kurie ugdomąja, šviečiamąja ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo mokomojo renginio turiniu, užsiima daugiau kaip 3 metus (įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais), – suteikiama 20 balų.
 
4. Mokymo vykdymai. Suplanuoti mokymai bus vykdomi:
  • visuose Lietuvos rajonuose (neįskaitant Alytaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Neringos, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus miesto ir Visagino savivaldybių) – suteikiama 30 balų;
  • daugiau nei 30 rajonų įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  • iki 30 rajonų – suteikiami 5 balai.
  1. Projekte numatomi mokymai, susiję su geros agrarinės būklės reikalavimų laikymusi ūkio veikloje, agrarine aplinkosauga ir klimato kaita, – suteikiama 10 balų.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 21 d. 09:51