Parama nykstančių paukščių buveinėms išsaugoti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.03.30

Parama nykstančių paukščių buveinėms išsaugoti

Parama nykstančių paukščių buveinėms išsaugoti
Š. m. balandžio 1 d. – liepos 29 d. renkamos paraiškos gauti paramą meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimui. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 126 070 Eur paramos lėšų.
 
Parama ūkininkams, siekiantiems sudaryti palankias sąlygas atkurti apleistas meldinių nendrinukių buveinių teritorijas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose bei ekstensyviai naudojamose šlapynėse, teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“. Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose balandžio 1 d. – liepos 29 d.
 
Meldinei nendrinukei svarbios teritorijos
 
Veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ gali dalyvauti tik tie fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių valdomi natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotai sutampa su meldinei nendrinukei svarbiomis teritorijomis.
 
Tinkamos skirti paramą teritorijos yra pažymėtos žemėlapiuose, kuriuos galima rasti apsilankius interneto svetainėje www.meldine.lt. Šie plotai pažymėti raudonai ir yra Ignalinos, Visagino, Alytaus, Šilutės, Klaipėdos, Pagėgių, Marijampolės savivaldybėse.
 
Sutvarkyti – ne mažiau kaip 0,5 ha ploto
 
Pareiškėjas, siekiantis paramos pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, turi prisiimti įsipareigojimus sutvarkyti ne mažesnį kaip 0,5 ha natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotą pagal sąmatą. Darbus reikia pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 dieną ir baigti ne vėliau kaip kitų metų kovo 1-ąją.
 
Tvarkomas plotas turi būti pareiškėjo valdomas nuomos, panaudos pagrindais, nuomos / panaudos sutartys turi būti registruotos VĮ Registro centre ir sudarytos ne trumpesniam nei numatytam pagal veiklą (įskaitant tęstinę) laikui.
 
Taip pat pareiškėjas, teikdamas paraišką savo vardu, turi būti įregistravęs valdą kaip valdos valdytojas.
 
Darbai – pagal sąmatą
 
Pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ remiamas natūralių ir pusiau natūralių pievų bei ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymas, t. y. krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai, šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo darbai, nukirstų krūmų ir nupjautos žolės ir nendrių išvežimo darbai. Paramos gavėjas turi atlikti darbus pagal savivaldybės specialisto parengtą sąmatą, kurioje apskaičiuota, kiek lėšų reikia, siekiant sutvarkyti kiekvieną plotą.
 
Atlikęs sąmatoje numatytus tvarkymo darbus, paramos gavėjas iki kitų metų kovo 1 d. NMA pateikia pranešimą apie atliktus darbus. Paramos lėšos išmokamos tik atlikus patikrą vietoje.
 
Svarbu tai, kad pareiškėjai, baigę tvarkymo darbus ir apie tai informavę NMA, 5, 6 ar 7 metus tuose pačiuose plotuose privalo vykdyti tęstinę natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo veiklą pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“.
 
Paramos lėšomis finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 85 000 Eur (be PVM).
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų pateiktos paramos paraiškos atrenkamos taikant atrankos kriterijus. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 40 privalomų balų. Jei atrankos vertinimo metu nustatoma, kad nesurinkta mažiausiai privalomų 40 balų, paramos paraiška atmetama. Parama skiriama daugiausia atrankos balų surinkusiems pareiškėjams, neviršijant šiam paraiškų rinkimo etapui skirtos paramos sumos.
 
Paraiškų atrankos kriterijai:
 
1.    pareiškėjas, siekiantis dalyvauti įgyvendinant veiklą, deklaruoja ir įsipareigoja sutvarkyti:
  • daugiau kaip 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 50 balų;
  • nuo 1,0 iki 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 40 balų;
  • nuo 0,5 ha iki 0,99 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 30 balų.
 
2.    pareiškėjo deklaruotas plotas, kurį įsipareigoja sutvarkyti, ribojasi su plotais, kuriuose vykdomi įsipareigojimai pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, – suteikiami 25 balai;
 
3.    pareiškėjas dalyvavo ar dalyvauja įgyvendinant kitas paramos už plotus agroaplinkosaugos priemones:
  • ilgiau kaip 5 metus – suteikiami 25 balai;
  • iki 5 metų – suteikiama 10 balų.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 26 d. 16:01