Parama konsultavimo paslaugoms – itin reikalinga
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.09.06

Parama konsultavimo paslaugoms – itin reikalinga

Parama konsultavimo paslaugoms – itin reikalinga
Rugpjūčio 31 d. baigtos rinkti paraiškos paramai konsultavimo paslaugoms gauti. Paraiškas pagal veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ teikė ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai bei miško valdytojai, taip pat kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Itin populiari pasirodė parama ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams.
 
Daugiausia, net 2 521 paraišką pateikė ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai. Jų prašoma paramos suma konsultavimo paslaugoms gauti siekia net 3 781 500 Eur, kai 2016–2018 metams skirta suma – 2 399 868 Eur. Ūkininkų, jaunųjų ūkininkų prašoma paramos suma daugiau nei 1,5 karto viršijo 2016–2018 metams lėšų sumą, kuri galės būti paskirstyta pagal šią veiklos sritį, todėl bus vertinama minėtų pareiškėjų atitiktis atrankos kriterijams.
 
Miško valdytojai pateikė 124 paraiškas, prašydami 186 000 Eur paramos, 2016–2018 metams skirta 299 985 Eur. Kaimo vietovėje veikiančių mažų, labai mažų ir vidutinių įmonių savininkai pateikė 14 paraiškų, prašydami 21 000 Eur paramos, 2016–2018 metams skirta 299 985 Eur suma. Atsižvelgiant į tai, kad miško valdytojų bei kaimo vietovėje veikiančių mažų, labai mažų ir vidutinių įmonių prašoma paramos suma neviršijo lėšų sumos, kuri gali būti paskirstyta 2016–2018 metams, šių pareiškėjų atitiktis atrankos kriterijams nebus vertinama.
 
Bendra prašoma paramos suma sudaro 3 988 500 Eur. 
 
Atrankos kriterijai
 
Žemiau pateikiame atrankos kriterijus, kuriais vadovaujantis bus vertinamos ūkininkų, jaunųjų ūkininkų ir kitų žemės valdytojų pateiktos paraiškos. Kriterijai bus taikomi mažėjančios svarbos tvarka:
 • Ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, kurie paraiškos pateikimo metu:
  • yra pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Dirvožemio apsauga“;
  • pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą ir (arba) Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašą, ir (arba) Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašą privalo sudaryti tręšimo planus ir juos įgyvendinti;
  • pagal teisės aktų reikalavimus yra sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai;
  • yra jaunieji ūkininkai (iki 40 metų amžiaus);
  • turi ne mažiau kaip 10 sutartinių gyvulių.
 
Tuo atveju, jei lėšų suma pagal pateiktas paraiškas viršija lėšų sumą, kuri yra suplanuota ir gali būti paskirstyta konsultavimo paslaugoms gauti 2016–2018 metais, o po paraiškų priėmimo termino pabaigos nėra skiriama papildomų lėšų priemonės veiklos sričiai finansuoti, pareiškėjams, tinkamiems gauti paramą ir atitinkantiems tą patį prioritetinį kriterijų, pagal kurį nepakanka lėšų, agentūra pirmenybę teiks:
 • ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams bei miško valdytojams, kurių žemės ūkio ar miško valdos plotas yra didesnis, vertinant pagal paskutinės patvirtintos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos duomenis.
 
Sudarant atskiras pareiškėjų atrankos pirmumo eiles vadovaujamasi tik ta informacija, kurią pareiškėjas nurodė pateiktoje paraiškoje. Pareiškėjų atitikimas atrankos kriterijams vertinamas vadovaujantis informacija, pateikta paraiškoje ir jos prieduose.
 
Jeigu paraiškoje ir jos prieduose nėra duomenų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį atrankos kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugsėjo 8 d. 15:46