Parama investicijoms į laivą ir žvejybos įrankius
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.01.22

Parama investicijoms į laivą ir žvejybos įrankius

Parama investicijoms į laivą ir žvejybos įrankius
Nuo sausio 15 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis“.
 
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki kovo 16 d.
 
Tikslas – modernizuoti laivą ir žvejybos įrankius
 
Šia priemone remiamos investicijos į laivą ir žvejybos įrankius, kurių tikslas – mažinti teršalų arba šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir didinti žvejybos laivų energijos vartojimo efektyvumą bei investicijos į energijos vartojimo efektyvumo patikrinimus ir sistemas. Remiami ir tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis.
 
Dėl paramos kviečiamos kreiptis įmonės, nuosavybės teise valdančios žvejybos laivą (-us) ir vykdančios verslinę žvejybą tolimuosiuose jūrų vandenyse ir (arba) Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną ir (arba) Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje ir (arba) vidaus vandenyse. Šios įmonės atitinkamai turi turėti perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse ir (arba) perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai ir (arba) perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.
 
Paramos suma – iki 100 000 Eur
 
Priemonei įgyvendinti skiriama 200 tūkst. eurų. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 100 tūkst. eurų. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau tokiais atvejais, kai įmonės negali būti laikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis, intensyvumas taikomas iki 30 proc., o projektui, kurį įgyvendina pareiškėjas, vykdantis mažos apimties priekrantės žvejybą,  arba kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), kurio visi nariai vykdo mažos apimties priekrantės žvejybą, suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Atkreiptinas dėmesys, kad likusį projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas. 
 
Taikomi atrankos kriterijai
 
Tuo atveju, kai paraiškose prašoma paramos suma viršys planuojamą paskirstyti paramos sumą, pirmiausia bus atliekamas paraiškų pirmumo atrankos vertinimas ir paraiškos sugrupuojamos pagal projektų pirmumo atrankos kriterijus:
  • projektams, kuriuose planuojama investuoti į įrangą arba laivą, turint tikslą mažinti teršalų arba šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir didinti žvejybos laivų energijos vartojimo efektyvumą ir tokių investicijų dalis sudaro ne mažiau kaip 50 proc. projekto vertės – skiriama 40 balų;
  • projektams, kuriuose planuojama investuoti į tyrimus, kuriuose vertinimas alternatyvių varomųjų sistemų ir korpuso dizaino poveikis energijos vartojimo efektyvumui, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimus ir sistemas ir tokių investicijų dalis sudaro ne mažiau kaip 50 proc. projekto vertės – skiriama 30 balų;
  • žvejybos laivams, kurių  bendras ilgis yra nuo 12 iki 18 metrų – suteikiama 10 balų;
  • žvejybos laivams, kurių  bendras ilgis yra nuo 18 iki 24 metrų – suteikiama 20 balų;
  • žvejybos laivams, kurių  bendras ilgis yra nuo 24 metrų – suteikiama 30 balų.
 
Privalomas mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Jeigu paramos paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiška įvertinta mažiau nei 40 balų, paramos paraiška atmetama.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. sausio 23 d. 09:19