Parama ekologiniams ūkiams – pagal naujas taisykles
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.05.08

Parama ekologiniams ūkiams – pagal naujas taisykles

Parama ekologiniams ūkiams – pagal naujas taisykles
Žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus deklaruojantys ūkininkai bei juridiniai asmenys, užsiimantys ar planuojantys užsiimti ekologiniu ūkininkavimu, gali kreiptis Europos Sąjungos (ES) ir valstybės teikiamos finansinės paramos. Pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į šiemet pakitusius reikalavimus paramai gauti.
 
Iki šių metų birželio 15 d. vykstančio pasėlių deklaravimo metu pareiškėjai, pateikę bendrąją paraišką, gali prašyti paramos už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“.
 
Kaip ir ankstesniais metais, paraiškas galima pateikti seniūnijoje, kurioje registruota pareiškėjo žemės ūkio valda, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose, taip pat internetu, prisijungus prie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Atkreiptinas dėmesys, kad po birželio 15 d. pareiškėjų paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir išskirtinės kokybės vaisius, uogas bei daržoves nebebus priimamos.
 
Reikės ūkininkauti tik ekologiškai
 
Pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ remiamos dvi veiklos: „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.
 
Paramos gali kreiptis ūkininkai ir juridiniai asmenys, visoje valdoje vykdantys ar iš karto po paramos paraiškos pateikimo įsipareigojantys vykdyti su ekologine žemės ūkio gamyba susijusią veiklą. Paramos gali kreiptis ir ūkininkai bei juridiniai asmenys ne visoje valdoje vykdantys su ekologine žemės ūkio gamyba susijusią veiklą. Tačiau tokiu atveju įsipareigojama nuo 2016 metų visoje valdoje ūkininkauti tik ekologiškai.
 
Parama – aktyviam ūkininkui
 
Pareiškėjai turi atitikti tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus. Viena pagrindinių naujovių yra ta, kad išmokos skiriamos tik aktyviems žemės ūkio veiklos subjektams – ūkininkams, nevykdantiems tiesioginėmis išmokomis neremiamų veiklų: oro uostų, vandens valymo įrenginių, nuolatinių sporto ir pramogų aikštelių eksploatavimo veiklų, ar geležinkelio, nekilnojamojo turto paslaugų teikimo veiklų. Išimtis – jei pareiškėjas vykdo vieną ar daugiau šių veiklų, tačiau įrodo žemės ūkio svarbą savo veikloje.
 
Lauko plotas, už kurį gali būti  mokamos išmokos pagal priemonės veiklas turi būti ne mažesnis kaip 0,1 ha. Bendras tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų plotas, už kurį gali būti mokama kompensacinė išmoka, turi būti ne mažesnis kaip 1 ha.
 
Įsipareigojimai prisiimami 5 metams
 
Paramos gavėjai turės laikytis įsipareigojimų pagal šią priemonę 5 metus nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos.
 
Pagal priemonės veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ekologinės gamybos praktiką ir metodus reikia taikyti 2 arba 3 metus, priklausomai nuo auginamų augalų. Jei lauke auginamos vienmetės kultūros arba daugiametės žolės, didžiausias galimas terminas yra 2 metai, jei lauke auginamos daugiametės kultūros – 3 metai. Pasibaigus įsipareigojimų pagal šią veiklos sritį laikotarpiui, pareiškėjas turi vykdyti tęstinę veiklą pagal veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.
 
Informacija apie pateiktą rinkai produkciją
 
Paramos gavėjai nuo einamųjų metų spalio 15 d., bet ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d., turės pateikti informaciją sertifikavimo institucijai apie einamaisiais metais užaugintą ir pateiktą rinkai pirminę  produkciją, nurodant produkto rūšį, pavadinimą, kiekį. Ūkyje užauginta/pagaminta produkcija turi būti pateikiama rinkai arba panaudota ūkio reikmėms. Jei šių įsipareigojimų nesilaikoma, parama pagal priemonę einamaisiais metais mažinama 50 proc.
 
Tačiau, jeigu iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos ūkis nepardavė jokios produkcijos dėl produkcijos sandėliavimo, pareiškėjas turi pateikti informaciją sertifikavimo įstaigai apie užaugintą produkcijos kiekį ir išmoka einamaisiais metais jam nebus mažinama. Informacija apie praeitų metų produkcijos panaudojimą ar realizavimą turi būti pateikta sertifikavimo įstaigai ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 31 d. Jei šio įsipareigojimo nesilaikoma, parama pagal priemonę einamaisiais metais mažinama 50 proc.
 
Būtina laikyti sertifikuotus gyvulius
 
Parama už daugiametes žoles ir javus pašarams mokama tik laikantiems pagal ES reglamentą ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus sertifikuotus gyvulius.
 
Paramos gavėjams, dalyvaujantiems priemonėje, parama už daugiametes žoles mokama tik auginantiems jas sertifikuotame plote, kurio ne daugiau kaip 2 ha tenka vienam sertifikuotam sutartiniam gyvuliui mažiau palankiose ūkininkauti teritorijose. Kitose teritorijose parama mokama tik auginantiems daugiametes žoles sertifikuotame plote, kurio ne daugiau kaip 1,5 ha tenka vienam sertifikuotam sutartiniam gyvuliui.
 
Parama už javus pašarams mokama tik už sertifikuotą javų pašarams plotą, kurio ne daugiau kaip 1 ha tenka vienam sertifikuotam sutartiniam gyvuliui.
 
Parama už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus  mokama tik paramos gavėjams, besiverčiantiems specializuota vaistažolininkystės, aromatinių prieskoninių augalų auginimo veikla (pajamos iš šios produkcijos gamybos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. iš ekologinės gamybos veiklos gaunamų ūkio pajamų), perdirbantiems produkciją ūkyje arba parduodantiems žaliavą įmonėms. Parama teikiama už ne didesniame kaip 20 ha plote auginamus šios pasėlių grupės augalus.
 
Išmoka mokama įvertinus paraišką  
 
Kompensacinė išmoka už daugiamečių žolių įsėlį mokama už tuos laukus, kuriuose auginami prie šios grupės priskirti augalai arba daugiamečių žolių mišiniai su vyraujančiais augalais, nurodytais KPP priemonės remiamų augalų rūšių sąraše. Pareiškėjai, kurių laukuose bent metus auginami prie javų arba javų pašaro grupių priskiriami augalai, per 5 metų įsipareigojimų laikotarpį ne trumpiau nei 1 metus, bet ne ilgiau nei 2 metus, nurodytuose laukuose privalo įsėti daugiamečių žolių įsėlį.
 
Kompensacinė išmoka taip pat mokama ir pareiškėjams, auginantiems javus arba daugiametes žoles sėklai. Svarbu, jog pretenduojantys į šią išmoką, atitiktų dauginamosios medžiagos tiekėjui keliamus reikalavimus.
 
Kompensacinė išmoka mokama 100 proc., įvertinus paraišką. Jei neatitikčių nebuvo nustatyta, išmokos mokamos vėliausiai iki kitų metų vasario 1 d. Jeigu buvo inicijuota patikra vietoje, išmoka mokama vėliausiai iki kitų metų birželio 30 d.
 
Svarbu apsispręsti dėl tęstinių įsipareigojimų
 
2015 metais pareiškėjai turi apsispręsti dėl tęstinių įsipareigojimų pratęsimo arba nutraukimo pagal ankstesniojo laikotarpio (Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ ir savo sprendimą nurodyti teikiamos bendrosios paraiškos formoje.

Pareiškėjai turi dvi galimybes. Jie gali tęsti likusius pagal priemonės programą prisiimtus įsipareigojimus dėl tų pačių deklaruotų plotų. Tęsiamiems įsipareigojimams bus taikomos 2007–2013 metų priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklių nuostatos, išskyrus pagrindinius reikalavimus ir sankcijas už jų nesilaikymą.
 
Nesutikdami su pakitusiais reikalavimais, pareiškėjai gali nutraukti visus pagal priemonės programą prisiimtus įsipareigojimus ir negrąžinti visų anksčiau gautų išmokų.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 23:40