Parama džiugina tvarkingų projektų vykdytojus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.05.03

Parama džiugina tvarkingų projektų vykdytojus

Parama džiugina tvarkingų projektų vykdytojus
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) projektų vykdytojams primena, kad svarbu nepamiršti visą projekto įgyvendinimo ir priežiūros laiką laikytis teisės aktuose numatytų reikalavimų ir taip išvengti taikomų sankcijų – paramos dalies susigrąžinimo ar jos neskyrimo. Ragindami paramos gavėjus nuosekliai įgyvendinti projektus ir laikytis prisiimtų įsipareigojimų, NMA specialistai atkreipia dėmesį į dažniausiai pasitaikančius projektų vykdytojų (paramos gavėjų) pažeidimus.
 
Patikra vietoje – pateikus mokėjimo prašymą
 
NMA, prieš išmokėdama paramą, privalo įsitikinti, ar projektas įgyvendinamas tinkamai, todėl atlieka patikras vietoje. Jų metu nuosekliai apžiūrimos įsigytos investicijos, tikrinami su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai.
 
Neretai patikra baigiasi sėkmingai, nenustačius neatitikimų, tačiau kartais tikrintojui tenka ir pareiga fiksuoti pažeidimą. Kai kuriuos pažeidimus projektų vykdytojas padaro netyčia, dėl nežinojimo ar neįsigilinimo į reikalavimus. Siekiant, kad taikomų sankcijų skaičius būtų kuo mažesnis, straipsnyje pateikiami dažnai pasitaikančių pažeidimų pavyzdžiai.
 
Pažeidimų galima išvengti
 
Dalis pažeidimų yra smulkūs, lengvai išvengiami. Vienas pavyzdžių – įranga neturi gamyklinių numerių, nes, tarkim, jie prarasti naudojimo metu, o dėl naujų į tiekėjus nebuvo laiku kreiptasi.
 
Kartais tikrinant dokumentus nustatoma, jog juose pateikiama netiksli ar neteisinga informacija, pavyzdžiui, už paramos lėšas įsigytos investicijos netinkamai apskaitomos, neįtraukiamos į ilgalaikio turto korteles ir pan. Pasitaiko, kad tam tikrų dokumentų tiesiog nėra – patikros metu projekto vykdytojas nepateikia technikos ar statinių registravimo dokumentų, taip pat prekių apmokėjimą, draudimą (arba trijų draudimo bendrovių atsisakymus drausti) patvirtinančių dokumentų. Tokiais atvejais projekto vykdytojui leidžiama pasitaisyti – nustatomas terminas, per kurį jis turi sutvarkyti dokumentuose rastas technines klaidas, ištaisyti neatitikimus, surasti trūkstamus dokumentus ir visą tvarkingą dokumentaciją pateikti NMA. Taip geranoriškai bendradarbiaujant išvengiama ir nereikalingo sankcijų taikymo.
 
Pasitaiko ir atvejų, kai investicijų tapatumo ar identifikavimo numeriai dokumentuose, pateiktuose NMA, nesutampa su randamais patikros metu. Dar vienas pažeidimas – įsigyta įranga nėra sumontuota ir/ar yra nenaudojama.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad pradėjus vykdyti projektą, jį būtina viešinti, tačiau kartais aptinkama, kad projekto įgyvendinimo vietoje viešinimo stendas nėra įrengtas.
 
Pirkimus vykdyti teisingai
 
Svarbu nedaryti ir su pirkimų vykdymu susijusių pažeidimų. Įvykdytų pirkimų dokumentaciją NMA specialistai vertina atskirai, projekto vykdytojui pateikus NMA pirkimo dokumentus, o nustatę pažeidimus vadovaujasi Sankcijų pareiškėjams, paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodika. Taigi pirkimo procedūras būtina atlikti atidžiai ir nuosekliai laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 
Pastebėta, kad dažniausiai projektų vykdytojai „nusikalsta“, kai jau pasirašytą pirkimų sutartį pakeičia nesilaikydami nustatytų reikalavimų, sumažina pirkimo sutartyje apibrėžto pirkimo objekto apimtis, pavyzdžiui pirkimo dokumentuose nurodomas vienas investicijos parametras, tarkim, 180 AG, o pasirašytoje sutartyje įsigyjama investicija yra 169 AG, arba skelbime apie pirkimą nurodoma, kad perkamas 8 m skersmens grėblys, o sutartyje nurodytas grėblio skersmuo – 7,9 m.
 
Pasitaiko atvejų, kai pasirašyta pirkimo sutartis neatitinka pirkimo dokumentų/tiekėjo pasiūlymo, t. y. skiriasi įsigyjamos technikos parametrai, nedetalizuojamas gyvulių amžius ir pan. Tikrinant investicijų įsigijimo dokumentus kartais nustatoma, jog buvo pažeista pirkimo sutartyse numatyta pristatymo ar apmokėjimo tvarka, pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose numatyta, kad apmokama bus po prekės pristatymo, o faktiškai padaromas avansinis mokėjimas.
 
Perkančiajam labai svarbu atsiminti, kad esminės sąlygos, tokios kaip apmokėjimo tvarka/terminai, pristatymo terminai, pirkimo objekto parametrai skelbime apie pirkimą, pirkimo dokumentuose, pasirašytoje pirkimo-pardavimo sutartyje turi visada sutapti.
 
Reikalavimai galioja ir projekto priežiūros laikotarpiu
 
Projektų kontrolė vykdoma ir projektų priežiūros laikotarpiu, t. y. 5 metus po projekto įgyvendinimo: įsipareigojimų laikymasis tikrinamas paramos gavėjams kiekvienais metais pateikus metinę projekto įgyvendinimo ataskaitą bei papildomai atliekant patikras vietoje. Šiuo laikotarpiu taip pat tenka fiksuoti įvairių neatitikimų – projekto įgyvendinimo vietoje nerandama už paramos lėšas įsigytų investicijų, už paramos lėšas įsigytas turtas įkeičiamas be NMA sutikimo arba net vykdoma visai kita veikla, nei ta, kuriai buvo skirta parama.
 
Neretai pasitaiko, jog nesilaikoma reikalavimo drausti techniką nepertraukiamai visu kontrolės laikotarpiu. Už tokius pažeidimus taip pat taikomos sankcijos – dalies paramos arba visos paramos grąžinimas. Todėl būtina laikytis visų paraiškoje, paramos sutartyje bei įgyvendinimo taisyklėse numatytų įsipareigojimų visą projekto priežiūros laikotarpį.
 
Atrankos kriterijai ir rodikliai – svarbu
 
Atkreipiame dėmesį į dar kelis dažnai pasitaikančius atvejus, kai vykdant projektų priežiūrą gali būti pritaikytos sankcijos paramos gavėjui nesilaikant savo įsipareigojimų.
 
Vienas jų, kai projektui buvo suteikti atrankos balai už vieną ar kitą atrankos kriterijų ir, kai tie kriterijai nepasiekiami ir (arba) neišlaikomi. Pvz.: projektui vertinimo metu buvo suteikti balai už dalyvavimą priemonėje „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, tačiau projekto vykdytojas per vienerius metus nuo sutarties pasirašymo, kaip reikalaujama įgyvendinimo taisyklėse, šioje priemonėje taip ir nesudalyvauja. Taigi, projekto vykdytojas nesilaikęs šio įsipareigojimo turės grąžinti dalį gautos paramos.
 
Labai svarbu siekti ir išlaikyti paraiškoje numatytus ekonominio gyvybingumo rodiklius – skolos, paskolų padengimo rodiklius, taip pat kiekvienai priemonei numatytus tik jai nustatytus tam tikrus projekto priežiūros rodiklius, kuriuos paramos gavėjas įsipareigoja išlaikyti teikdamas paraišką: išlaikyti 8 000 Eur dydžio ekonominį valdos dydį (EDV), nesumažinti žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) ploto daugiau kaip 20 procentų, išlaikyti nustatytą ŽŪN arba ariamos žemės plotą, sąlyginį gyvulių skaičių (SGV) ir kt. Šių rodiklių nepasiekus taip pat numatyti taikyti tam tikri sankcijų dydžiai.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gegužės 3 d. 08:53