Parama biodujų gamintojams – jau netrukus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.08.17

Parama biodujų gamintojams – jau netrukus

Parama biodujų gamintojams – jau netrukus
Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 3 411 890 Eur paramos lėšų.
 
Pagal veiklą parama bus teikiama pareiškėjams, planuojantiems užsiimti biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamyba ir suspaudimu, šilumos ir elektros energijos gamyba biodujų gamybos įrenginiuose, degazuotojo substrato gamyba. Didžiausia paramos suma vienam projektui ir vienam paramos gavėjui per visą 2014–2020 metų laikotarpį negali viršyti 1 600 000 Eur.
 
Pareiškėjai – ūkininkai ir mažos arba labai mažos įmonės
 
Paramos pagal veiklą gali prašyti ūkininkai bei veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos arba mažos įmonės. Pretenduojantys į paramą pareiškėjai turi būti nustatyta tvarka įregistravę valdą bei ne mažiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo užsiimantys gyvulininkyste ir (arba) paukštininkyste (išskyrus naujai įsteigtas labai mažas arba mažas įmones) ir ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos pajamų turi būti gavę iš šių veiklų ir (arba) sudarę ilgalaikes ne trumpesnes kaip 10 metų trukmės nuo paraiškos pateikimo dienos sutartis dėl gyvulių ar paukščių mėšlo ir (arba) kitų biologiškai skaidžių atliekų tiekimo.
Mažos įmonės, teikdamos paraiškas, privalo įsipareigoti, jog savo statusą išlaikys iki kontrolės laikotarpio pabaigos, tuo tarpu labai mažos įmonės gali tapti mažomis, o pasiektą įmonės statusą taip pat turės išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos. 
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų, ketinančių gauti paramą biodujoms gaminti, projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmetamos. Jei bendra visose paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Pateikiame atrankos kriterijus ir balus, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
 
1. Perdirbamo mėšlo kiekis:
1.1. iki 10 000 tonų per metus mėšlo imtinai – suteikiama 20 balų;
1.2. daugiau kaip 10 000 tonų per metus mėšlo – suteikiama 30 balų.
 
2. Mėšlo tiekėjų skaičius:
2.1. nuo 3 iki 5 tiekėjų imtinai – suteikiama 20 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo);
2.2. daugiau kaip 5 tiekėjai – suteikiama 30 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo).
 
3. Biodujų gamybos žaliavų struktūroje kitų biologiškai skaidžių atliekų dalis:
3.1. nuo 5 iki 10 proc. imtinai – suteikiama 15 balų;
3.2. daugiau kaip 10 proc. – suteikiama 20 balų.
 
4. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
4.1. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 5 iki 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 15 balų;
4.2. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo daugiau kaip 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 20 balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugsėjo 1 d. 10:15