Paraiškos VVG projektams įgyvendinti – nuo vasario 15 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.02.08

Paraiškos VVG projektams įgyvendinti – nuo vasario 15 d.

Paraiškos VVG projektams įgyvendinti – nuo vasario 15 d.
Nuo vasario 15 d. iki kovo 15 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) paraiškas galės teikti vietos veiklos grupės (VVG). Tai pirmasis iš trijų šiais metais numatytų paraiškų rinkimo etapų teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Bus renkamos paraiškos gauti paramą tarptautiniams projektams inicijuoti, dėl VVG teritorinio bendradarbiavimo bei VVG tarptautinio bendradarbiavimo.
 
Pagal veiklą „Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)“ projektams įgyvendinti skirta 30 000 Eur paramos lėšų, pagal veiklą „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“ – 250 000 Eur, pagal veiklą „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ – 104 258 Eur.
 
Planuojantys teikti paraiškas gauti paramą tarptautinių projektų inicijavimui bei tarptautiniam bendradarbiavimui, turi vadovautis Tarptautinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo taisyklėmis. Ketinantys įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo projektus – Teritorinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo taisyklėmis.
 
Kas gali kreiptis dėl paramos
 
Dėl paramos kviečiamos kreiptis kaimo vietovių VVG ir dvisektorės VVG, o jų partnerėmis gali būti kaimo vietovių VVG, dvisektorės VVG, miesto VVG, žuvininkystės VVG. Įgyvendinančių tarptautinius projektus ir tarptautinius bendradarbiavimo projektus paramos gavėjų partneriu gali būti ir kitas viešasis juridinis asmuo, t. y. viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti vietos plėtros strategiją.
 
Projekte dalyvaujančių projekto partnerių skaičius nėra ribojamas, nuo jo nepriklauso ir paramos dydis.
 
Paramos suma
 
Teikiantys paraiškas gali tikėtis gauti 3 000 Eur vienam tarptautiniam projektui inicijuoti, 100 000 Eur – tarptautinio ar teritorinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti. Tiek rengiant tarptautinius projektus, tiek juos vykdant visos tinkamos investicijos bus kompensuojamos 100 proc., vykdant teritorinio bendradarbiavimo projektus – 95 proc., o bendra pagalbos suma, suteikta įmonei ar asmeniui, taip pat įmonėms partnerėms ir (arba) susijusioms įmonėms, negali viršyti 200 000 Eur per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus.
 
Tinkamos išlaidos
 
Tinkamos finansuoti išlaidos tarptautiniams projektams inicijuoti
 
Pagal KPP veiklą „Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)“ tinkamos finansuoti išlaidos yra: komandiruočių, ryšių, vertimo, susitikimų su projekto partneriais išlaidos.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos tarptautiniams bendradarbiavimo projektams vykdyti
 
Pagal KPP veiklą „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ kompensuojamos projekto koordinavimo išlaidos, kelionių ir (arba) transporto nuomos, ir (arba) komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos ir kt. (šių išlaidų dalis negali viršyti 5 proc. visų tinkamų pagal įgyvendinimo taisykles finansuoti projekto išlaidų vertės), projekto įgyvendinimo išlaidos (bendrosios išlaidos, naujų prekių įsigijimas, darbų ir paslaugų įsigijimas, kai darbų ir paslaugų rezultatais gali naudotis visi projekto parteriai).
 
Vykdant tiek tarptautinių projektų inicijavimo, tiek tarptautinių projektų bendradarbiavimo veiklas galės būti kompensuojamas PVM, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos teritoriniams bendradarbiavimo projektams vykdyti
 
Įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektus remiamos investicijos į žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymai), investicijos į viešosios poilsio, laisvalaikio, rekreacinės infrastruktūros kūrimą ir (arba) atnaujinimą, taip pat ekonominės veiklos vykdymas. Taigi tinkamomis finansuoti išlaidomis bus laikomos projekto koordinavimo išlaidos (banko mokesčiai, kelionių ir (arba) transporto nuomos ir kt., kurių dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės), bendrosios išlaidos, projekto įgyvendinimo išlaidos (darbų ir paslaugų įsigijimas, leidinių leidyba ir kt.).
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos srities „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ visas veiklas bus vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai:
 
1. Įgyvendinant projektą dalyvaujančių projekto partnerių (VVG) skaičius:
 • 4 ir daugiau partnerių – suteikiama 30 balų;
 • 3 partneriai – suteikiama 20 balų.
2. Projekte dalyvaujančių partnerių įvairovė:
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir dvisektorė VVG – suteikiama 20 balų;
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiama 10 balų;
dviejų skirtingų rūšių VVG:
 • kaimo vietovių VVG ir dvisektorė VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir miesto VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiami 5 balai.
3. Projekto pagrindinis tikslas – siekti šio Europos Sąjungos kaimo plėtros prioriteto tikslinės srities įgyvendinimo:
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ A veiklos srities „Veiklos įvairinimas, mažų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas“ – suteikiama 30 balų;
 • 3 prioriteto „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ A veiklos srities „Pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į žemės ūkio maisto produktų grandinę taikant kokybės schemas, kuriant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas, taip pat tarpšakines organizacijas“ – suteikiama 30 balų;
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ B veiklos srities „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ – suteikiama 20 balų;
 • 5 prioriteto „Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose“ C veiklos srities „Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais“ – suteikiama 20 balų;
 • 4 prioriteto „Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas“ A veiklos srities „Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, be kita ko, „Natura 2000“ teritorijose ir teritorijose, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, gamtiniu požiūriu didelės vertės ūkininkavimui skirtose teritorijose, taip pat Europos kraštovaizdžių būklei“ – suteikiama 10 balų.
4. Projekto tikslinė grupė:
 • socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės (senyvo amžiaus žmonės, negalią turintys asmenys, skurdą ir skurdo riziką patiriančios šeimos, daugiavaikės šeimos, bedarbiai, kt.) – suteikiama 20 balų;
 • jauni žmonės (asmenys iki 40 metų) – suteikiama 10 balų.
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Paraiškos bus renkamos dar du kartus
 
VVG paraiškas pagal KPP veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ šiemet dar galės teikti šiais laikotarpiais:
 • nuo birželio 15 d. iki liepos 15 d.;
 • nuo spalio 15 d. iki lapkričio 15 d.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. vasario 8 d. 09:22