Paraiškos verslui paremti – jau rudenį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.07

Paraiškos verslui paremti – jau rudenį

Paraiškos verslui paremti – jau rudenį
Nuo rudens bus galima teikti paraiškas ne žemės ūkio verslams plėtoti kaimo vietovėse, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ekonominei veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.
 
Pagrindinės nuostatos
 
Paraiškos pagal minėtą veiklą bus priimamos nuo 2016 m. rugsėjo 1 iki spalio 31 d. Didžiausia numatyta galima paramos suma – 200 tūkst. Eur vienam projektui įgyvendinti, bus finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, įskaitant ūkininkus, ir labai mažos įmonės.
 
Pagal priemonę remiamos veiklos nustatytos Ekonominių veiklų rūšių klasifikatoriuje (EVRK 2 RED.). Įgyvendinimo taisyklėse bus nurodytos ir veiklos, kurių negalima remti vadovaujantis ES reglamentų nuostatomis, pvz., alkoholio, tabako, ginklų gamybos, žemės ūkio (įskaitant produktų, patenkančių į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, gamybos), miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros veiklų ir kt.
 
Parama susieta su darbo vietomis
 
Paramos suma verslo planui įgyvendinti susiejama su numatomomis kurti naujomis darbo vietomis. Vienos darbo vietos kaina – 50 tūkst. Eur, t. y. jeigu projekte ir verslo plane  numatoma kurti vieną naują pilną darbo vietą, projektui įgyvendinti gali būti skirta 50 tūkst. Eur paramos suma. Tuo atveju, jeigu numatomos kurti 4 pilnos darbo vietos, projektui įgyvendinti gali būti skirta 200 tūkst. Eur suma, tačiau projektams, kuriuose numatoma kurti daugiau nei 4 darbo vietas, paramos suma negali būti didesnė nei 200 tūkst. Eur, bet jiems teikiama pirmenybė prieš mažiau darbo vietų kuriančius projektus (4-ame projektų atrankos kriterijuje tokiems projektams  numatyta skirti 25 balus).
 
Kiti reikalavimai
 
Pareiškėjas – fizinis asmuo turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, pareiškėjas – juridinis asmuo turi būti registruotas kaimo vietovėje. Remiama veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje (išimtis taikoma paslaugų teikimui). Pareiškėjo nekilnojamasis turtas, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant verslo planą, turi būti kaimo vietovėje. Tinkami projektų finansavimo šaltiniai galimi tik iš finansinių institucijų. Parama teikiama tik veikiantiems ir savarankiškiems (tarpusavyje nesusijusiems) ūkio subjektams (vertinama pagal Lietuvos Respublikos Smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme įtvirtintus požymius).
 
ŽŪM informacija
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 9 d. 14:56