Paraiškos verslo plėtrai – jau nuo rugpjūčio
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.07.13

Paraiškos verslo plėtrai – jau nuo rugpjūčio

Paraiškos verslo plėtrai – jau nuo rugpjūčio
Nuo rugpjūčio 1 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. O liepos pradžioje jau buvo patvirtintos šiam šaukimui parengtos naujos įgyvendinimo taisyklės.
 
Naujai patvirtintose taisyklėse numatytos kelios pareiškėjams svarbios naujovės – patikslintos paramos teikimo sąlygos kuriantiems darbo vietas, pakeista didžioji dalis atrankos kriterijų.
 
Šiam paraiškų pagal KPP veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ rinkimui, kuris truks nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 28 d., numatyta skirti 23 357 131 Eur paramos lėšų.
 
Parama – fiziniams ir privatiems juridiniams asmenims
 
Kaip ir anksčiau, pagal šią KPP veiklą bus remiamas ne žemės ūkio veiklos (veiklų), kurios nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, vystymas, įgyvendinant šiuos veiklos tikslus – veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 
Planuojant veiklą paramai gauti, būtina atkreipti dėmesį į įgyvendinimo taisyklėse pateiktą neremiamų veiklų sąrašą, taip pat svarbu žinoti, kad jei projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.
 
Paramos gavėjais galės tapti privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys, nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus. Paraišką pareiškėjas turi teikti individualiai, partneriai negalimi. Pareiškėju negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės. Pabrėžtina, jog naujose taisyklėse išsamiai apibrėžta, koks yra tinkamas pareiškėjas – privatus juridinis asmuo, įsteigtas paraiškos teikimo metais, bus laikomas tinkamu pareiškėju, jeigu šio privataus juridinio asmens pagrindinis akcininkas (turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų arba kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų, vadovas) yra fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.
 
Lankstesnės darbuotojų įdarbinimo galimybės
 
Didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui – ne daugiau 200 000 Eur, o finansuojama bus iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Suteikiamos paramos dydis bus skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir atitinkamai pagal planuojamas sukurti naujas darbo vietas: vienai darbo vietai (kai darbuotojas dirba 8 val. per dieną ir 40 val. per savaitę) sukurti skirta didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Svarbus įgyvendinimo taisyklių pakeitimas yra tai, jog galima kurti darbo vieta – mažesnė arba didesnė pagal poreikį, pagal ją atitinkamai bus skaičiuojamas paramos dydis, tarkime, kuriant 0,5 (pusę) darbo vietos – didžiausia paramos suma gali būti 25 000 Eur, 1,5 (pusantros) darbo vietos – 75 000 Eur, ir t. t.
 
Paraiškos turės būti teikiamos NMA teritoriniams skyriams, o projektai turės būti pradėti įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius ir įgyvendinti per ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Tinkamos išlaidos
 
Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ tinkamos finansuoti šios išlaidos: projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, nauja technika ir įranga (speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamai įrangai ar technologiniam procesui valdyti, projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga), verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos), taip pat bendrosios išlaidos (tarp jų ir viešinimo) – jų finansuojama dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM, bet ne daugiau kaip 1 800 Eur be PVM. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur.
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Kai paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtą sumą, atliekant administracinį tikrinimą pagal surinktus atrankos balus sudaroma projektų prioritetinė eilė. Jei paramos lėšų pakaks ne visiems daugiausiai atrankos balų (didžiausią vienodą skaičių) surinkusiems pareiškėjams, vyks papildoma projektų atranka. Pirmenybė bus teikiama pareiškėjams, negavusiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ bei prašantiems mažiausios paramos sumos.
 
Pateikiame projektų atrankos kriterijus ir balus:
 1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos (atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) – registracijos vietą):
1.1. pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje):
 • 5 ir daugiau metų – suteikiama 20 balų;
 • nuo 4 iki 5 metų – suteikiama 15 balų;
 • nuo 3 iki 4 metų – suteikiama 10 balų;
 • nuo 2 iki 3 metų – suteikiami 5 balai;
 • nuo 1 iki 2 metų – suteikiami 3 balai;
1.2 pareiškėjas (juridinis asmuo) – registruotas kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra registruotas kaimo vietovėje):
 • 5 ir daugiau metų – suteikiama 20 balų;
 • nuo 4 iki 5 metų – suteikiama 15 balų;
 • nuo 3 iki 4 metų – suteikiama 10 balų;
 • nuo 2 iki 3 metų – suteikiami 5 balai;
 • nuo 1 iki 2 metų – suteikiami 3 balai.
 1. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo:
2.1. projektams, kurių vertė yra iki 400 000 Eur (be PVM) (imtinai):
Paramos intensyvumas nuo 25 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pareiškėjams, prašantiems mažesnio nei 25 proc. intensyvumo, skiriami 25 balai);
 
2.2. Didesnė projekto vertė (taikoma projektams, kurių vertė didesnė kaip 400 000 Eur (be PVM):
Kai projekto vertė didesnė kaip 400 000 Eur – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pvz., projekto vertė – 410 000 Eur (be PVM), t. y. projekto vertė 2,5 procentinio punkto didesnė, skiriami 2 balai) (projektams, kurių vertė didesnė kaip 25 proc., skiriami 25 balai).
 1. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis (jei pareiškėjas teikia mobilias paslaugas, pareiškėjo (fizinio asmens) deklaruota gyvenamoji vieta, pareiškėjo (juridinio asmens) registracijos vieta yra savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis):
(2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų (DAG) savivaldybėje, kurioje įgyvendinamas projektas, lyginamas su vidutiniu metiniu bedarbių proc. nuo DAG šalyje (2017 m. reikšmė šalyje 7,9 proc.). Duomenys skelbiami: http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/statistika_tab.aspx)
 
3.1. 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – suteikiama 10 balų;
 
3.2. 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – suteikiami 5 balai.
 1. Papildomai sukuriama darbo vieta, viršijanti privalomas sukurti darbo vietas pagal prašomą paramos sumą (vienai darbo vietai (etatui) – 50 000 Eur paramos (pvz., prašoma paramos suma 120 000 Eur, planuoja sukurti 3 darbo vietas, papildomai sukuriama 0,6 etato, skiriami 6 balai):
 • iki 0,25 etato – suteikiami 2 balai;
 • nuo 0,25 (imtinai) iki 0,5 etato – suteikiami 4 balai;
 • nuo 0,5 (imtinai) iki 0,75 etato – suteikiami 6 balai;
 • nuo 0,75 (imtinai) iki 1 etato – suteikiami 8 balai;
 • 1 etatas ir daugiau – suteikiama 10 balų.
 1. Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (pareiškėjui – fiziniam asmeniui – ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) – suteikiama 10 balų.
 1. Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus nepertraukiamai), yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus (pagrindinis akcininkas – turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), vadovas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus) – suteikiama 10 balų.
 1. Pareiškėja – moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinė akcininkė, esanti ja ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus nepertraukiamai), yra moteris (pagrindinė akcininkė – akcininkė, turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), vadovė yra moteris) – suteikiami 5 balai.
 1. Pareiškėjas – įmonė (privatus fizinis ar juridinis asmuo), kuri ataskaitiniais metais atitinka šias sąlygas:
1) vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra mažiau kaip 10;
2) metinės pajamos yra iki 700 000 Eur.
Suteikiama 10 balų.
 
Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui – 100 balų. Privalomas surinkti minimalus atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu projektų atrankos metu bus nustatyta, kad projektas įvertintas mažiau nei 50 balų, paraiška bus atmesta.
 
Pirmumo eilė bus sudaryta atlikus atrankos vertinimą. Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, informacija bus patikrinta duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose, taip pat sutikrinta su informacija pareiškėjo pateiktuose dokumentuose.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. liepos 13 d. 14:41