Paraiškos išrikiuotos pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.07.12

Paraiškos išrikiuotos pirmumo eilėje

Paraiškos išrikiuotos pirmumo eilėje
Birželio 30 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Kadangi paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, sudaryta paraiškų pirmumo eilė.
 
Pagal paminėtą veiklos sritį miškininkai paraiškas galėjo teikti gegužės 2 d. – birželio 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 700 000 Eur paramos lėšų. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams buvo pateiktos 7 paraiškos, o bendra prašoma suma siekia 760 839,63 Eur. Kadangi prašoma paramos suma viršija skirtą šiai veiklai paramos sumą, buvo sudaryta paraiškų pirmumo eilė. Paaiškėjo, kad toliau bus vertinamos 5 paraiškos, surinkusios nuo 55 iki 70 balų (70–55 balus surinko 5 paraiškos, 40–35 balus – 2 paraiškos). Su paraiškų pirmumo eile galima susipažinti čia.
 
Sudarant pirmumo eilę buvo atsižvelgiama į miškininkų paraiškose pateiktą informaciją dėl atitikties įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija dar bus sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis. Paraiškų pirmumo eilė bus koreguojama pagal registrų informaciją, jeigu duomenys skirsis.
 
Atrankos kriterijai
 
Paraiškų pirmumo eilė sudaroma suteikiant paraiškoms balus už atitiktį taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas surinkti mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomų balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Paraiškų atrankos kriterijai:
 
1. Jei pareiškėjas yra:
  • privačių miško savininkų grupė arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiami 25 balai;
  • privataus miško savininkas (išskyrus miško savininkų kooperatyvą) – suteikiama 15 balų.
 
2. Jei miškų infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo (L ir U hidrotopo) augavietėse (nustatoma pagal pateiktą vidinės miškotvarkos projektą), – suteikiama 20 balų.
 
3. Projektas skirtas tik esamo miško kelio rekonstrukcijai – suteikiama 20 balų.
 
4. Investuojama į IV miškų grupės (ūkinius) miškus – suteikiama 15 balų.
 
5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 
6. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. liepos 12 d. 11:00