Paraiškos investicijoms į miškininkystės technologijas – pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.07.18

Paraiškos investicijoms į miškininkystės technologijas – pirmumo eilėje

Paraiškos investicijoms į miškininkystės technologijas – pirmumo eilėje
Atlikus paraiškų gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ prioritetinį vertinimą, buvo sudaryta paraiškų pirmumo eilė. Kviečiame susipažinti su pirmojo paraiškų vertinimo etapo rezultatais.
 
Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) nuo balandžio 3 d. per mažiau nei du mėnesius buvo pateiktos 48 paraiškos (vėliau 1 paraiška buvo išregistruota), kuriose investicijoms į miškininkystės technologijas buvo paprašyta 4 483 835 Eur paramos. Tuo tarpu šiam paraiškų etapui buvo skirta 2 704 568 Eur paramos lėšų. Taigi paraiškose prašoma paramos suma viršijo skirtąją 1,8 mln. Eur. Supažindiname su paraiškų prioritetinio vertinimo rezultatais.
 
Vertinimas pagal atrankos kriterijus
 
Paraiškos vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją. Veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 7 atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Kaip buvo vertinamos paraiškos pagal prioritetinius kriterijus, galima susipažinti čia.
 
Didžiausia surinkta atrankos balų suma – 89 balai
 
Pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 30 privalomų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Kadangi viena paraiška nesurinko privalomojo 30 balų skaičiaus, ji buvo atmesta.
 
Taip pat viena paraiška surinko daugiausia – 89 atrankos balus, o skirtos paramos sumos užteko 26 paraiškoms, surinkusioms 64–89 atrankos balus. Tačiau paramos lėšų pritrūko dviem paraiškoms, surinkusioms po 62 atrankos balus, todėl buvo atliktas papildomas šių paraiškų vertinimas. Papildomas paraiškų vertinimas atliekamas reitinguojant pareiškėjus šia tvarka: 1. ar jie yra negavę Europos Sąjungos investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai; 2. pagal prašomą mažiausią paramos sumą.
 
Atlikus papildomą vertinimą, paaiškėjo, kad vienai paraiškai, surinkusiai 62 atrankos balus, paramos lėšų pakako, o kitai paraiškai, surinkusiai tą patį balų skaičių, paramos lėšų pakako tik iš dalies, todėl sprendimą dėl papildomų lėšų skyrimo arba neskyrimo priims Programos valdymo komitetas.
 
Mažiau nei 62 balus surinkusioms paraiškoms paramos lėšų nepakako.
 
Tinkamumo skirti paramą vertinimas
 
Vėliau bus atliekamas paraiškų, kurioms pakako lėšų, tinkamumo skirti paramą vertinimas. Vertinant paraiškų tinkamumą nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti. Su paramos skyrimo reikalavimus atitikusiais pareiškėjais bus sudaromos paramos sutartys. Sutarties įsigaliojimo dieną pareiškėjas tampa paramos gavėju.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. liepos 18 d. 09:27