Paraiškos dėl profesinių mokymų organizavimo – nuo rugpjūčio 3 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.08.03

Paraiškos dėl profesinių mokymų organizavimo – nuo rugpjūčio 3 d.

Paraiškos dėl profesinių mokymų organizavimo – nuo rugpjūčio 3 d.
Nuo rugpjūčio 3 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) renka paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“. Paraiškos bus renkamos iki rugsėjo 30 d., šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 551 720 Eur paramos lėšų.
 
Galimi paramos gavėjai
 
Parama profesiniams mokymams organizuoti skiriama mokslo ir studijų institucijoms, profesinio mokymo įstaigoms, taip pat kitiems juridiniams asmenims, turintiems licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.
 
Mokymai – ūkininkams ir ne tik
 
Numatomi vykdyti mokymai turi būti skirti ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams bei kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, įregistravusiems valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams, tradiciniams amatininkams.
 
Remiamos mokymų programos
 
Mokymai gali būti organizuojami pagal formalią Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir (arba) neformaliojo žemdirbių tęstinio mokymo programas, kurios yra įtrauktos į viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros sudarytą Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų sąvadą. Remiantis šiuo sąvadu mokymai galės būti organizuojami pagal tokias veiklos sritis kaip: kompleksinės paramos (valdymo) reikalavimai, augalininkystė, gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė, vaistažolių auginimas, veterinarija, paukštininkystė ir kt., kartu privalomai į mokymo programą  įtraukiant mokymus jauniesiems ūkininkams – šiuos mokymus turi sudaryti 4 jaunųjų ūkininkų mokymo programos: „Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai)“, „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, „Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“ ir (arba) „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ (kodas 396185007), „Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų“ (kodas 296162003),  „Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų kvalifikacijos tobulinimo“ (kodas 296162067) mokymo programas Mokymai jauniesiems ūkininkams neprivalo būti vedami tik jeigu numatoma organizuoti mokymus pagal bent vieną iš šių sričių: žemės ūkio mechanizavimas, technika, statyba, energetika; miškininkystė; ekonomika, bioekonomika, apskaita, kooperacija; kaimo verslai; informacinės technologijos; darbo sauga ir kitos socialinės mokymo programos.
 
Paramos dydis ir kompensuojamos išlaidos
 
Paramos suma vienam projektui įgyvendinti iki 200 000 Eur su PVM, kompensuojant iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Projektui reikalingos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos mokymo valandos įkainį (7,43 Eur su PVM) dauginant iš bendro kiekvienam galutiniam naudos gavėjui skirtų mokymo valandų skaičiaus pagal kiekvieną mokymo programą. Bendras vienam galutiniam naudos gavėjui skirtų mokymo valandų skaičius pagal konkrečią mokymo programą paskaičiuojamas mokymo programos trukmę akad. val. padauginus iš 0,75.
 
Išlaidos projekte kompensuojamos tik pagal šį įkainį (projekto vykdytojas negalės už projekto išlaidas atsiskaityti pagal faktines išlaidas, pateikęs išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus) atsižvelgiant į faktinį galutinių naudos gavėjų dalyvavimą. Faktinis galutinių naudos gavėjų dalyvavimas pagrindžiamas pildant lankomumo sąrašus arba lankomumo žurnalus, kuriuose turi būti nurodomas mokymo kursų dalyvių lankomumas mokymo valandomis bei pateikiant mokymo kursus baigusių dalyvių sąrašus. 
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos bus suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais remiantis bus vertinami projektai ir už juos skiriami balai:
1.    Pareiškėjas planuoja išmokyti naudos gavėjų (rekomenduojamas mažiausias mokymo kursų dalyvių skaičius grupėje – 12, didžiausias – 25 (išskyrus mokymo kursus su kompiuterinėmis programomis, kuriuose rekomenduojamas mažiausias dalyvių skaičius grupėje – 8):
1.1. daugiau nei 300 – suteikiami 25 balai;
1.2. nuo 200 iki 300 įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
1.3. nuo 100 iki 199 – suteikiama 10 balų.
 
2.    Pareiškėjo patirtis, įgyvendinant panašius projektus, susijusius su profesiniu mokymu žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse, daugiau negu 5 metai (iki paramos paraiškos pateikimo dienos) – suteikiama 15 balų.
 
3.    Visus mokymo kursus veda lektoriai, kurie ugdomąja, šviečiamąja ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo mokomojo renginio turiniu, užsiima daugiau kaip 3 metus (iki paramos paraiškos pateikimo dienos) (įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais (jei pateikiama pažyma apie lektorių patirtį, ji turi būti detali (su konkrečiais pavadinimais bei datomis)) – suteikiama 20 balų.
 
4.    Suplanuoti mokymai bus vykdomi:
4.1.   visuose Lietuvos rajonuose (išskyrus Alytaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Neringos, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus miesto ir Visagino savivaldybes) – suteikiama 30 balų;
4.2.   daugiau nei 30 rajonų įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
4.3.   iki 30 rajonų – suteikiami 5 balai.
 
5.    Projekte numatomi mokymai, susiję su geros agrarinės būklės reikalavimų laikymusi ūkio veikloje, agrarine aplinkosauga ir klimato kaita – suteikiama 10 balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugpjūčio 3 d. 10:09