Paraiškos dėl profesinių mokymų organizavimo – jau nuo balandžio 3-osios
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.03.29

Paraiškos dėl profesinių mokymų organizavimo – jau nuo balandžio 3-osios

Paraiškos dėl profesinių mokymų organizavimo – jau nuo balandžio 3-osios
Balandžio 3 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradės rinkti paraiškas mokymams organizuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.
 
Paraiškos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose bus priimamos iki gegužės 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 333 490 Eur paramos lėšų.
 
Reikės įtraukti ir privalomas mokymų programas
 
Paramos mokymams organizuoti pagal šią veiklos sritį gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.
 
Parama teikiama organizuojantiems mokymo kursus pagal formalią programą „Ūkininkavimo pradmenų mokymas“ (kodas 261062110) ir (arba) neformalias mokymo programas, kurios yra įtrauktos į Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro sudarytą Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų sąvadą.
 
Pasirenkant sritis, pagal kurias ketinama organizuoti mokymo kursus, privalomai turi būti įtrauktos keturios jaunųjų ūkininkų privalomosios mokymo programos („Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai)“, „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“) ir (arba) aplinkosaugos, ekologijos srities mokymo programa „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ (kodas 396185007). Reikalavimas netaikomas, jeigu pasirenkama bent viena iš šių sričių: žemės ūkio mechanizavimo, technikos, statybos, energetikos, miškininkystės, ekonomikos, apskaitos, kooperacijos, kaimo verslų, informacinių technologijų, darbo saugos ir kitos socialinės mokymo programos.
 
Paramos intensyvumas – 100 proc.
 
Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas bei numatomą parengti galutinių naudos gavėjų skaičių. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui negali viršyti 200 000 Eur su PVM. 2014–2020 metų laikotarpiu priemonės veiklos sričiai paramos suma negali viršyti 400 000  Eur su PVM. Finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Pagal šią veiklą finansuojamas darbo užmokestis arba atlygis projektą administruojantiems asmenims, darbo užmokestis arba atlygis lektoriams, patalpų, įrangos nuomos išlaidos, transporto, reikalingo mokymams vykdyti, išlaidos, komandiruočių, kelionių į mokymus ir atgal išlaidos, kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos, ryšio išlaidos, mokymo programų atnaujinimo išlaidos, skelbimų spaudoje ir kitos įgyvendinimo taisyklėse numatytos išlaidos.
 
Paraiškas turėtų būti užpildytos tinkamai ir informatyviai. Esant ne iki galo užpildytoms paraiškoms, gali užtrukti jų vertinimo procesas.
 
Mokymo kursai – pasirašius paramos sutartį
 
Projektas turi būti pradėtas įgyvendinti per 6 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. O projekto įgyvendinimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Mokymo kursai gali būti pradėti vykdyti po to, kai pasirašoma paramos sutartis.
 
Taikomi projektų atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais remiantis bus vertinami projektai, ir už juos skiriami balai:
 
1. Pareiškėjas planuoja išmokyti naudos gavėjų:
  • daugiau nei 300 – suteikiami 25 balai;
  • nuo 200 iki 300 įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  • nuo 100 iki 199 – suteikiama 10 balų.
2. Pareiškėjo patirtis įgyvendinant panašius projektus, susijusius su profesiniu mokymu žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse, daugiau negu 5 metai – suteikiama 15 balų.
 
3. Visus mokymo kursus veda lektoriai, kurie ugdomąja, šviečiamąja ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo mokomojo renginio turiniu, užsiima daugiau kaip 3 metus (įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais) – suteikiama 20 balų.
 
4. Suplanuoti mokymai bus vykdomi:
  • visuose Lietuvos rajonuose (neįskaitant Alytaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Neringos, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus miesto ir Visagino savivaldybių) – suteikiama 30 balų;
  • daugiau nei 30 rajonų įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  • iki 30 rajonų – suteikiami 5 balai.
5. Projekte numatomi mokymai, susiję su geros agrarinės būklės reikalavimų laikymusi ūkio veikloje, agrarine aplinkosauga ir klimato kaita, – suteikiama 10 balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. kovo 29 d. 11:12