Paraiškos biodujų gamybai – nuo liepos 1 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.06.20

Paraiškos biodujų gamybai – nuo liepos 1 d.

Paraiškos biodujų gamybai – nuo liepos 1 d.
Visą liepos mėnesį Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos biodujų gamintojų paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“.
 
Šiam paraiškų rinkimui pagal priemonę yra skirta 4 355 002 Eur.
 
Paraiškos renkamos tik elektroniniu būdu
 
Paraiškos, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, bus renkamos liepos 1–29 d. ir galės būti teikiamos tik elektroniniu būdu – siunčiant elektroniniu paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx arba naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) KPP administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 
Paraiškos NMA galės būti teikiamos iki paskutinės paraiškų surinkimo dienos 24 valandos.
 
Remiamos biodujų gamybos veiklos
 
Parama bus teikiama pareiškėjams, kurie planuoja užsiimti biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamyba ir suspaudimu, šilumos ir elektros energijos gamyba naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių  gamybos įrenginiuose, degazuotojo substrato gamyba. Svarbu, kad nurodytos biodujų gamybos veiklos atitiktų 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 36 arba 41 straipsniuose nurodytus atitinkamus reikalavimus. Pareiškėjas gali numatyti gaminti kelių rūšių biodujas, tačiau biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma.
 
Galimi paramos gavėjai
 
Parama pagal veiklą bus skiriama ūkininkams bei labai mažoms arba mažoms įmonėms.
 
Mažos įmonės, teikdamos paraiškas, privalo įsipareigoti šį statusą išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos. Labai mažos įmonės gali tapti mažomis ir pasiektą įmonės statusą taip pat turės išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos.
 
Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.
 
Pareiškėjo ūkis arba įmonės buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje, numatomas projektas taip pat turės būti vykdomas kaime. Teikiant paraišką taip pat svarbu, kad pareiškėjas užsiimtų gyvulininkyste ir (arba) paukštininkyste arba būtų sudaręs ne mažiau kaip 10 metų trukmės nuo paraiškos pateikimo dienos sutartį dėl mėšlo tiekimo. Pareiškėjui taikomi ir kiti reikalavimai, nurodyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
 
Paramos suma
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui ir vienam paramos gavėjui per visą 2014–2020 metų laikotarpį  negali viršyti 1 600 000 Eur.
 
Didžiausias paramos intensyvumas pareiškėjams negali viršyti:
  • kai pareiškėjas numato vykdyti biodujų gamybos iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamybos ir suspaudimo, degazuotojo substrato gamybos veiklas – iki 60 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų,
  • kai pareiškėjas numato vykdyti šilumos ir elektros energijos gamybos, naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių  gamybos įrenginiuose, veiklą:
  • Vilniaus apskrityje – 55 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų,
  • ne Vilniaus apskrityje – iki 60 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Į didžiausią paramos sumą 2014–2020 metų laikotarpiui neįskaitoma paramos gavėjo parama, kurią jis gauna pagal kitas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklas ir kitas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, išskyrus programos priemonės „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ veiklos sritį „Biodujų gamyba iš gyvulininkystės ūkyje susidarančių atliekų“.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų, pateikusių paraiškas gauti paramą biodujoms gaminti, projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai, bei, atsižvelgiant į gautų balų skaičių, sudaroma paraiškų prioritetinė eilė. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmetamos.
 
Pateikiame atrankos kriterijus ir balus, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
 
1. Perdirbamo mėšlo kiekis:
1.1. iki 10 000 tonų per metus mėšlo imtinai – suteikiama 20 balų;
1.2. daugiau kaip 10 000 tonų per metus mėšlo – suteikiama 30 balų.
 
2. Mėšlo tiekėjų skaičius:
2.1. nuo 3 iki 5 tiekėjų imtinai – suteikiama 20 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo);
2.2. daugiau kaip 5 tiekėjai – suteikiama 30 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo).
 
3. Biodujų gamybos žaliavų struktūroje kitų biologiškai skaidžių atliekų dalis:
3.1. nuo 5 iki 10 proc. imtinai – suteikiama 15 balų;
3.2. daugiau kaip 10 proc. – suteikiama 20 balų.
 
4. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
4.1. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 5 iki 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 15 balų;
4.2. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo daugiau kaip 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 20 balų.
 
Pareiškėjų, kurie surinks vienodą balų skaičių, paraiškos bus vertinamos papildomai, reitinguojant pagal:
  • pareiškėjus, kurie yra negavę EB investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą;
  • pagal mažiausią prašomą paramos sumą.
Naudinga informacija
Nuotrauka iš istockphoto.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. birželio 22 d. 15:26