Pakeistos paramos žuvininkystei administravimo taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.07.24

Pakeistos paramos žuvininkystei administravimo taisyklės

Pakeistos paramos žuvininkystei administravimo taisyklės
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atkreipia dėmesį į svarbius Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių pakeitimus, kurie žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinti liepos 13 d.
 
Jei nustatyta netikslumų paraiškose – svarbu atsakyti
 
Pareiškėjai, kurių prašoma pateikti papildomus dokumentus dėl nustatytų neatitikimų, turės galimybę atsakymo pateikimo terminą pratęsti vieną kartą ne ilgiau kaip iki dvidešimties darbo dienų. Terminą pratęsti galima, jei pareiškėjas turi kreiptis į kitą instituciją ar yra tiesiogiai nuo jo nepriklausančių aplinkybių. Įprastai atsakymo į paklausimą pateikimo terminas yra ne trumpesnis kaip penkios darbo dienos. Kitas paklausimas gali būti siunčiamas tik tuo atveju, jei yra gautas atsakymas iš pareiškėjo ir yra būtina patikslinti pirmajame paklausime nustatytus neatitikimus ir su tuo susijusius klausimus.
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei nepateikiami prašomi dokumentai ar duomenys, kai paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktų ir atitinkamais dokumentais pagrįstų duomenų, viešuosiuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose esančių duomenų ir NMA turimų duomenų nepakanka vertinant paraišką, paraiška įvertinama kaip netinkama gauti paramą.
 
Pakeistose taisyklėse taip pat numatyta galimybė pareiškėjui susipažinti su neigiama paraiškos vertinimo išvada ir per nustatytą penkių darbo dienų terminą pateikti atsiliepimą. Pareiškėjui pateikus atsiliepimą, NMA gali pratęsti paraiškos vertinimo terminą iki dešimties darbo dienų ir, įvertinusi gautą pareiškėjo atsiliepimą, pakeisti paraiškos vertinimo išvadą arba jos nekeisti. Prašymai dėl atsiliepimo pateikimo termino pratęsimo nesvarstomi. Pareiškėjui nepateikus atsiliepimo per nustatytą terminą, paraiškos vertinimo išvadą NMA teikia projektų atrankos komitetui.
 
Finansavimo būdai ir didžiausia galima paramos suma
 
Paramos lėšos paramos gavėjams gali būti išmokėtos keliais būdais: išlaidų kompensavimo, išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu ir nauju būdu – sąskaitų apmokėjimo. Galimi taikyti išlaidų apmokėjimo būdai Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonėms ir veiklos sritims yra nustatyti taisyklių 4 priede.
 
Sąskaitų apmokėjimo būdas naudojamas, kai paramos gavėjas, įgyvendindamas projektą, patiria išlaidas ir mokėjimo prašyme deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Tokiu atveju paramos gavėjas, gavęs iš NMA lėšas, per penkias darbo dienas nuo paramos lėšų gavimo išmoka jas rangovui, paslaugų arba prekių tiekėjui ir elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Abm1hLmx0Ij5pbmZvQG5tYS5sdDwvYT4=:xx apie tai informuoja NMA bei pateikia išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.
 
Svarbu žinoti, kad kol paramos gavėjas arba partneris neišmoka mokėjimo prašyme nurodytų lėšų rangovui, paslaugų ar prekių tiekėjui ir elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Abm1hLmx0Ij5pbmZvQG5tYS5sdDwvYT4=:xx NMA nepateikia pranešimo apie patirtų išlaidų apmokėjimą, NMA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka gali netvirtinti vėliau paramos gavėjo teikiamo mokėjimo prašymo ar jo dalies. Paramos gavėjui pervestos paramos lėšos pripažįstamos tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai tik tuomet, kai paramos gavėjas, pervedęs paramos lėšas, apie tai informuoja NMA, kuri patikrinusi išlaidas pripažįsta jas tinkamomis finansuoti.
 
Taisyklės taip pat papildytos 3 priedu, kuriame nustatytos didžiausios galimos paramos sumos per visą paramos teikimo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemones ir veiklos sritis laikotarpį vienam paramos gavėjui ir (arba) įmonėms partnerėms, ir (arba) susijusioms įmonėms.
 
Su visais administravimo taisyklių pakeitimais galima susipažinti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. liepos 24 d. 12:35