Pakeistos paramos viešinimo taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.22

Pakeistos paramos viešinimo taisyklės

Pakeistos paramos viešinimo taisyklės
Birželio 17 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (KPP) viešinimo taisyklių nauja redakcija.
 
Taisyklės nustato paramos viešinimo tvarką, kurios privalu laikytis įgyvendinant projektus, finansuojamus KPP lėšomis. Paramos gavėjams keliami skirtingi viešinimo priemonių parinkimo reikalavimai, atsižvelgiant į bendrą viešosios paramos projektui sumą.
 
Su plotu susijusių priemonių dalyviams – išimtys
 
Viešinimo taisyklės netaikomos KPP priemonių „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir „Rizikos valdymas“ dalyviams. Ši išimtis galioja ir 2015 m. pateiktoms paraiškoms.
 
Miško įveisimo išmoką privalu viešinti
 
Tačiau paramos pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir gyvybingumo gerinimas“ veiklos sritį „Miško įveisimas“ viešinimas yra privalomas miško įveisimo išmokai.
 
Viešinant miško įveisimo išmoką paramos gavėjas nuo išmokos gavimo dienos iki artimiausio paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų rinkimo laikotarpio pradžios turi įrengti viešinimo priemones, pritaikytas lauko sąlygoms.
 
Viešinimo priemonės parinkimas priklauso nuo paramos sumos, o viešinimo išlaidos finansuojamos nuosavomis lėšomis. Įpareigojimas viešinti paramą galioja paramos gavėjams, kuriems skirta miško įveisimo išmoka yra didesnė kaip 10 tūkst. Eur. Viešinimo priemonėje turi būti pateikta informacija apie projektą ir nurodoma, kad parama gauta iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Pritaikytas lauko sąlygoms stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi stovėti ne trumpiau kaip 5 metus nuo miško įveisimo išmokos gavimo datos.
 
Pagrindinės viešinimo priemonės
 
Pagrindinės viešinimo priemonės yra šios: plakatai, aiškinamieji stendai, informacinės lentos, straipsniai spaudoje, spaudos konferencijos, pranešimai spaudai, viešinimo renginiai, popieriniai ir elektroniniai leidiniai (lankstinukai, brošiūros, skrajutės), garso bei vaizdo medžiaga, išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai), paramos gavėjo tinklalapis.
 
Nepriklausomai nuo bendros viešosios paramos projektui sumos, visos paramos projekto lėšomis įsigytos materialinės vertybės (automobiliai, kitos transporto priemonės, žemės ūkio ir kita technika, įranga, baldai) nuo jų įsigijimo ir ne trumpiau kaip 5 metus turi būti pažymėtos (pvz., užklijuotas lipdukas). Ant transporto priemonės, žemės ūkio technikos ir kitų panašaus pobūdžio daiktų išorės klijuojamas lipdukas turi būti gerai matomas.
 
Kitų viešinimo priemonių pasirinkimas priklauso nuo bendros viešosios paramos projektui sumos.
 
Kai paramos suma didesnė kaip 10 tūkst. Eur
 
Paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje vietoje turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma, kad parama gauta iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Plakatas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti ne trumpiau kaip 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Viešinimo priemonei įrengti didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 30  Eur (be PVM).
 
Kai paramos suma didesnė kaip 50 tūkst. Eur
 
Paramos gavėjas ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo datos visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje (pastato viduje ar lauke) turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą arba įrengti stendą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
 
Plakatas arba stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti ar stovėti ne trumpiau kaip 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Viešinimo priemonei įrengti didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 290 Eur (be PVM).
 
Kai paramos suma didesnė kaip 500 tūkst. Eur
 
Kai projekte numatytos investicijos į infrastruktūrą, statybą ar turto įsigijimą, paramos gavėjas ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo datos turi įrengti laikiną informacinę lentą. Taip pat ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo darbų užbaigimo arba turto įsigijimo jis privalo visuomenei gerai matomoje vietoje įrengti nuolatinį aiškinamąjį stendą.
 
Šiose viešinimo priemonėse turi būti pateikta informacija apie projektą, nurodyta, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Nuolatinis aiškinamasis stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi stovėti ar kabėti ne trumpiau kaip 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Laikinai informacinei lentai įrengti didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 434 Eur (be PVM), o aiškinamajam stendui – 579 Eur (be PVM).
 
Leidiniai, vaizdo bei garso įrašai, mokymai
 
Jei įgyvendinamo projekto lėšomis yra išleidžiamas leidinys (lankstinukas, brošiūra, skrajutė, e. leidinys ir kt.), jo antraštiniame lape turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą. Taip pat leidiniuose turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už leidinio turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją.
 
Vaizdo ar garso įraše taip pat turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą, pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už leidinio turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją.
 
Paramos gavėjas, organizuojantis mokymus, privalo užtikrinti, kad projekto tikslinės grupės, projekto rezultatais besinaudojantys asmenys būtų informuoti apie projekto finansavimą iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Renginio plakatai, kvietimai į renginį, renginio programos, dalomoji medžiaga ar kiti dokumentai turi atitikti taisyklėse nustatytus reikalavimus.
 
Reikalavimai viešinimo priemonėms – teiginiai, logotipai, ES emblemos, ženklų pavyzdžiai – pateikti viešinimo taisyklių prieduose. Viešinimo taisyklių 3 priede išdėstyti reikalavimai plakatui, stendui, nuolatiniam aiškinamajam stendui, pateikti viešinimo priemonių pavyzdžiai.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 22 d. 14:20