Pakartotinai renkamos paraiškos norintiems didinti vartojamos energijos efektyvumą bei naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.10.06

Pakartotinai renkamos paraiškos norintiems didinti vartojamos energijos efektyvumą bei naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius

Pakartotinai renkamos paraiškos norintiems didinti vartojamos energijos efektyvumą bei naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius
Nuo spalio 11 d. iki gruodžio 9 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai pakartotinai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija“.
 
Dėl paramos gali kreiptis labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios akvakultūra. Atkreiptinas dėmesys, kad besikreipiančios įmonės turi būti užregistruotos ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą. Paraiškas gali teikti tik pareiškėjas be partnerių, o pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Šios paramos tikslas – vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas bei su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas.
 
Finansuojamos išlaidos ir intensyvumas
 
Paramos lėšomis remiamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą bei akvakultūros įmonės modernizavimą, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai.
   
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.). Šiam paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 306 314 eurų. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 100 000 Eur. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o didelėms įmonėms, kurios neatitinka (MVĮ) statuso, įgyvendinamam projektui suteikiamas paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas.
 
Svarbu nepamiršti, kad projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektai, kuriems skiriama parama, turi būti įgyvendinti ir paramos lėšos išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d.
 
Projektų pirmumo atrankos vertinimas
 
Tuo atveju, kai visa pareiškėjų prašoma paramos suma viršija planuojamą paskirstyti paramos sumą, NMA pirmiausia atlieka paramos paraiškų pirmumo atrankos vertinimą ir sugrupuoja paramos paraiškas pagal projektų pirmumo atrankos kriterijus. Jeigu visa pareiškėjų prašoma paramos suma yra mažesnė arba lygi planuojamai pagal kvietimą paskirstyti paramos sumai, vertinant bus vadovaujamasi taisyklėse nustatytu reikalavimu – projektas turi surinkti privalomą mažiausią projektų pirmumo atrankos balų skaičių – 30 privalomųjų balų. Jeigu paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paraiška toliau nebus vertinama ir NMA apie tai informuos pareiškėją, nurodydama priežastis.
 
Papildomus 20 balų galima gauti 3 atvejais:
 1. Pareiškėjas yra akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą, ne mažiau kaip 5 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos.
 2. Pareiškėjas yra labai maža įmonė, užsiimanti akvakultūros veikla.
 3. Generuojamas saulės elektros energijos kiekis sudarys 50 ir daugiau proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio.
Su projektų pirmumo atrankos kriterijais ir už atitiktį kriterijams skiriamais balais galima susipažinti kvietime teikti paraiškas.
 
Reikalavimai projektui ir pareiškėjui
 • Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Projektas nebus tinkamas gauti paramą, jeigu iki paramos paraiškos pateikimo dienos projektas buvo fiziškai baigtas arba visiškai įgyvendintas, taip pat, jei buvo įsigytos visos su projektu susijusios investicijos.
 • Pareiškėjas turi užtikrinti, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų, kitų viešųjų lėšų.
 • Turtas, kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama, kurio tinkamų kompensuoti investicijų vertė (įskaitant PVM) viršija 10 000 Eur, turi būti apdraustas nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 • Turi būti užtikrinta, kad pareiškėjui / paramos gavėjui, yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas ar registravimas.
 • Pareiškėjas turi sutikti, kad pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir ES institucijos.
 • Neprieštarauti, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą būtų viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti ES finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Sutikti, kad veikla, susijusi su projekto įgyvendinimu, būtų tikrinama po paramos paraiškos pateikimo dienos bet kuriame projekto įgyvendinimo etape ir projekto kontrolės laikotarpiu.
 • Nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos užtikrinti, kad nebus galimai neteisėtai sukurtos paramai gauti reikalingos sąlygos (remiantis Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika).
 
Paramos paraišką ir su paramos paraiška pateikiamus dokumentus galima teikti šiais būdais:
 • asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu ar per kurjerį;
 • elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA internetinėje svetainėje (https://www.nma.lt/);  
 • Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt.
Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams.
 
Ekstremalios situacijos metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su ja teikiamais dokumentais NMA darbo laiku gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose adresais, nurodytais NMA interneto tinklalapyje.
  
*Atkreipiame dėmesį, kad straipsnyje pateikta tik dalis sąlygų ir įsipareigojimų. Norint gauti paramą svarbu, kad pareiškėjas atitiktų visus taisyklėse keliamus reikalavimus ir laikytųsi visų taisyklėse nurodytų įsipareigojimų. Nustatytų įsipareigojimų turi būti laikomasi iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. spalio 6 d. 11:52