Pagalba ūkininkaujantiesiems „Natura 2000“ vietovėse
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.05.25

Pagalba ūkininkaujantiesiems „Natura 2000“ vietovėse

Pagalba ūkininkaujantiesiems „Natura 2000“ vietovėse
Asmenys, ūkininkaujantys arba turintys miško ekologinio tinklo „Natura 2000“ vietovėse, gali pretenduoti į Europos Sąjungos (ES) ir valstybės teikiamą finansinę paramą.
 
Deklaruodami pasėlius bendrojoje paraiškoje pareiškėjai gali prašyti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“.
 
Kaip ir ankstesniais metais, paraiškas galima pateikti seniūnijoje, kurioje registruota pareiškėjo žemės ūkio valda, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose, taip pat internetu, prisijungus prie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Paraiškų priėmimo informacinės sistemos.
 
Paraiškos priimamos iki š. m. birželio 15 d. Pavėluotai teikiamos paraiškos priimamos iki liepos 10 d., bet galutinė paramos suma už kiekvieną uždelstą darbo dieną mažinama po 1 proc.
 
Remiamos dvi veiklos sritys
 
Pagal priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ remiamos dvi veiklos sritys: „Parama „Natura 2000“ miškuose“ ir „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“.
 
Pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ paramos gali prašyti privačių miškų valdytojai, jų asociacijos, kurių valda arba jos dalis yra „Natura 2000“ vietovėje arba už jos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje.
 
Pareiškėjams keliami reikalavimai
 
Kompensacinės išmokos mokamos pareiškėjams, kurių valda įregistruota žemės ūkio ir kaimo verslo registre, o deklaruojami plotai yra žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemė.
 
Pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas, kuriame pagal Paukščių ir (arba) Buveinių direktyvas nustatyti žemės ūkio veiklos apribojimai, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, sudarytas iš laukų, kurių plotas ne mažesnis kaip 0,1 ha.
 
Pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ deklaruotas miško plotas,  kuriame nustatyti konkrečiai vietovei taikomi papildomi privalomi apribojimai, susiję su Paukščių ir Buveinių direktyvų įgyvendinimu, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha. „Natura 2000“ miškų teritorijoje esančioje valdoje arba jos dalyje turi būti Europos Bendrijos svarbos miško buveinė ir (arba) potenciali buveinė, ir (arba) nustatyta Europos Bendrijos svarbos rūšies radavietė arba jos buveinė.
 
Draudžiama suarti pievas
 
Pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ pareiškėjas privalo laikytis jo teritorijoje taikomų papildomų ūkinės veiklos apribojimų, pvz., draudžiama suarti pievas arba ganyklas arba apsėti jas kultūrinėmis žolėmis, naudoti trąšas ir pesticidus, sausinti arba kitaip keisti teritorijos hidrologinį režimą ir pan.
 
Pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ pareiškėjas privalo tvarkyti miško teritoriją, laikydamasis teisės aktų bendrųjų reikalavimų ir papildomų konkrečiai vietovei taikomų privalomųjų apribojimų. Gali būti draudžiami ugdomieji miško arba brandžių medžių kirtimai, draudžiami arba ribojami sanitariniai miško kirtimai, leidžiant palikti tam tikrą skaičių džiūstančių arba išdžiūvusių medžių viename ha ir pan.
 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto svetainėje www.vstt.lt skelbiami teisės aktai, kuriuose nurodyta, kas konkrečiai draudžiama jų valdomoje teritorijoje.
 
Išmokų dydžiai skiriasi
 
Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ skiriama kasmet už vieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą: 54 Eur – už vieną ha ariamosios žemės, 70 Eur – už vieną ha natūralių ir pusiau natūralių pievų.
 
Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ skiriama kasmet už vieną miško hektarą. 272 Eur už vieną ha pirminiu, ne ilgesniu kaip 5 metų, laikotarpiu ir 200 Eur už vieną ha pasibaigus paminėtam pirminiam 5 metų laikotarpiui skiriama, kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (ir kai draudžiami pagrindiniai kirtimai EB svarbos paukščių veisimosi vietose) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų).
 
155 Eur už vieną ha skiriami kompleksinio apribojimo atveju, kai draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami arba apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių arba sausuolių skaičių viename ha. 156 Eur už vieną ha skiriami, kai plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių. 62 Eur už vieną ha skiriami, kai vykdant sanitarinius kirtimus draudžiama iškirsti visus džiūstančius arba išdžiūvusius medžius.
 
Su priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklėmis galima susipažinti, paspaudus šią nuorodą.
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 23:35