Nutraukus žvejybos veiklą Kauno ar Kuršių mariose – ES kompensacijos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2011.11.11

Nutraukus žvejybos veiklą Kauno ar Kuršių mariose – ES kompensacijos

Nutraukus žvejybos veiklą Kauno ar Kuršių mariose – ES kompensacijos
Iki šių metų gruodžio 9 dienos įmonės, turinčios laivų ir norinčios užsiimti kita nei žvejyba veikla, turi galimybę siekti paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“.
Per visą Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos laikotarpį minėtai veiklos sričiai numatyta skirti šiek tiek daugiau nei 17 mln. Lt. Nuo programos įgyvendinimo pradžios iki dabar jau išmokėta daugiau nei 11,5 mln. Lt paramos, kuria pasinaudojo 19 įmonių.
 
Tikslas – mažinti žvejybos pajėgumus
 
Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos valstybės parama pagal minėtą veiklos sritį gali pasinaudoti įmonės, nuosavybės teise valdančios žvejybos laivą (-us), įregistruotą (-us) Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, bei žvejojančios Kauno ir Kuršių mariose. Minėtos įmonės, siekiančios gauti kompensaciją už vidaus žvejybos laivų perorientavimą į kitą veiklą, taip pat turi būti įtrauktos į Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Kauno ir Kuršių mariose, sąrašą.
 
Priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ pagrindinis uždavinys yra suderinti žvejybos pajėgumus su esamais žuvų ištekliais bei sukurti konkurencingą vidaus vandenų žvejybos laivyną, žvejybos verslo vidaus vandenyse sistemą ir užtikrinti žuvų išteklių apsaugą. Įgyvendinant veiklos sritį „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ siekiama optimizuoti verslinę žvejybą vidaus vandenyse mažinant žvejybos Kuršių mariose ir Kauno mariose pajėgumus ir tokiu būdu didinant žvejybos verslo konkurencingumą.
 
Didesnė parama – nutraukus žvejybos veiklą Kauno mariose
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Metodikų rengimo poskyrio vyriausioji specialistė Dalia Markinienė atkreipia dėmesį į tai, kad šį paraiškų rinkimo laikotarpį už vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimą į kitą veiklą kompensacijoms skirta parama yra kur kas mažesnė, palyginus su paskutiniu paraiškų rinkimo etapu. Dabar nutraukiant žvejybos veiklą Kauno mariose skiriama 745 000 Lt paramos (anksčiau – 1 500 000 Lt), o nutraukiant žvejybos veiklą Kuršių mariose ­­– 500 000 Lt (anksčiau – 3 000 000 Lt). Tuo atveju, jei gautose paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtą metinę paramos sumą, projektai bus vertinami taikant priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus pirmumo kriterijus.
 
NMA vyriausioji specialistė paaiškina, kad pagal minėtą veiklos sritį parama skiriama kaip vienkartinė kompensacija už nustatyta tvarka apskaičiuojamas ateinančio laikotarpio žvejybos veiklos pajamas, prarastas dėl vidaus vandenų žvejybos laivo (-ų) perorientavimo. Įmonė, siekianti gauti paramą pagal šią veiklos sritį, per visą 2007–2013 metų laikotarpį gali pateikti tik vieną paramos paraišką. Jei pirmoji paramos paraiška nėra išregistruota ir (arba) atmesta, kitos to paties pareiškėjo pateiktos paramos paraiškos nepriimamos ir neregistruojamos.
 
Perorientuoti laivus į kitą veiklą – per metus
 
Reikia nepamiršti, kad įmonės, norinčios gauti paramą, turi laikytis priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srities „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytų reikalavimų ir terminų. „Visi įmonei nuosavybės teise priklausantys žvejybos laivai po paramos skyrimo patvirtinimo (ne vėliau kaip per 12 mėnesių) turi būti perorientuoti į kitą nei žvejyba veiklą, o pati įmonė, nutraukianti žvejybos veiklą Kauno ar Kuršių mariose, išbraukta iš Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Kauno ir Kuršių mariose, sąrašo“ – pagrindinius įsipareigojimus vardija NMA vyriausioji specialistė.
 
Minėtos priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta ir daugiau reikalavimų. Pavyzdžiui, pareiškėjas įsipareigoja, kad visi laivai nebus naudojami žvejybai versliniais tikslais ir veiklą tęs tik vidaus vandenyse. Įmonė taip pat turi užtikrinti, jog perorientuoto (-ų) laivo (-ų) veikla bus visiškai nutraukta ne anksčiau kaip po 2 metų po sprendimo skirti paramą patvirtinimo dienos.
 
D. Markinienė atkreipia dėmesį ir į tai, kad kompensacijas gaus tik tie pareiškėjai, kurie turėjo verslinės žvejybos leidimus žvejoti vidaus vandens telkiniuose ir žvejojo ne mažiau kaip 50 kalendorinių dienų per kiekvieną iš dviejų paskutinių 12 mėnesių laikotarpių skaičiuojant atgaline tvarka nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Paramos gavėjai negali daryti jokių projekto pakeitimų, prieš tai jų nesuderinę su NMA.
 
Vienoda paramos dydžio apskaičiavimo tvarka
 
Rugsėjo mėnesį atnaujintose veiklos srities „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ įgyvendinimo taisyklėse pakeista paramos skaičiavimo tvarka. „Anksčiau kompensacijos nutraukiantiems žvejybos veiklą Kauno arba Kuršių mariose buvo apskaičiuojamos skirtingai. Dabar visiems pareiškėjams, nepriklausomai nuo to, kur yra nutraukiama žvejybos veikla, taikoma vienoda formulė ir skaičiuojant paramos dydį atsižvelgiama tik į laivo kategoriją pagal bendrąją talpą (GT)“ – paaiškina D. Markininienė. Išsamią paramos dydžio apskaičiavimo metodiką galima rasti šios veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse.
 
Įmonė turi perorientuoti į kitą nei žvejyba veiklą visus savo laivus, atitinkančius šiuos reikalavimus:
 
  • laivas įregistruotas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre;
  • Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra išdavusi dokumentą, patvirtinantį laivo atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;
  • laivas tinkamas eksploatuoti;
  • laivas įmonei priklauso nuosavybės teise;
  • laivas iki 2008 m. spalio 1 d. buvo įrašytas į Vidaus vandenų žvejybos laivų sąrašą, tvirtinamą Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio misterijos direktoriaus įsakymu;
  • laivas nėra įtrauktas į Lietuvos Respublikos žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą (Bendrijos žvejybos laivyno registrą).
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:05