Nuo vasario 1 d. – Lietuvos kaimo tinklo narių renginių organizavimo paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.01.13

Nuo vasario 1 d. – Lietuvos kaimo tinklo narių renginių organizavimo paraiškos

Nuo vasario 1 d. – Lietuvos kaimo tinklo narių renginių organizavimo paraiškos
Vasarį Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai vėl galės teikti paraiškas dėl paramos organizuoti gyvus renginius. Šiam tik mėnesį (vasario 1–28 d.) truksiančiam paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas (renginių komunikacijos priemonės)“ rinkimo etapui skirta 300 000 Eur paramos lėšų.
 
Paramos gavėjai ir remiamos veiklos
 
Paraiškas kviečiami teikti nacionaliniu lygiu veikiantys ir LKT narių sąraše esantys LKT nariai (sąrašas skelbiamas LKT svetainės skyriuje „Nariai“), pvz.: nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu.
 
Numatoma finansuoti šių LKT renginių (komunikacijos priemonių) išlaidas:
 • teminių renginių, kurie skirti suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus didinti, KPP įgyvendinimo kokybei pagerinti, plačiajai visuomenei ir galimiems paramos gavėjams informuoti apie kaimo plėtros politiką bei KPP, inovacijoms žemės ūkio, miškų ūkio, maisto gamybos srityse bei kaimo vietovėse skatinti;
 • vienos dienos renginių „Atviras ūkis“ – gali būti organizuojamas visas ciklas, kurį sudarytų ne daugiau kaip 5 renginiai, kai aplankomi kaimo vietovėse žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklas vykdantys subjektai, parodant visuomenei bei galimiems pareiškėjams kaimo vietovėse vykdomų žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklų rezultatus ir jų teikiamą naudą, taip pat dalijantis geromis idėjomis skatinti galimus pareiškėjus teikti paramos paraiškas ir įgyvendinti projektus, finansuojamus iš KPP lėšų;
 • renginių „Gerieji KPP pavyzdžiai“ – dalijamasi KPP gerąja patirtimi, projektais, inovacijų pavyzdžiais, organizuojami su tuo susiję renginiai ir pristatymai, skirti teigiamai visuomenės nuomonei apie EŽŪFKP formuoti bei informacijai apie geruosius KPP pavyzdžius skleisti;
 • KPP viešinimo akcijų, t. y. parodų, mugių, kurios susijusios su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir pan., renginių „Miesto ūkis“, kuriuose dalijamasi žiniomis apie KPP įgyvendinimą. Dalijimasis žiniomis padėtų paaiškinti žemės ūkio svarbą miesto gyventojams, o susidomėjusiems asmenims būtų teikiama informacija apie EŽŪFKP paramą ir KPP. Taip pat parama bus galima pasinaudoti organizuojant renginius, skirtus vaikams bei jaunimui, kurie paskatintų domėtis EŽŪFKP parama, įsitraukti į KPP įgyvendinimą.
Paminėtina, jog šalyje paskelbus karantiną ar ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės teminiai renginiai bei renginiai „Gerieji KPP pavyzdžiai“ gali būti vykdomi nuotoliniu būdu, tačiau turi būti suteikta galimybė patikrinti renginio dalyvių skaičių bei užtikrinta turinio kokybė. Tokiu atveju dalomosios medžiagos ar lankstinukų parengimo ir įsigijimo, renginio dalyvių aprūpinimo maistu išlaidos ir kt. išlaidos, kurios patiriamos organizuojant gyvus renginius, nebus kompensuojamos.
 
Paramos suma
 
Projektui skirta paramos suma skaičiuojama atsižvelgiant į tinkamas finansuoti komunikacijos projekto išlaidas – numatomo renginio, jame esančių dalyvių skaičiaus, kaip nurodyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
 
Didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą vienam pareiškėjui negali viršyti 50 000 Eur, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių, arba 25 000 Eur, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių, jei pareiškėjui jau buvo skirta parama trims arba daugiau projektų pagal šią priemonę.
 
Vienam projektui vykdyti gali būti finansuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti komunikacijos projekto išlaidų.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ bus vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus:
 
1. Projektas bus įgyvendinamas:
 • daugiau nei 5 Lietuvos apskrityse – suteikiama 20 balų;
 • nuo 3 iki 5 Lietuvos apskričių (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
 • iki 2 Lietuvos regionų (įskaitytinai) – suteikiama 10 balų.
2. Komunikacijos projekto tikslas – spręsti specifines tam tikros srities problemas, prisidedant prie efektyvesnio KPP įgyvendinimo (projekto rezultatas – pasiūlomi konkretūs problemos sprendimo būdai, siūlymai dėl KPP įgyvendinimo tobulinimo) – suteikiama 20 balų.
 
3. Projektas prisideda prie didesnio plačiosios visuomenės supratimo apie KPP, jos žinomumo. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį renginiuose dalyvauja:
 • daugiau nei 150 asmenų – 40 balų;
 • nuo 101 iki 150 asmenų įskaitytinai – 30 balų;
 • nuo 51 iki 100 asmenų įskaitytinai – 20 balų;
 • nuo 31 iki 50 asmenų įskaitytinai – 10 balų.
4. Komunikacijos projektas skirtas gerosios patirties, įgyvendinant KPP, sklaidai – suteikiama 20 balų.
 
Didžiausias galimas balų skaičius – 100. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45 balai. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 45 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmesta.
 
Kvietimas gyviems renginiams organizuoti – po pertraukos
 
Kvietimas teikti paraiškas rengti gyvus renginius yra pirmas po gana ilgos pertraukos, mat 2020–2021 m. LKT nariai dėl šalyje siautusios pandemijos buvo kviečiami teikti paraiškas elektroninėms komunikacijos priemonėms įsigyti. Šiemet kvietimai teikti paraiškas įsigyti elektronines komunikacijos priemones taip pat numatomi – jie bus vykdomi net 3 kartus: kovą, liepą ir lapkritį.
 
Pagal KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Projektai, skirti renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti“ LKT nariai nuo 2019 metų birželio pateikė 50 paraiškų gauti paramą. Šiuo metu paramos lėšomis įgyvendinami arba jau įgyvendinti 36 projektai, baigti įgyvendinti 8 projektai, išmokėta apie 240 000 Eur paramos lėšų.
 
Dažniausiai vykdomi teminiai 1–3 dienų renginiai bei dalijimosi geraisiais KPP pavyzdžiais renginiai, juose dalyvauja daugiau nei 150 dalyvių.
 
Vis tik dėl šalyje siaučiančios pandemijos, ribojančios renginių įgyvendinimo galimybes, nemažai jų nusprendžiama vykdyti nuotoliniu būdu arba renginius numatoma organizuoti vėliau. Primintina, jog projektą būtina įgyvendinti per ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš pixabay.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. sausio 13 d. 10:26