Nuo šiandien renkamos paraiškos asbesto stogams pasikeisti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.03.02

Nuo šiandien renkamos paraiškos asbesto stogams pasikeisti

Nuo šiandien renkamos paraiškos asbesto stogams pasikeisti
Kaimo gyventojai, norintys pasikeisti asbesto stogus, nuo šiandien (kovo 2 d.) iki 2015 m. balandžio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“.
 
Parama – kaimo gyventojams
 
Pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, visos asbestinio stogo dangos pakeitimas.
 
KPP parama yra skirta projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėje. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – sodo bendrija. Norėdamas pasinaudoti parama, pareiškėjas turi užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis šiuo metu deklaruoja gyvenamąją vietą. Pareiškėjas taip pat turi būti iš savivaldybės, turinčios patvirtintą Asbesto šalinimo programą.
 
Bus taikomi atrankos kriterijai
 
Pagal naujos 2014–2020 m. programos veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ pareiškėjams taikomi projektų atrankos kriterijai. Pavyzdžiui, pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ar ekonominę veiklą arba pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje. Anksčiau šie reikalavimai buvo taikomi visiems pareiškėjams, o dabar tai bus pirmumo kriterijai. Tai yra didelis palengvinimas pareiškėjams, nes, neatitikus vieno kriterijaus, yra tikimybė atitikti kitus.
 
Kiekvienas projekto atrankos kriterijus sudaro tam tikrą balų skaičių. Parama bus teikiama projektams, kurių atitiktis projektų atrankos kriterijams įvertinamas ne mažiau kaip 30 balų.
 
Išsamūs projektų atrankos kriterijai ir jų vertinimo reikšmės yra pateikiamos įgyvendinimo taisyklėse. Jeigu paraiškoje ir jos prieduose nėra duomenų, dokumentų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį atrankos kriterijams, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitiko.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšomis pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2 000 eurų (6 905,60 litų).
 
Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, projekto viešinimo išlaidos. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad statybos darbai, taip pat stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti kompensuojamos nebus.
 
Finansuojama paramos suma už įsigytas statybines (stogo dangos keitimo) medžiagas nustatoma pagal įgyvendinimo taisyklių 2 priede numatytus stogo dangos įkainius, tenkančius 1 kvadratiniam metrui išmontuoto stogo ploto. Atkreipiame dėmesį, kad pagal naujos programos taisykles nebetaikoma galima iki 25 proc. paklaida nuo nurodyto asbesto turinčio stogo kiekio, nes visi persidengimai jau numatyti skaičiuojant maksimalius įkainius.
 
Visi pirkiniai, už kuriuos kaimo gyventojai tikisi gauti paramą, turi būti nauji ir nenaudoti. Be to, paramos lėšomis asbesto stogus keičiantys pareiškėjai atsiskaitymus su tiekėjais privalo vykdyti tik per finansines institucijas.
 
Parama pagal šią veiklą mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą, t. y. paramos gavėjas turės pradėti įgyvendinti projektą savo lėšomis, vėliau patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus, deklaruoti mokėjimo prašymuose, pagal kuriuos bus išmokama parama.
 
Stogo keitimui ir atsiskaitymui – metai
 
Patvirtinti projektai turi būti įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Paramos gavėjas, pasikeitęs asbesto stogą, įsipareigoja mažiausiai 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo nekeisti (neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui) gyvenamojo namo, kurio danga keičiama įgyvendinant projektą.
 
Dar vienas naujas įsipareigojimas, numatytas pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“, – paramos gavėjas turi apdrausti pakeistą stogą ne trumpesniam nei projekto įgyvendinimo ir kontrolės (kasmet 5 metus nuo projekto įgyvendinimo) laikotarpiui. Šis reikalavimas netaikomas tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis sukurtą turtą nėra galimybių. Tokiu atveju jos kartu su mokėjimo prašymu turi pateikti bent tris oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus ir įsipareigoti, kad, jei turtas bus sugadintas arba sunaikintas, pareiškėjas pats padengs nuostolius.    
 
Tuo atveju, kai paramos gavėjas apdraudžia turtą, kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama, baigęs įgyvendinti projektą, jis turi pateikti NMA galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir projekto kontrolės laikotarpiu užbaigto projekto metines ataskaitas. Kitais atvejais galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita ir užbaigto projekto metų ataskaitos neteikiamos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 26 d. 11:46