Nuo šiandien renkamos EIP veiklos grupių paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.03.01

Nuo šiandien renkamos EIP veiklos grupių paraiškos

Nuo šiandien renkamos EIP veiklos grupių paraiškos
Nuo kovo 1 d. iki pat rugpjūčio 31 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bus galima teikti Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupių paraiškas dėl bendros įvairių kaimo plėtros sektoriaus dalyvių veiklos kūrimo bei vystymo.
 
Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“ rinkimo etapui skirta 3 815 148  Eur.
 
Remiama veikla
 
Parama teikiama kurti bei vystyti ūkininkų, miško valdytojų, mokslininkų, žemės ir miškų ūkio konsultantų ir kitų kaimo plėtros sektoriaus dalyvių bendrą veiklą, taikant žinias ir inovacijas plėtoti konkurencingą, tvarų žemės ir miškų ūkį.
 
EIP augalininkystės, gyvulininkystės, sodininkystės ir uogininkystės, daržininkystės, miškų ūkio sektoriaus projektų temos: dirvožemiui palankus ūkininkavimas, tvarių žemės dirbimo ir augalų auginimo praktikos, siekiant didinti organinės anglies išsaugojimą dirvožemyje, klimato kaitos švelninimas ir ūkininkavimo sistemų prisitaikymas prie jos, gyvūnų gerovės, gyvūnų ir augalų sveikatingumo, aplinkosaugos standartų užtikrinimas gyvulininkystės ūkiuose ir gyvūnų mitybos procesų organizavimas pašarų gamybai panaudojant vietinius išteklius, antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimas, trumposios maisto tiekimo grandinės, aukštos pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto žaliavų gamyba ir perdirbimas darnoje su gamta, agrarinė aplinkosauga ir (arba) ekologinis ūkininkavimas, trąšų, pesticidų naudojimo mažinimas, atsinaujinančių išteklių, gamybos procesų šalutinių produktų ir atliekų panaudojimas, žiediškumo technologijų diegimas, kooperacija ir kitos, naujos bendradarbiavimo formos, skatinančios žinių perdavimo efektyvumą, žemės ūkio ir miškų ūkio konkurencingumą, sukuriamų produktų pridėtinės vertės didinimą ir orientaciją į žiedinę bioekonomiką, CO2 ekvivalento (ŠESD) mažinimo socialiniai, aplinkosauginiai, ekonominiai ir organizaciniai sprendimai siekiant praktikoje įvertinti ūkių tvarumo rodiklius.
 
Kas gali teikti paraišką
 
Kreiptis dėl paramos gali EIP veiklos grupės, kurių tikslas – suburti skirtingų tipų partnerius: žemės ūkio ir (ar) miškų ūkio veiklos subjektus (ūkininkus, miškų valdytojus), mokslo ir (arba) studijų ir konsultavimo institucijų atstovus, kitus kaimo plėtros sektoriaus dalyvius, siekiant įgyvendinti EIP projektą, ir kurių EIP projektų galimybių studijos, 2021 m. pateiktos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (ŽŪM), buvo patvirtintos, kaip tinkamos įgyvendinti. ŽŪM patvirtintų projektų galimybių studijų sąrašą galima rasti čia.
 
Paraišką NMA turi teikti EIP veiklos grupės narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl EIP veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju. Kiti EIP veiklos grupės nariai laikomi projekto partneriais – jų įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir aprašytas paraiškoje. Svarbu žinoti, jog projekto partneriams galioja tos pačios įgyvendinimo taisyklėse nustatytos tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai, kaip ir pareiškėjui.
 
Paramos dydis
 
Parama, kuri gali būti skirta vienam paramos gavėjui, gali siekti 200 000 Eur.
 
Skirtingoms įsigyjamoms išlaidoms taikomas skirtingas (iki 60–100 proc.) paramos intensyvumas.
 
Tinkamos išlaidos
 
Pagal KPP veiklos sritį numatyta finansuoti tiesiogines ir netiesiogines su projektu susijusias išlaidas, t. y.:
  • tiesioginės išlaidos – tai EIP veiklos grupių bendradarbiavimo išlaidos (EIP veiklos grupės narių susitikimų organizavimo, EIP veiklos grupės projekto galimybių studijos parengimo, viešinimo), projektų įgyvendinimo išlaidos (darbo užmokesčio projektą įgyvendinantiems asmenims, prekėms ir paslaugoms), projekto rezultatų sklaidos išlaidos;
  • netiesioginės išlaidos – tai darbo užmokestis arba atlygis projektą administruojantiems asmenims (ne daugiau kaip 3 asmenų etatams). 
Šios išlaidos gali būti patiriamos naudojant savo išteklius.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai.
 
Parama bus skiriama surinkus ne mažiau kaip 70 atrankos balų. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 70 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Atrankos kriterijai, kuriuos atitikus bus skiriami balai.
 
1.   Projekte pateiktas pagrindimas, įrodantis, kad projekto rezultatų praktinis taikymas ūkiuose teiks ekonominę ir (arba) aplinkosaugos naudą, – suteikiama 20 balų.
2.   Projekte numatytoms turto įsigijimo išlaidoms finansuoti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas šioms išlaidoms finansuoti, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų (atrankos kriterijus netaikomas, kai prašoma didžiausios galimos paramos sumos projektui).
3.    Projektas įgyvendinamas:
  • panaudojant neatlygintinai EIP veiklos grupės narių išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūrą – suteikiama 20 balų;
  • panaudojant neatlygintinai EIP veiklos grupės narių išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) – suteikiama 10 balų.
4.    Projekto rezultatų pritaikomumas bus pademonstruotas:
  • daugiau kaip 20 valdų (įskaitytinai) – suteikiama 20 balų;
  • nuo 15 valdų (įskaitytinai) iki 19 valdų (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
  • nuo 10 valdų (įskaitytinai) iki 14 valdų (įskaitytinai) – suteikiama 10 balų.
5.    EIP veiklos grupės projekto galimybių studijai skirta ne mažiau kaip 90 balų – suteikiama 10 balų.
6.    Viešinant projekto veiklas taikomos ne mažiau kaip 3 skirtingos viešinimo priemonės ir būdai (spauda, radijas, televizija, internetas ir kt.) – suteikiama 15 balų.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė
 
Projektas turi būti įgyvendintas per ne ilgesnį kaip 36 mėnesių terminą nuo paramos sutarties pasirašymo dienos bei ne vėliau kaip iki 2025 m. liepos 1 d. 
 
Paraiškų teikimas
 
Paramos paraiškos NMA teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx, arba teikiamos naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu ir t. t.) paraiškos nepriimamos.
 
Naudinga informacija:
Nuotrauka iš istockphoto.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 1 d. 09:36