Nuo šiandien – paraiškos konsultavimo paslaugoms
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.02.06

Nuo šiandien – paraiškos konsultavimo paslaugoms

Nuo šiandien – paraiškos konsultavimo paslaugoms
Nuo šiandien, vasario 6 d., jau renkamos paraiškos pasinaudoti konsultavimo paslaugomis. Kadangi 2016 m. vykusio paraiškų rinkimo metu ūkininkų, jaunųjų ūkininkų ir kitų žemės valdytojų pateiktose paraiškose prašoma paramos suma viršijo jiems skirtąją paramos sumą, šiuo paraiškų rinkimo etapu pasinaudoti galimybe gauti konsultavimo paslaugas gali tik miško valdytojai ir labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ bus renkamos iki kovo 31 d.
 
Tiek miško valdytojams, tiek kaimo vietovėje veikiančioms įmonėms šiai veiklos sričiai 2016–2018 metams gali būti paskirstyta po 299 985 Eur. 2016 m. paraiškas pateikusių įmonių prašoma paramos suma buvo 10 499 Eur, o miško valdytojų paraiškose buvo paprašyta 165 000 Eur paramos, tad visa 2016–2018 metams skirta paramos suma šiems paramos gavėjams dar nėra išnaudota – ja miškininkai ir įmonės dar galės pasinaudoti šiais metais.
 
Numatyta didžiausia galima pasinaudoti konsultavimo paslaugomis per KPP įgyvendinimo laikotarpį suma yra 1 500 Eur be PVM vienam konsultavimo paslaugų gavėjui.
 
Reikalavimai pareiškėjams
 
Paraiškas teikiantys miško valdytojai paraiškos teikimo dieną privalo būti įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, o turimo miško valdos dydis turi būti ne mažesnis kaip 1 ha, vertinant pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis.
 
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali pretenduoti pasinaudoti konsultavimo paslaugomis, jei jų statusas atitinka apibrėžtąjį Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir veikia kaimo vietovėje, t. y. vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių (savivaldybių centrai, nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, nelaikomi kaimo vietovėmis). 
 
Svarbus reikalavimas paramos gavėjams – konsultavimo paslaugomis būtina pasinaudoti per 36 mėnesius nuo patvirtinimo konsultavimo paslaugų gavėju.
 
Paraiškos – per ŽŪMIS
 
Žinotina, kad paraiškos gali būti teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema – ŽŪMIS adresu www.zumis.lt. Prie paraiškos pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos, t. y. popieriniai dokumentai – nuskenuoti. Paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos – kovo 31 d. – 24 val. Paraiškas per sistemą galite pateikti paspaudę šią nuorodą.
 
Atrankos kriterijai
 
Jei lėšų suma, kuri gali būti paskirstyta konsultavimo paslaugoms gauti pagal atskirus pareiškėjus, yra didesnė arba lygi 2016−2018 metais planuojamai skirti paramos sumai pagal priemonės veiklos sritį, bus taikomi atrankos kriterijai.
Žemiau pateikiame atrankos kriterijus, taikomus miško valdytojams ir kaimo vietovėje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, mažėjančios svarbos tvarka:
 • Miško valdytojai paraiškos pateikimo metu:
  • yra fiziniai asmenys;
  • miško valda patenka į saugomas teritorijas (vertinama pagal pareiškėjo paraiškoje nurodytą nors vieno miškų ūkio paskirties žemės sklypo kadastro numerį).
 • Kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės paraiškos pateikimo metu:
  • įmonė veikia ne ilgiau kaip 3 metus;
  • įmonė veikia savivaldybėje, kurioje registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis pagal skelbiamus Lietuvos statistikos departamento duomenis yra aukštesnis nei vidutinis Lietuvos Respublikoje;
  • įmonė turi ne mažiau kaip 2 darbuotojus.
 
Tuo atveju, kai lėšų suma pagal pateiktas paraiškas viršija lėšų sumą, kuri yra suplanuota ir gali būti paskirstyta konsultavimo paslaugoms gauti 2016–2018 metais, ir po paraiškų priėmimo termino pabaigos nėra skiriama papildomų lėšų priemonės veiklos sričiai finansuoti, pareiškėjams, atitinkantiems tą patį atrankos kriterijų, pagal kurį nepakanka lėšų, agentūra pirmenybę teiks:
 • miško valdytojams, kurių miško valdos plotas yra didesnis, vertinama pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis;
 • kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios veikia trumpesnį laiką, vertinama pagal įmonės įregistravimo datą.
 
Atrankos kriterijų vertinimo metu nustačius, kad paraiškai nepakako lėšų, paraiška bus atmetama.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. vasario 6 d. 14:10