Nuo šiandien – paraiškos dalyvauti trumpose tiekimo grandinėse
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.05.07

Nuo šiandien – paraiškos dalyvauti trumpose tiekimo grandinėse

Nuo šiandien – paraiškos dalyvauti trumpose tiekimo grandinėse
Nuo gegužės 7 d. iki birželio 4 d. kviečiami teikti paraiškas norintieji įsitraukti į trumpąsias maisto tiekimo grandines pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.
 
Paraiškos pagal priemonę šiemet renkamos jau antrą kartą. Šiam paraiškų rinkimui skirta 1 761 282  Eur paramos lėšų.
 
Galimi pareiškėjai
 
Parama skirta remti bendradarbiavimą žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje. Pareiškėjais ir partneriais gali būti ūkininkai, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio  ir maisto produktų prekyba, viešieji juridiniai asmenys, veikiantys žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse (gali būti  partneriais ir tarpininkais).
 
Paraišką būtina teikti kartu su partneriu ar partneriais, o jų bendradarbiavimas privalo būti įtvirtintas prieš paraiškos pateikimą pasirašyta jungtine veiklos sutartimi. Pareiškėjai ir partneriai projektą įgyvendins kartu kaip vienos projekto grandinės dalyviai.
 
Projektui įgyvendinti gali būti paskirtas arba įdarbintas projekto vadovas.
 
Paramos suma – iki 120 000 Eur be PVM
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 120 000 Eur be PVM, nepriklausomai nuo partnerių skaičiaus.
 
Numatytas paramos intensyvumas – 60 proc. tinkamoms finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidoms, 100 proc. – tinkamoms finansuoti projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo, einamosioms projekto įgyvendinimo bei skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidoms.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
 • Verslo plano įgyvendinimo išlaidos – tai projekto reikmėms skirtos naujos N1, O2 ir SP (įrengta kaip maisto prekių pardavimo vieta) kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“. Parama įsigyti Nklasės transporto priemones kroviniams vežti (išskyrus visureigius) ir (ar) mobiliajai prekybai vykdyti  teikiama tuo atveju, kai N1  klasės transporto priemonėje  yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų, O2 ir SP klasės transporto priemonėje įrengta prekybinė zona su šaldoma patalpa (arba be jos)  ir kai tai susiję su projekto veikla; mechaniniai-hidrauliniai vežimėliai ir (ar) krautuvai, išskyrus teleskopinius, prekybiniai baldai (stelažai, lentynos, šaldymo vitrinos ir kt.) ir prekybinė įranga (svarstyklės, kasos aparatas ir kt.), fasavimo ir (arba) pakavimo įranga bei medžiagos, ir kt.; 
 • einamosios bendradarbiavimo išlaidos – susitikimų organizavimo, administracinių patalpų (biuro) nuomos, kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos, taip pat darbo užmokestis projekto vadovui, taip pat projekto grandinės dalyvių dezinfekavimo ir kitų medicininių apsaugos prekių įsigijimo išlaidos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos  ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 laikotarpiu). Visos šios išlaidos jos negali viršyti 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus projekto bendrąsias išlaidas;
 • einamosios projekto įgyvendinimo išlaidos – tai pardavėjo darbo užmokesčio, prekyvietės patalpų / ploto nuomos ir išlaikymo, dalyvavimo trumpalaikiuose renginiuose vietos nuomos, transportavimo, kasos aparato modifikavimo išlaidos, taip pat transportavimo (kuro pirkimo, transporto nuomos, transportavimo paslaugų) išlaidos, susijusios su mobiliu maisto produktų, taip pat kitų kasdienės paklausos prekių, įskaitant medikamentus, dezinfekavimo ir kitų medicininių apsaugos prekių tiekimu kaimo gyventojams (Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 laikotarpiu). Svarbu atkreipti dėmesį, jei paramos paraiškoje suplanuotos išlaidos, kurioms nustatyti fiksuotieji įkainiai, jų vertė apskaičiuojama tik pagal fiksuotuosius įkainius (iš anksto nustatytas vienodas projekto išlaidų vieneto įkainis yra taikomas projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, kai paramos gavėjas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų; 
 • skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra – tai trumpalaikių renginių organizavimo, prekės ženklo kūrimo ir gaminimo paslaugų ir kt., išlaidos, jos negali viršyti 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 • bendrosios išlaidos – jos negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Projektams taikomi atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklą „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:
 1. Projekto grandinės dalyvių, gaminančių ir (arba) perdirbančių žemės ūkio ir maisto produkciją, skaičius (skaičiuojami visi projekto grandinės dalyviai, nurodyti veiklos įgyvendinimo taisyklių 11 punkte):
 • 5 ir daugiau – suteikiama 20 balų,
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 15 balų.
 1. Projekte numatyti šie prekybos būdai (galima pasirinkti kelis būdus, tokiu atveju atrankos balai būtų sudedami – suteikiama ne daugiau kaip 40 balų) (vertinama pagal paramos paraiškos IV skyriaus 3 dalyje nurodytą informaciją):
 • tiesioginis produktų pristatymas vartotojams – suteikiama 15 balų,
 • pardavimai ūkiuose – suteikiama 10 balų,
 • naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas – suteikiama 15 balų.
 1. Projekto grandinės dalyviai yra žemės ūkio kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys (atitiktis šiam kriterijui vertinama paraiškos teikimo metu, jei bent vienas projekto grandinės dalyvis atitinka šį kriterijų) – suteikiama 5 balai.
 2. suplanuotų prekybos vietų skaičius – suteikiama ne daugiau kaip 20 balų (atrankos balai suteikiami pagal paramos paraiškoje numatytą prekybos vietų skaičių):
 • 1 prekybos vieta – 4 balai,
 • 2 prekybos vietos – 8 balai,
 • 3 prekybos vietos – 12 balų,
 • 4 prekybos vietos – 16 balų,
 • 5 ir daugiau prekybos vietų – 20 balų.
 1. Projekto grandinės dalyviai rinkai tieks skirtinguose žemės ūkio sektoriuose pagamintų ir (ar) perdirbtų produktų – suteikiama 10 balų (atrankos balai suteikiami pagal paramos paraiškos III skyriuje nurodytą informaciją):
 • 3 produktus – 5 balai,
 • daugiau kaip 3 produktus – 10 balų,
 1. projektas įgyvendinamas be tarpininkų – suteikiami 5 balai.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmetama.
 
Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų skaičių, bet joms finansuoti nepakakus lėšų, bus atliekami KPP administravimo taisyklėse nurodyti veiksmai. Papildomas šių paraiškų atrankos vertinimas bus atliktas, sudarius pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą. 
 
Svarbu žinoti, jog projekto įgyvendinimo trukmė nuo paramos sutarties pasirašymo dienos negali būti ilgesnė kaip iki 2023 m. birželio 30 d.
 
Paraiškų teikimas
 
Paraiškos bus renkamos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją šalyje dėl karantino, priemonės įgyvendinimo taisyklės numato, jog paraiškos taip pat bus priimamos registruotu paštu ir per kurjerį, taip pat dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, galės būti siunčiami elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje www.nma.lt, kitomis elektroninėmis priemonėmis.
 
Karantino metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su papildomais dokumentais NMA darbo laiku papildomai galės pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“, t. y. specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis.
 
Įsidėmėtina, kad paraiškas teikiant naudojantis „paraiškų dėžutėmis“, jų teikimas baigiasi dviem darbo dienomis anksčiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga, taigi „paraiškų dėžutėse“ paraiškos bus renkamos iki birželio 2 d.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gegužės 8 d. 09:27