Nuo rugsėjo – paraiškos profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.08.16

Nuo rugsėjo – paraiškos profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti

Nuo rugsėjo – paraiškos profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti
Rugsėjo 1-oji – paraiškų dėl paramos profesiniam mokymui vykdyti teikimo pradžia. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ bus renkamos iki spalio 30 d.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta daugiau kaip 1,5 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.
 
Galimi paramos gavėjai
 
Dėl paramos kviečiamos kreiptis mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.
 
Mokymai turi būti skirti ūkininkams, jų šeimos nariams, partneriams, taip pat ūkio darbuotojams bei kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams, tradiciniams amatininkams.
 
Mokymų programos
 
Šiemet mokymai, kuriems vykdyti galės būti skirta parama, turės būti vykdomi pagal neformaliojo žemdirbių tęstinio mokymo programas, įtrauktas į viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros sudarytą Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo mokymo programų sąvadą. Mokymus galima vesti ir pagal naujas į sąvadą neįtrauktas mokymo programas, bet tokiu atveju būtina, kad naujos mokymo programos iki mokymų kursų pradžios būtų suderintos su Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra ir įtrauktos į sąvadą, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų apraše nustatyta tvarka.
 
Mokymų veiklos sritys – kompleksinės paramos reikalavimai, augalininkystė, žalinimas, gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė, vaistažolių auginimas, veterinarija, paukštininkystė ir kt. veiklos sritys, nurodytos priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
 
Taip pat gali būti numatyti mokymai jauniesiems ūkininkams – jų mokymo programą turi sudaryti šios mokymo programos: kompleksinės paramos reikalavimai, agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, aplinkosauga ir tręšimo planavimas bei ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės.
 
Mokymai turi būti organizuojami tiesioginio kontakto būdu arba nuotoliniu būdu, jei šalyje būtų paskelbtas karantinas, ekstremalioj situacija, taip pat nenugalimos jėgos (force majeure) atveju, užtikrinant stebėsenos galimybę atsakingoms institucijoms.
 
Projektai turi būti įgyvendinti per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.
 
Paramos dydis
 
Parama vienam projektui įgyvendinti gali siekti 200 000 Eur su PVM. Kompensuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Paramos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į projekte numatomą mokymo programų ir mokymo valandų skaičių bei numatomą apmokyti galutinių naudos gavėjų skaičių.
 
Atrankos kriterijai
 
Paraiškos bus vertinamos pagal atitiktį šiems atrankos kriterijams:
 
1. Pareiškėjas planuoja apmokyti naudos gavėjų (rekomenduojamas mažiausias mokymo kursų dalyvių skaičius grupėje – 12, didžiausias – 25 (išskyrus mokymo kursus su kompiuterinėmis programomis, kuriuose rekomenduojamas mažiausias dalyvių skaičius grupėje – 8):
  • daugiau nei 300 – suteikiami 25 balai;
  • nuo 200 iki 300 įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  • nuo 100 iki 199 įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
 
2. Pareiškėjo patirtis, įgyvendinant panašius projektus, susijusius su profesiniu mokymu žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse, daugiau negu 5 metai (iki paramos paraiškos pateikimo dienos) – suteikiama 15 balų.
 
3. Visus mokymo kursus veda lektoriai, kurie ugdomąja, šviečiamąja ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo mokomojo renginio turiniu, užsiima daugiau kaip 3 metus (iki paramos paraiškos pateikimo dienos) (įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais (jei pateikiama pažyma apie lektorių patirtį, ji turi būti detali (su konkrečiais pavadinimais bei datomis) – suteikiama 20 balų.
 
4. Suplanuoti mokymai bus vykdomi:
  • visuose Lietuvos rajonuose (išskyrus Alytaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Neringos, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus miesto ir Visagino savivaldybes) – suteikiama 30 balų;
  • daugiau nei 30 rajonų įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  • iki 30 rajonų – suteikiami 5 balai.
5. Projekte numatomi mokymai, susiję su geros agrarinės būklės reikalavimų laikymusi ūkio veikloje, agrarine aplinkosauga ir klimato kaita, – suteikiama 10 balų.
 
Norint gauti paramą, privaloma surinkti mažiausiai 40 atrankos balų. Surinkus mažesnį nei 40 balų skaičių, paramos paraiška atmetama.
 
Paraiškos – tik elektroniniu būdu
 
Paramos paraiškos ir kartu pateikiami priedai NMA galės būti teikiami tik elektroniniu būdu: pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx arba naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugpjūčio 16 d. 14:13