Nuo rugpjūčio 6 d. žuvininkai kviečiami teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.07.27

Nuo rugpjūčio 6 d. žuvininkai kviečiami teikti paraiškas

Nuo rugpjūčio 6 d. žuvininkai kviečiami teikti paraiškas
Nuo rugpjūčio 6 d. iki spalio 5 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemones „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ (supaprastinta parama) ir „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“.
 
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Skyrių kontaktai čia.
 
Parama investicijoms didinti sugautų žuvų pridėtinę vertę
 
Pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ (supaprastinta parama) remiamos investicijos, skirtos sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti, visų pirma perdirbant (pvz., technologinių inžinerinių sistemų įrengimas), vykdant rinkodarą ir (ar) tiesioginę prekybą (pvz., dalyvavimas mugėse ir parodose, reklaminės medžiagos parengimas, interneto tinklalapio parengimas, palaikymas). Taip pat remiamos investicijos sugauto laimikio kokybei išsaugoti, pagerinti (pvz., konteinerių, sugautų žuvų iškrovimui skirtų priemonių įsigijimas) bei veiklai, skirtai nepageidaujamos priegaudos panaudojimui.
 
Teikti paraišką kviečiamos įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje (išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną), tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje bei atitinkamai turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse, perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą ir perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai. Paramos taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), atitinkančios prieš tai išvardintus reikalavimus.
 
Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau tokiais atvejais, kai įmonės negali būti laikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis, intensyvumas taikomas iki 30 proc. Projektui, kurį įgyvendina pareiškėjas, vykdantis mažos apimties priekrantės žvejybą (kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 3 straipsnio 2 dalies 14 punkte), arba kooperatinė bendrovė, kurios visi nariai vykdo mažos apimties priekrantės žvejybą, suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Atkreiptinas dėmesys, kad likusį projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Priemonei įgyvendinti skiriama 485 993 Eur. Didžiausia galima suma projektui yra 50 000 Eur. Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.).
 
Parama žvejams, siekiantiems sumažinti neigiamą poveikį jūrų aplinkai ir apsaugoti rūšis
 
Pagal priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ finansuojamos investicijos, kuriomis gerinamas žvejybos įrankių atrankumas dydžio arba rūšių atžvilgiu ir siekiama panaikinti išmetimą į jūrą išvengiant nepageidaujamos žuvų išteklių priegaudos, ją mažinant arba tvarkant. Taip pat remiamos investicijos, skirtos riboti ir, jei įmanoma, panaikinti fizinį ir biologinį žvejybos poveikį ekosistemai arba jūros dugnui bei investavimas į įrangą, įrankius, kuriais apsaugoma, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai.
 
Teikti paraiškas kviečiamos įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, ir nuosavybės teise valdančios Europos Sąjungos žvejybos laivyno registre registruotus žvejybos laivus. Taip pat kreiptis paramos gali įmonės, vykdančios verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir/arba Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje, turinčios atitinkamai perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą ir/arba perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai. Abiem atvejais įmonės turi būti vykdžiusios žvejybos veiklą ne mažiau kaip 60 dienų per dvejus kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.). Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 171 139 Eur. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 Eur. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau tokiais atvejais, kai įmonės negali būti laikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis, taikomas paramos intensyvumas iki 30 proc., o projektui, kurį įgyvendina pareiškėjas, vykdantis priekrantės žvejybą, suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Atkreiptinas dėmesys, kad likusį projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. liepos 27 d. 07:37