Nuo liepos 1 d. jaunieji ūkininkai gali teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.07.04

Nuo liepos 1 d. jaunieji ūkininkai gali teikti paraiškas

Nuo liepos 1 d. jaunieji ūkininkai gali teikti paraiškas
Jau renkamos paraiškos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui paremti. Šiam, dar vienam jaunųjų ūkininkų paraiškų teikimo laikotarpiui, nuo 2016 m. birželio 6 d. buvo pakeistos įgyvendinimo taisyklės.
 
Reikalavimai gauti paramą
 
Pradedantys ūkininkauti ir norintys pasinaudoti Europos Sąjungos ir valstybės finansine parama asmenys paraiškas galės teikti iki liepos 29 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimasskirta 22 792 785 eurų paramos.
 
Pretenduoti gauti paramą pagal šią veiklos sritį gali jaunesni kaip 40 metų asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu bei savo žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai besikuriantys pirmą kartą.
 
Paraiškos pateikimo metu jaunasis ūkininkas turi turėti reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. turėti profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą, aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą arba turi būti išklausęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą. Minėtą kompetenciją įgyti jaunajam ūkininkui gali būti suteiktas dar 36 mėnesių laikotarpis nuo sprendimo skirti jam paramą.
 
Projektams taikomi atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimasbus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 50. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
 
1.    Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip:
1.1.  nuo 10 000 Eur iki 20 000 Eur suteikiami 4 balai;
1.2.  nuo 20 001 Eur iki 30 000 Eur – 8 balai;
1.3.  nuo 30 001 Eur iki 40 000 Eur – 12 balų;
1.4.  nuo 40 001 Eur iki 50 000 Eur – 16 balų;
1.5.  nuo 50 001 Eur ir daugiau – 20 balų.
 
2.    Projekte numatytų investicijų į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra ne mažiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos – suteikiami 5 balai.
 
3.    Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kai:
3.1.  pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės ūkį, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, SGV skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip:
3.1.1.      nuo 6 iki 11,99 SGV suteikiami 4 balai;
3.1.2.      nuo 12 iki 17,99 SGV – 8 balai;
3.1.3.      nuo 18 iki 22,99 SGV – 12 balų;
3.1.4.      nuo 23 iki 28,99 SGV – 16 balų;
3.1.5.      nuo 29 SGV ir daugiau – 20 balų;
3.2.  pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų ūkio žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais – suteikiama 15 balų;
3.3.  pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:
3.3.1. nuo 30 proc. iki 39,99 proc. suteikiama 10 balų;
3.3.2. nuo 40 proc. iki 49,99 proc. – 15 balų.
 
4. Pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinimo dokumentas) – suteikiami 5 balai.
 
5. Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų, įtrauktų į valdą, kuriuos įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos, – suteikiama 10 balų.
 
6. Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus:
6.1. iki 30 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
6.2. nuo 30 metų iki 40 metų – suteikiami 5 balai.
 
7. Pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 3 proc. – suteikiama 10 balų.
 
8. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia įgyvendinimo taisyklėse nustatyta paramos suma, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiama 0,5 balo, bet projektui ne daugiau kaip 15 balų.
 
9. Projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, – suteikiami 5 balai.
 
Paramos mokėjimo tvarka
 
Parama bus išmokama dviem arba trimis dalinėmis išmokomis, atsižvelgiant į verslo plane numatytas veiklas, per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Dviem dalinėmis išmokomis mokama, jeigu verslo planas įgyvendinamas per 3 metus, trimis – jeigu verslo planas įgyvendinamas per ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį.
 
Pažymėtina, kad patvirtinus naujas įgyvendinimo taisykles, pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama po paramos sutarties pasirašymo dienos, bet ne nuo sprendimo skirti paramą, kaip buvo numatyta anksčiau.
 
Paramos suma vienam paramos gavėjui – 40 000 Eur be PVM, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos. Taip pat numatyta, kad finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 1 800 Eur ir negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
 
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. liepos 4 d. 14:24