Nuo lapkričio 2 d. – paraiškos pagal tris „LEADER programos“ veiklas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.10.24

Nuo lapkričio 2 d. – paraiškos pagal tris „LEADER programos“ veiklas

Nuo lapkričio 2 d. – paraiškos pagal tris „LEADER programos“ veiklas
Lapkričio 2-ąją bus pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Šiuo paraiškų rinkimo etapu jas galės teikti vietos veiklos grupės (VVG), planuojančios vykdyti tarptautinio bendradarbiavimo projektus, – šiai veiklai vystyti bus laukiama paraiškų tiek parengiamajai paramai, tiek jau patvirtintiems projektams finansuoti. Taip pat bus renkamos paraiškos teritorinio bendradarbiavimo projektams remti.
 
Paraiškos pagal visas 3 veiklos srities veiklas – „Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)“, „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“ ir „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ – bus renkamos iki mėnesio pabaigos, t. y. lapkričio 30 d. Prieš šį paraiškų surinkimo laikotarpį buvo patvirtinti ir keli priemonės įgyvendinimo taisyklių pakeitimai.
 
Skirtingas paramos intensyvumas
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu paramai pagal veiklos sritį „Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)“ skirta 24 050 Eur paramos lėšų, pagal veiklos sritį „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“ – 200 000 Eur, o pagal veiklos sritį „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ – 279 031 Eur paramos lėšų. 
 
Paramos minėtoms veikloms finansuoti gali kreiptis kaimo vietovių vietos veiklos grupės (VVG) ir dvisektorės VVG, jų partnerėmis gali būti kaimo vietovių VVG, dvisektorės VVG, miesto VVG, žuvininkystės VVG, o tarptautinio bendradarbiavimo projektų atveju – ir kitas viešasis juridinis asmuo, t. y. viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti VPS ir veikianti kaimo vietovių teritorijoje. Projekte dalyvaujančių projekto partnerių skaičius nėra ribojamas ir nuo šio skaičiaus paramos dydis nepriklauso.
 
Skiriamos paramos sumos projektams įgyvendinti nesikeičia: didžiausia paramos suma vienam tarptautiniam projektui inicijuoti – 3 000 Eur, teritorinio arba tarptautinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti – 100 000 Eur. Tačiau pakoreguotose priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytas kitas paramos intensyvumas, skirtingas veiklos sritims, – teritorinio bendradarbiavimo projektams numatyta finansuoti iki 90 proc., tarptautiniams projektams ir parengiamajai paramai – iki 100 proc. visų tinkamų išlaidų.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Atnaujintose įgyvendinimo taisyklėse papildytas tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, nustatyta, kad pagal veiklos sritį tinkamos finansuoti išlaidos yra: projekto koordinavimo išlaidos, t. y. kelionių ir (arba) transporto nuomos, nakvynės, medicininių išlaidų draudimo ir nelaimingų atsitikimų draudimo, apimančio mirties, neįgalumo ir traumų rizikas ir kitų dokumentų (vizų, leidimų išvykti į trečiąją šalį) tvarkymo, dienpinigių (tik tais atvejais, kai komandiruotė yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir kai vyksta VVG darbuotojas),  mokėjimo už kelius, automobilio stovėjimo mokamose automobilių stovėjimo vietose išlaidos, ryšių (pašto ir telekomunikacijų), vertimo, susitikimų su projekto partneriais (renginio vietos nuomos, maitinimo) išlaidos; projekto įgyvendinimo išlaidos, t. y. bendrosios išlaidos, naujos prekės, darbai ir paslaugos, kai darbų ir paslaugų rezultatais gali naudotis visi projekto parteriai, kurių veikla finansuojama iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Taip pat remiamas projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių rekonstravimas / kapitalinis remontas bei inžinerinių statinių sukūrimas ir (arba) atnaujinimas; leidinių leidyba; naujo juridinio asmens įregistravimo ir notaro paslaugų išlaidos.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršys kvietimui skirtą, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Pateikiame atrankos kriterijus, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai ir už kuriuos bus skiriami balai:
 
1. Projekto įgyvendinime dalyvaujančių projekto partnerių (VVG) skaičius:
 • 5 ir daugiau partnerių – suteikiama 30 balų;
 • 4 partneriai – suteikiama 20 balų;
 • 3 partneriai – suteikiama 10 balų.
 
2. Projekte dalyvaujančių partnerių įvairovė:
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir dvisektorė VVG – suteikiama 20 balų;
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiama 10 balų;
dviejų skirtingų rūšių VVG:
 • kaimo vietovių VVG ir dvisektorė VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir miesto VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiami 5 balai.
 
3. Projekto pagrindinis tikslas – siekti šio Europos Sąjungos kaimo plėtros prioriteto tikslinės srities įgyvendinimo:
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ A veiklos sritį „Veiklos įvairinimas, mažų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas“ – suteikiama 30 balų;
 • 3 prioriteto „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ A veiklos sritį „Pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į žemės ūkio maisto produktų grandinę taikant kokybės schemas, kuriant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas, taip pat tarpšakines organizacijas“ – suteikiama 30 balų;
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ B veiklos sritį „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ – suteikiama 20 balų;
 • 5 prioriteto „Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose“ C veiklos sritį „Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais“ – suteikiama 20 balų;
 • 4 prioriteto „Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas“ A veiklos sritį „Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, be kita ko, „Natura 2000“ teritorijose ir teritorijose, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, gamtiniu požiūriu didelės vertės ūkininkavimui skirtose teritorijose, taip pat Europos kraštovaizdžių būklei“ – suteikiama 10 balų.
 
4. Projekto tikslinė grupė:
 • socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės (senyvo amžiaus žmonės, negalią turintys asmenys, skurdą ir skurdo riziką patiriančios šeimos, daugiavaikės šeimos, bedarbiai, kt.) – suteikiama 20 balų;
 • jauni žmonės (asmenys iki 40 metų) – suteikiama 10 balų.
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. spalio 24 d. 09:53