Nuo gruodžio 1 d. NMA pradeda mokėti likusią išmokų dalį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.11.28

Nuo gruodžio 1 d. NMA pradeda mokėti likusią išmokų dalį

Nuo gruodžio 1 d. NMA pradeda mokėti likusią išmokų dalį
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo gruodžio 1 d. ūkininkams pradeda mokėti likusią išmokų už deklaruotus plotus dalį. Ūkininkams, negavusiems avansinių išmokų, išmokama visa apskaičiuota išmokų suma. Planuojama, kad likusi tiesioginių išmokų ir paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones dalis per pirmąsias dvi mokėjimo savaites pasieks daugumos pareiškėjų sąskaitas.
 
NMA iš viso net 99,6 proc. pareiškėjų išmokėjo tiesioginių išmokų avansus ir avansines išmokas pagal KPP priemones „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“. Per pirmąsias dvi mokėjimo savaites iš viso išmokėta net 402,5 mln. Eur avansinių išmokų.
 
Nuo gruodžio 1 d. pareiškėjų sąskaitos bus pradėtos pildyti likusia minėtų išmokų dalimi, taip pat bus pradėta mokėti parama pagal KPP priemones „Su „Natura 2000“ ir Vandens direktyva susijusios išmokos“, atitinkamas priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas („Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ ir kt.) ir atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už baltyminius augalus.
 
Likusią išmokų dalį Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares mokėti nuo gruodžio 1 d. iki kitų metų birželio 30 d., tačiau NMA daugumą galutinių išmokų planuoja pervesti per pirmąsias dvi mokėjimo savaites.
 
Įsipareigojimai, kurių reikia laikytis norint gauti galutines išmokas
 
NMA primena, jog ūkininkai, pateikę paraišką tiesioginėms išmokoms gauti, įsipareigojo neišregistruoti valdos iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Tais atvejais, kai valda yra išregistruojama iki metų pabaigos, yra laikoma, jog ūkininkas nevykdo prisiimto įsipareigojimo ir nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o jei parama būtų išmokėta, ją reikėtų grąžinti.
 
Ūkininkaujantys nederlingose žemėse ir pateikę paraiškas pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ turėtų neišregistruoti žemės ūkio valdos iki kitų metų paraiškų pagal priemonę teikimo pradžios. Tuo atveju, kai valda išregistruojama anksčiau, pareiškėjas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o jei parama ar jos dalis iki nurodytos datos pareiškėjui būtų išmokėta, jis privalėtų išmokėtą paramą grąžinti.
 
Avansinės išmokos ir likusi išmokų dalis yra mokama pareiškėjams, vykdantiems veiklą pagal KPP priemones, kurie neturi įsiskolinimų valstybės biudžetui, todėl svarbu panaikinti įsiskolinimus, kad būtų išmokėtos išmokos.
 
Fiziniai asmenys gali gauti išmokas tik tuo atveju, jei neturi įsiskolinimų Valstybiniam socialiniam draudimo fondui („Sodrai“) arba šiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai.
 
Juridiniai asmenys gali gauti išmokas, jei neturi įsiskolinimų „Sodrai“ ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla yra finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, bei juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).
 
Informacija apie likusios išmokų dalies išmokėjimo laikotarpius ir sumas – NMA informaciniame portale
 
Išmokos yra pervedamos į paraiškose nurodytas banko sąskaitas, todėl svarbu, kad pareiškėjai pasitikrintų, ar nėra pasikeitę paraiškoje nurodyti banko duomenys. Tai lengvai galima padaryti prisijungus prie NMA informacinio portalo, adresu portal.nma.lt.
 
Informaciniame portale pareiškėjai gali stebėti savo pateiktų paraiškų administracinę būseną ir, paspaudę 2022 m. pateiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą, matyti planuojamus galutinių išmokų mokėjimo laikotarpius, rasti informaciją apie jau atliktus mokėjimus.
 
Taip pat apie išmokų mokėjimo terminus galima sužinoti NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841 (paskambinus spausti „1“). Robotas skambinančiajam pateiks aiškią ir tikslią informaciją, jei tik pareiškėjas skambins iš paraiškoje nurodyto telefono numerio.
 
Išmokų dydžiai
 
Lentelėje žemiau pateikiami tiesioginių išmokų už 2022 m. deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus dydžiai, taip pat paramos pagal KPP priemones „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens direktyva susijusios išmokos“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“.
 
Paramos schema:
2022 m.
įkainis, Eur / ha
Pagrindinė tiesioginė išmoka
77,95
Papildoma išmoka už pirmuosius hektarus (iki 30 ha)
75,14
Išmoka jauniesiems ūkininkams (iki 90 ha)
85,72
Žalinimo išmoka
63,04
Susietoji parama už baltyminių augalų auginimą
66,94
Susietoji parama už vaisių, uogų auginimą
326,88
Susietoji parama už daržovių atvirajame grunte auginimą
269,12
Susietoji parama už cukrinių runkelių auginimą
158,9
Susietoji parama už plotus, apsėtus sertifikuota javų sėkla
13,09
KPP priemonė:
 
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių
 
Ūkininkaujantiems didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių vietovėse:
 
iki 100 ha imtinai plotas remiamas
61,60
didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
43
didesnis nei 500 ha plotas remiamas
25
Ūkininkaujantiems mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių vietovėse:
 
iki 100 ha imtinai plotas remiamas
50,05
didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
35
didesnis nei 500 ha plotas remiamas
25
Ūkininkaujantiems intensyvaus karsto zonos teritorijose
25
Ūkininkaujantiems potvynių užliejamose teritorijose
25
Ūkininkaujantiems vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso
25
Su „Natura 2000“ ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos
 
Remiama sritis „Natura 2000" miškuose
 
apribojimas PK – uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai
(pirmuosius penkerius metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę) (NATM1)
272
apribojimas PK – uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai
(pasibaigus pirminiam 5 metų laikotarpiui) (NATM1)
200
apribojimas UK – draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant
tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha (NATM2)
155
apribojimas NM – plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių (NATM3)
156
apribojimas DM – sanitariniais kirtimais draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius (NATM4)
62
Remiama sritis „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje
 
Ariamoje žemėje
54
Natūralių ir pusiau natūralių pievų
70
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas
 
Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius
192
Specifinių pievų tvarkymas
69
Ekstensyvus šlapynių tvarkymas
208
Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose
291
Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse
160
Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje
97
Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamoje žemėje
65
Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje
221
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra
 
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra, kai išvežama nušienauta žolė
155
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra, kai nušienauta žolė paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito
141
„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas
232
Dirvožemio apsauga už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą
45
Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema
 
daržovės ir bulvės
318
vaisiai ir uogos
336
Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje
134
Ražienų laukai per žiemą
99
Ekologinis ūkininkavimas
 
Parama ekologiniam ūkininkavimui
 
Už javus
218
Už javus pašarams
232
Už javus, daugiametes žoles sėklai 
273
Už daugiamečių žolių įsėlį
59
Už daugiametes žoles
176
Už daržoves, bulves
525
Už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus 
487
Už uogynus ir sodus
518
Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo
 
Už javus
238
Už javus pašarams
247
Už javus, daugiametes žoles sėklai 
298
Už daugiamečių žolių įsėlį
59
Už daugiametes žoles
182
Už daržoves, bulves
525
Už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus 
516
Už uogynus ir sodus
534

 
 
Nuotrauka iš unsplash.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 1 d. 08:12