Nuo gegužės 4 d. – parama žemės ūkio vandentvarkai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.05.04

Nuo gegužės 4 d. – parama žemės ūkio vandentvarkai

Nuo gegužės 4 d. – parama žemės ūkio vandentvarkai
Nuo gegužės 4 d. iki birželio 30 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“.
 
Paraiškos teikiamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 13 694 920 Eur paramos lėšų. Paraiška turi būti pateikta asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį, taip pat registruotu paštu. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos.
 
Paraiškų teikimas karantino metu
 
Karantino metu paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikti per kurjerį. Taip pat paraiška ir prašomi dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, gali būti teikiami siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje, bei kitomis elektroninėmis priemonėmis. Karantino metu pareiškėjas pasirašytą paraišką kartu su ja pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose galima pateikti paramos paraišką, mokėjimo prašymą tiesiogiai nekontaktuojant su kitais asmenimis), kurios įrengtos visuose NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad paraiškos per „paraiškų dėžutę“ gali būti teikiamos 2 darbo dienomis trumpiau, nei nustatytas paraiškų priėmimo terminas (paraiškos turi būti pateiktos iki birželio 26 d.). Išsamesnė informacija apie reikalavimus teikiant paraiškas karantino laikotarpiu kvietime teikti paraiškas.
 
Remiama veikla
 
Remiamas lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas, lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus, vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei įrengimas ir ariamosios žemės kalkinimas pagal projektą.
 
Galimi pareiškėjai
 
Paramos vandentvarkos projektams finansuoti gali kreiptis savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, taip pat fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis. Paraiškas galima teikti individualiai arba su partneriais. Jei projektas vykdomas kartu su partneriais, kartu su paraiška turi būti pateikta jungtinės veiklos  sutartis, kuri turi būti pasirašyta iki paraiškos pateikimo dienos.
 
Didžiausia paramos suma
 
Finansuojama 80 proc. tinkamų finansuoti projektų išlaidų (su PVM). Didžiausia paramos suma vienam projektui, kai nėra rekonstruojami polderiai, negali viršyti 300 tūkst. Eur. Jei rekonstruojami polderiai, didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 600 tūkst. Eur. Tų pačių drenažo sistemų rekonstravimui – paramą galima gauti tik vieną kartą. Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti vieną projektą (savivaldybės gali pateikti iki dviejų projektų).
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Paraiškos melioracijos projektams finansuoti vertinamos atsižvelgiant į veiklos įgyvendinimo taisyklėse nustatytus 6 projektų atrankos kriterijus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 balai. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 25 balų skaičiaus, paraiška atmetama.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad 2020 m. kovo mėnesį buvo pakeistas šeštas atrankos kriterijus: 20 balų suteikiama projektams, kuriuose diegiamos aplinkosaugos priemonės (griovių dvigubų šlaitų įrengimas, šlapžemių įrengimas, reguliuojamo drenažo šulinių ir vožtuvų įrengimas ir kt.).
 
Projektų atrankos kriterijai ir suteikiamų balų skaičius:
 • Projektas, kuriame numatoma rekonstruoti polderių siurblines arba pylimus arba tvenkinių hidrotechninius statinius, – suteikiama 20 balų.
 • Jei projektui įgyvendinti prašoma mažesnio, nei galimas didžiausias, paramos intensyvumo, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų. Tačiau atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą.
 • Numatoma atlikti funkciniais ryšiais susijusių melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukciją sklypuose, kurie išsidėstę teritorijoje, esančioje vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse:
 • 1–2 kadastro vietovės – suteikiama 15 balų;
 • 3–4 kadastro vietovės – suteikiama 10 balų;
 • 5 ir daugiau vietovių – suteikiami 5 balai.
 • Projektas, kuriame asociacijų ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės nariai pirmą kartą dalyvauja asociacijos ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, prašančios paramos pagal priemonę (2007–2013 m. ir 2014–2020 m.) veikloje, – suteikiama 15 balų.
 • Projektas, kuriame griovių arba pralaidų rekonstravimo darbams numatoma skirti:
 • 50 ir daugiau proc. prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 20 balų;
 • 40–49,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 10 balų;
 • 30–39,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų) – suteikiami 5 balai.
 • Projektas, kurį įgyvendinant bus diegiamos aplinkosaugos priemonės (griovių dvigubų šlaitų įrengimas, šlapžemių įrengimas, reguliuojamo drenažo šulinių ir vožtuvų įrengimas ir kt.), – suteikiama 20 balų.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gegužės 4 d. 11:02