Nuo birželio 1 d. bus renkamos žemės ūkio produktų perdirbėjų paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.05.18

Nuo birželio 1 d. bus renkamos žemės ūkio produktų perdirbėjų paraiškos

Nuo birželio 1 d. bus renkamos žemės ūkio produktų perdirbėjų paraiškos
Birželio 1–30 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Atkreipiame dėmesį, kad š. m. gegužės pradžioje buvo pakeistos veiklos srities įgyvendinimo taisyklės.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu veiklos sričiai įgyvendinti skirta 22,3 mln. Eur paramos lėšų, iš jų:
 • ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui – 10 mln. Eur,
 • kitų žemės ūkio produktų perdirbimui – 12,3 mln. Eur.
Remiama papildoma veikla
 
Pagal KPP veiklos sritį remiama veikla, susijusi su žemės ūkio produktų perdirbimu, žemės ūkio produktų rinkodara (jei apimami visi rinkodaros apibrėžime nustatyti elementai) ir (arba) plėtra. Pirminis perdirbimas, pirminio perdirbimo produktų rinkodara, paslaugų teikimas neremiami.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad pakeitus įgyvendinimo taisykles buvo papildytas remiamų veiklų sąrašas – šiuo paraiškų rinkimo etapu pareiškėjams bus kompensuojamas ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas, išskyrus, jei vykdoma perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimo veikla, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą.
 
Taip pat, kaip ir anksčiau, pagal veiklos sritį galimos vykdyti šios veiklos:
 • vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.
Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus) perdirbimui ir (arba) rinkodarai. Taip pat perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas, jei galutinis produktas nėra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas, jis turi būti skirtas maistui ir (arba) pašarams.
 
Pareiškėjai – juridiniai asmenys
 
Paraiškas kviečiami teikti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. Paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.
 
Svarbu žinoti, jog visiems paramos gavėjams galioja reikalavimas ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimą ir (arba) rinkodarą nepertraukiamai, t. y. mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo kiekvieną mėnesį vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą arba atitinkamai žemės ūkio veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamų.
 
Visi pareiškėjai, turintys įrodyti minėto reikalavimo laikymąsi, kartu su paraiška turi pateikti sąskaitas faktūras arba pasirašytas sąskaitų faktūrų suvestines.
 
Pajamos iš nurodytos veiklos per ataskaitinį laikotarpį turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų ūkiuose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus, arba perdirba iš savo narių supirktus žemės ūkio produktus ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.
  
Parama – iki 5 mln. Eur
 
Naujai įgyvendinimo taisyklėse nurodytai veiklai – ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui – vykdyti vienam projektui įgyvendinti galės būti skirta iki 5 mln. Eur.
 
Vienam projektui įgyvendinti vykdantiems kitas veiklas galės būti skirta iki 1 mln. Eur.
 
Vienam juridiniam asmeniui pagal šią veiklos sritį 2014–2020 metų laikotarpiui galės būti skirta iki 5 mln. Eur.
 
Juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 tūkst. Eur vienam projektui ir iki 5 mln. Eur pagal šią veiklos sritį 2014–2020 metų laikotarpiui.
 
Paramos intensyvumas – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 
Finansuojamos išlaidos ir projekto įgyvendinimo trukmė
 
Parama teikiama naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidoms (neviršijančios šio turto rinkos vertės), iškastinio kuro nenaudojančioms investicijoms įsigyti, projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, bendrosioms išlaidoms (bendrųjų išlaidų maksimali finansuojama suma - 1,8 tūkst. Eur, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, – ne didesnė kaip 3 tūkst. Eur be PVM).
 
Detalus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pagal remiamos veiklos sektorius pateiktas įgyvendinimo taisyklėse.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo plane ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.
 
Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai
 
Teikiantieji paraiškas kviečiami atkreipti dėmesį, jog keitėsi paraiškų vertinimo atrankos kriterijai, kuriuos atitikus paraiškai suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Atsižvelgiant į surinktą balų skaičių sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Svarbu žinoti, jog nuo šiol esant papildomai remtinai veiklai, bus sudaromos atskiros pirmumo eilės pateikusiems paraiškas ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimo veiklai vykdyti ir pateikusiems paraiškas vykdyti kitų žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros bei jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimo veiklas.  
 
Norint gauti paramą privaloma surinkti 35 atrankos balus. Nesurinkus privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir atitinkamas balų skaičius juos atitikus:
 
1. pareiškėjo dydis (vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatomis):
 • pareiškėjas yra labai maža įmonė – suteikiama 10 balų;
 • pareiškėjas yra maža įmonė – suteikiami 5 balai;
 
2. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, maksimalus galimas balų skaičius 25 (sumuojami atrankos balai pagal 2.1 ir 2.2 papunkčius), jei:  
        
2.1.  pripažintas žemės ūkio kooperatyvas:     
 • pagal projekte numatytus gamybinius pajėgumus įsipareigoja po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu perdirbti ne mažiau kaip 80 proc. savo narių valdose išaugintos žemės ūkio produkcijos – suteikiama 15 balų;
 • pagal projekte numatytus gamybinius pajėgumus įsipareigoja po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu perdirbti ne mažiau kaip 50 proc. savo narių valdose išaugintos žemės ūkio produkcijos – suteikiama 10 balų;
 
2.2. pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kurio ne mažiau kaip pusės narių yra ūkiai (valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, nustatomas: kai paramos paraiškos teikiamos einamųjų metų pirmąjį pusmetį, t. y. nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų birželio 30 d., pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., apskaičiuotą valdos ekonominį dydį einamųjų metų sausio 1 d., kuris ŽŪIKVC duomenų bazėje skelbiamas einamųjų metų sausio 30 d. Kai paramos paraiškos teikiamos einamųjų metų antrąjį pusmetį, t. y. laikotarpiu nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pagal ŽŪIKVC už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d., apskaičiuotą valdos ekonominį dydį einamųjų metų liepos 1 d., kuris ŽŪIKVC duomenų bazėje skelbiamas einamųjų metų rugpjūčio 31 d.):
 • kurių valdos ekonominiai dydžiai, išreikšti produkcijos standartine verte, yra ne didesni kaip 100 000 Eur – suteikiama 10 balų;
 • kurių valdos ekonominiai dydžiai, išreikšti produkcijos standartine verte, yra didesni kaip 100 000 Eur, tačiau neviršija 200 000 Eur – suteikiami 5 balai;
 
3. projekte diegiamos inovacijos – suteikiami 5 balai;
 
4. pareiškėjas po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu įsipareigoja perdirbti ekologiškus žemės ūkio produktus arba pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus pagamintus produktus, kurie sudaro ne mažiau kaip 50 proc. perdirbamos žaliavos – suteikiama 10 balų;
 
5. pareiškėjas, negavęs ES paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (ar) plėtrą“ – suteikiama 10 balų;
 
6. pareiškėjas, įgyvendinęs projektą, įsipareigoja eksportuoti perdirbtus žemės ūkio produktus – suteikiama 15, juos paskirstant (šio papunkčio nuostatos netaikomos, kai teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba – balai nesuteikiami):
 • daugiau kaip 31 proc. – suteikiama 15 balų;
 • nuo 21 proc. iki 30 proc. imtinai – suteikiama 10 balų;
 • nuo 10 proc. iki 20 proc. imtinai – suteikiami 5 balai;
 
7. projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje mažesnis gyventojų užimtumas ir didesnis skurdo lygis, maksimalus balų skaičius 10 (sumuojami atrankos balai pagal 53.7.1 ir 53.7.2 papunkčius), jei:     
 • projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje didesnis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) – suteikiama 5 balai;
 • projektas, įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje didesnis skurdo rizikos lygis (proc.) – suteikiama 5 balai;
 
8. projekte vystomos beatliekės technologijos – suteikiama 10 balų (kartu su paraiška pateikiami technologinių procesų aprašai, pagrindžiantys, kad gamybos procese panaudojama visa žaliava (100 proc. pagamintų produktų patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą) arba perdirbimo metu susidariusios atliekos panaudojamos kitai veiklai (tikrinama įgyvendinus projektą ir visu projekto priežiūros laikotarpiu);
 
9. pareiškėjas perdirba vietinę žaliavą (žemės ūkio produktus užaugintus, pagamintus Lietuvoje) – suteikiami 5 balai (kartu su paraiška pateikiami dokumentai, įrodantys žaliavos kilmę).
 
Atkreiptinas dėmesys, kad įgyvendinimo taisyklės papildytos įsipareigojimais pareiškėjui įgyvendinus projektą visu projekto kontrolės laikotarpiu perdirbti savo narių užaugintą žemės ūkio produkciją, jei suteikiami atrankos balai už 2.1 papunktyje nurodytą atrankos kriterijų.
 
Taip pat pareiškėjas įsipareigoja įgyvendinus projektą visu projekto kontrolės laikotarpiu perdirbti ekologiškus arba pagal NKP pagamintus produktus – jei suteikiami atrankos balai už 4 punkte nurodytą atrankos kriterijų.
 
Paraiškos – tik elektroniniu būdu
 
Paraiškos pagal veiklos sritį ir prašomi dokumentai NMA gali būti teikiami pasirašyti tik elektroniniu būdu, t. y. kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx, arba naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS (adresu www.zumis.lt) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).
 
Naudinga informacija:
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 30 d. 14:03