Nuo balandžio 1 d. – dėl paramos biodujų gamybai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.03.26

Nuo balandžio 1 d. – dėl paramos biodujų gamybai

Nuo balandžio 1 d. – dėl paramos biodujų gamybai
Nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos biodujų gamintojų paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“.
 
Šiam paraiškų rinkimui pagal priemonę yra skirta 10 416 837 Eur.
 
Paraiškų teikimas
 
Paraiškos bus renkamos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją šalyje dėl karantino, priemonės įgyvendinimo taisyklės numato, jog paraiškos taip pat bus priimamos registruotu paštu ir per kurjerį, taip pat dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, galės būti siunčiami elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje www.nma.lt, kitomis elektroninėmis priemonėmis.
 
Karantino metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su papildomais dokumentais NMA darbo laiku papildomai galės pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“, t. y. specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis – jos NMA teritoriniuose padaliniuose bus įrengtos artimiausiu metu.
 
Įsidėmėtina, kad paraiškas teikiant naudojantis „paraiškų dėžutėmis“, jų teikimas baigiasi dviem darbo dienomis anksčiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga, t. y. „paraiškų dėžutėse“ paraiškos bus renkamos iki birželio 26 d.
 
Remiama biodujų gamyba
 
Pagal veiklą parama bus teikiama pareiškėjams, planuojantiems užsiimti biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamyba ir suspaudimu, šilumos ir elektros energijos gamyba naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių  gamybos įrenginiuose, degazuotojo substrato gamyba. Visų biodujų gamyba turi atitikti atitinkamą gamybą reglamentuojančių priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytų teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjas gali numatyti gaminti kelių rūšių biodujas, tačiau biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma.
 
Galimi paramos gavėjai
 
Parama pagal veiklą bus skiriama ūkininkams bei labai mažoms arba mažoms įmonėms.
 
Pareiškėjo ūkis arba įmonės buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje, numatomas projektas taip pat turės būti vykdomas kaime.
 
Pareiškėjas ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo privalo užsiimti gyvulininkyste ir (arba) paukštininkyste ir ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos pajamų gauti iš šių veiklų. Jei pareiškėjas yra sudaręs sutartis dėl gyvulių ar paukščių mėšlo ir (arba) kitų biologiškai skaidžių atliekų tiekimo ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo paraiškos pateikimo dienos, šis reikalavimas netaikomas.
 
Mažos įmonės, teikdamos paraiškas, privalo įsipareigoti šį statusą išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos. Labai mažos įmonės gali tapti mažomis ir pasiektą įmonės statusą taip pat turės išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos.
 
Paramos suma
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui ir vienam paramos gavėjui per visą 2014–2020 metų laikotarpį  negali viršyti 1 600 000 Eur. Biodujų gamintojams bus finansuojama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų, pateikusių paraiškas gauti paramą biodujoms gaminti, projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmetamos. Jei bendra visose paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Pateikiame atrankos kriterijus ir balus, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
 
1. Perdirbamo mėšlo kiekis:
1.1. iki 10 000 tonų per metus mėšlo imtinai – suteikiama 20 balų;
1.2. daugiau kaip 10 000 tonų per metus mėšlo – suteikiama 30 balų.
 
2. Mėšlo tiekėjų skaičius:
2.1. nuo 3 iki 5 tiekėjų imtinai – suteikiama 20 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo);
2.2. daugiau kaip 5 tiekėjai – suteikiama 30 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo).
 
3. Biodujų gamybos žaliavų struktūroje kitų biologiškai skaidžių atliekų dalis:
3.1. nuo 5 iki 10 proc. imtinai – suteikiama 15 balų;
3.2. daugiau kaip 10 proc. – suteikiama 20 balų.
 
4. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
4.1. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 5 iki 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 15 balų;
4.2. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo daugiau kaip 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 20 balų.
 
Pareiškėjų, kurie surinks vienodą balų skaičių, paraiškos bus vertinamos papildomai, reitinguojant pareiškėjus pagal:
  • pareiškėjus, kurie yra negavę EB investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą;
  • pagal mažiausią prašomą paramos sumą.
Projektų įgyvendinimas – iki 24 mėnesių
 
Pagal KPP veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ projektą būtina įgyvendinti per nurodytą laikotarpį, kuris neviršija 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. kovo 27 d. 09:41