Nuo 2014 m. liepos 1 d. taikomos naujų Europos Komisijos reglamentų de minimis pagalbai nuostatos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.07.28

Nuo 2014 m. liepos 1 d. taikomos naujų Europos Komisijos reglamentų de minimis pagalbai nuostatos

Nuo 2014 m. liepos 1 d. taikomos naujų Europos Komisijos reglamentų de minimis pagalbai nuostatos
Nuo  šių metų liepos mėnesio taikomi naujų 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai ir Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje, nuostatos.
 
Svarbiausi reglamento Nr. 1407/2013 pakeitimai
 
Naujajame reglamente nustatytas subjekto, kuriam skiriama de minimis pagalba, apibrėžimas. Maksimali de minimis pagalbos riba skaičiuojama vienam ūkine veikla užsiimančiam subjektui, tačiau jį gali sudaryti keli juridiniai (ar fiziniai) asmenys, užsiimantys ūkine veikla. Remiantis nauju reglamentu, tokia „viena įmonė“ apibrėžiama, kai santykiai yra bent vienos rūšies iš toliau išvardytų:
  • viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą;
  • viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių;
  • pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata vienai įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką;
  • viena įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą.
Įmonės, kurios paminėtais santykiais yra susijusios per vieną ar daugiau kitų įmonių, taip pat laikomos viena įmone.
 
Tačiau įmonės, kurių vienintelis tarpusavio ryšys yra kiekvienos iš jų sąsaja su tuo pačiu viešuoju subjektu, nelaikomos tarpusavyje susijusiomis.
 
Reglamente numatyta, kad jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą, apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba viršija viršutinę ribą, atsižvelgiama į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių. De minimis pagalba, kuri teisėtai suteikta prieš susijungimą arba įsigijimą, tebėra teisėta.
 
Tuo atveju, jeigu viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių, iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo, o tai yra įmonė, perimanti veiklą, kuriai vykdyti de minimis pagalba panaudota. Jei toks priskyrimas neįmanomas, de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo dieną.
 
Naujame Europos Komisijos reglamente Nr. 1407/2013 patikslintas de minimis pagalbos suteikimo momentas. De minimis pagalba laikoma suteikta tada, kai įmonė pagal taikomą nacionalinį teisinį režimą įgyja juridinę teisę tokią pagalbą gauti, nepriklausomai nuo de minimis pagalbos išmokėjimo įmonei datos. Reglamente taip pat numatyta, kad de minimis pagalba gali būti taikoma sunkumų turinčioms įmonėms.
 
De minimis pagalba, suteikta pagal šį reglamentą, gali būti sumuojama su de minimis pagalba, suteikta pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms, neviršijant tame reglamente nustatytos viršutinės ribos. Ji gali būti sumuojama su de minimis pagalba, suteikta pagal kitus de minimis reglamentus, neviršijant šio reglamento nustatytų atitinkamų viršutinių ribų.
 
Atkreipiamas dėmesys, kad Europos Sąjungos finansavimas, kurį centralizuotai valdo Europos Komisija ir kurio tiesiogiai arba netiesiogiai valstybė narė nekontroliuoja, nėra valstybės pagalba ir į jį neturėtų būti atsižvelgiama nustatant, ar laikomasi atitinkamos viršutinės ribos.
 
Svarbiausi reglamento Nr. 1408/2013 pakeitimai
 
Svarbiausios patikslintos ir naujos nuostatos, taikomos teikiant de minimis pagalbą, išdėstytos reglamente Nr. 1407/2013, atitinkamai perkeltos ir į reglamentą Nr. 1408/2013. Papildomai atkreipiame dėmesį į naujas nuostatas, pateikiamas žemiau.
 
Viršutinė de minimis pagalbos riba žemės ūkio sektoriuje padidėjo iki 15 000 EUR per 3 fiskalinius metus. Anksčiau de minimis pagalbos riba siekė 7 500 EUR.
 
Jeigu įmonė vykdo veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje ir taip pat viename ar keliuose sektoriuose arba kitose veiklos srityse, kurioms taikomas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013, tas reglamentas taikomas pagalbai, skirtai pastariesiems sektoriams arba veiklos sritims, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, atskirdama veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriaus veiklai vykdyti nebūtų skiriama de minimis pagalba, suteikta pagal tą reglamentą.
 
Jeigu įmonė vykdo veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje ir žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, Komisijos reglamento (EB) Nr. 875/2007 nuostatos taikomos pagalbai, skirtai pastarajam sektoriui, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, atskirdama veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriaus veiklai vykdyti nebūtų skiriama de minimis pagalba, suteikta pagal tą reglamentą.
 
De minimis (nereikšminga) pagalba – tai tokia parama, kuri didžiąja dalimi atvejų nedaro įtakos Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio prekybai ir konkurencijai ir yra leistina pagal minėtus Europos Komisijos reglamentus.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 13 d. 15:35