Norintys keisti asbestinių stogų dangas – NMA laukiami balandį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.03.27

Norintys keisti asbestinių stogų dangas – NMA laukiami balandį

Norintys keisti asbestinių stogų dangas – NMA laukiami balandį
Nuo balandžio 18 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“.
 
Kaimo gyventojai, norintys gauti paramą savo gyvenamojo namo asbestinės stogo dangos keitimui, paraiškas NMA galės teikti iki gegužės 19 d.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 252 130 Eur paramos lėšų.
 
Būtina būti namo savininku ir jame deklaruoti gyvenamąją vietą
 
Pagal minėtą veiklos sritį vienas pareiškėjas gali pateikti vieną paramos paraišką dėl vieno gyvenamojo namo per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį. Pažymėtina, kad paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.
 
Paramos gali prašyti tik kaimo vietovėse gyvenamąjį namą turintys ir jame deklaravę savo gyvenamąją vietą pareiškėjai. Tačiau jei namas, kurio stogo dangą norima keisti, yra sodo bendrijos teritorijoje, parama negalės būti skiriama. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo pat paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos pareiškėjas turi likti gyvenamojo namo, kurio stogo danga keičiama, savininku bei toliau jame deklaruoti gyvenamąją vietą.
 
Atliekos turi būti utilizuotos
 
Kartu su paraiška pateikus įgyvendinimo taisyklėse nurodytus papildomus dokumentus gali būti keičiama ir vienbučių, ir dvibučių arba daugiabučių gyvenamųjų namų asbestinė stogo danga. Svarbu, kad būtų pakeista viso namo asbestinė stogo danga.
 
Likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas būtina vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu. Pažymą apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą, išduotą įmonės, tvarkančios asbesto atliekas, projekto vykdytojas NMA turi pateikti kartu su mokėjimo prašymu. Informacija apie įmones, tvarkančias asbesto atliekas, asbesto atliekų surinkimo aikšteles ir sąvartynus pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt.
 
Paramos intensyvumas – 50 proc.
 
Numatyta didžiausia galima paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 2 000 eurų, paramos intensyvumas – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusią stogo dangos keitimui reikalingą pinigų sumą turi turėti pats pareiškėjas.
 
Projektą privaloma įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją, bus sudaryta paraiškų pirmumo eilė.
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai, ir už juos skiriami balai:
 
1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
  • nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų.
2. Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
–        turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);
–        yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);
–        yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją, – suteikiama 10 balų.
 
3. Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju) – suteikiama 20 balų.
 
4. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų.
5. Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju) – suteikiama 10 balų.
 
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Pareiškėjai paraiškas turėtų pildyti tinkamai ir informatyviai. Paraiškos privalo būti pilnai užpildytos, kadangi, esant ne iki galo užpildytoms paraiškoms, stringa vertinimo procesas.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. kovo 29 d. 09:33