Norintieji įsijungti į kokybės sistemų dalyvių gretas 2020 metais kviečiami kreiptis dėl paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.12.27

Norintieji įsijungti į kokybės sistemų dalyvių gretas 2020 metais kviečiami kreiptis dėl paramos

Norintieji įsijungti į kokybės sistemų dalyvių gretas 2020 metais kviečiami kreiptis dėl paramos
Nuo 2020 m. sausio 2 d. ūkininkai galės teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paraiškos bus priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki kovo 31 d.
 
Šiam paraiškų rinkimui skirta 251 510  Eur paramos lėšų. Tai pirmasis paraiškų rinkimo etapas  2020 m. Paraiškos dar bus renkamos: balandžio 1 d. – birželio 28 d., liepos 1 d. – rugsėjo 30 d. ir spalio 1 d. – gruodžio 31 d. Parama teikiama žemės ūkio veiklos subjektams, auginantiems ir (arba) gaminantiems ir tiekiantiems rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, ir nustatyta tvarka įregistravusiems žemės ūkio valdą (kaip valdytojai arba partneriai).
 
Galimybė dalyvauti vienoje ar keliose kokybės sistemose
 
Parama teikiama pareiškėjams, naujai įsijungiantiems į tris pagal priemonę remiamas kokybės sistemas – ekologiškų produktų gamybos sistema, Europos Sąjungos (ES) pripažintų produktų gamybos sistema ir nacionalinė maisto kokybės sistema (NKP kokybės sistema). Pažymėtina, kad parama teikiama tiems NKP kokybės sistemoje dalyvaujantiems pareiškėjams, kurie paramos paraiškas pateikė iki 2018 m.
 
Siekiantys dalyvauti pirmoje paminėtoje kokybės sistemos veikloje – vykdyti ekologiškų produktų gamybos veiklą, turi auginti ir (arba) gaminti ir tiekti rinkai neperdirbtus arba perdirbtus ekologiškus produktus (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus), skirtus tiesiogiai žmonėms vartoti.
 
ES pripažintų produktų sistemos dalyviai turi gaminti ir tiekti rinkai produktus, kurių pavadinimai įregistruoti Europos Sąjungos duomenų sistemoje, viename iš registrų: saugomos kilmės nuorodos (SKVN), saugomos geografinė nuorodos (SGN) arba garantuoto tradicinio gaminio (GTG).
 
Parama teikiama pirmą kartą įsijungiantiems į kokybės sistemas žemės ūkio veiklos subjektams arba kurie pastaruosius penkerius metus dalyvauja šiose sistemose. Svarbu, kad paraiška būtų pateikta per penkerius metus nuo pirmojo patvirtinamojo dokumento, sertifikato išdavimo arba gamintojo įregistravimo VMVT tvarkomame produktų, kurių pavadinimai įregistruoti GTG arba ir SGN arba GTG registre, gamintojų sąraše. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ilgiausia penkerių metų paramos teikimo trukmė sumažinama tokiu metų skaičiumi, kiek praėjo nuo pirminio dalyvavimo kokybės sistemoje ir paraiškos pateikimo dienos.
 
Parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje ar keliose kokybės sistemose.
 
Parama siekia iki 3 tūkst. Eur metams
 
Vykdantiems veiklą pagal priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus. Didžiausia galima viešosios paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus: 2 998 Eur ekologiškų produktų sistemos dalyviams, 2 776 Eur ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams, 2 895 Eur NKP gamybos sistemos dalyviams. Finansuojamos išlaidos – būtinos numatytai veiklai vykdyti ir numatytos paraiškoje bei patirtos ne anksčiau kaip nuo paraiškos pateikimo dienos.
 
Paramos lėšomis, priklausomai nuo pasirinktos veiklos srities, gali būti finansuojamos sertifikavimo, kontrolės, apmokėjimo už tyrimus, numatytus kokybiškų žemės ūkio produktų specifikacijose, išlaidos.
 
Atrankos kriterijai
 
Atsižvelgiant į atitiktį KPP priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams, paraiškai suteikiami balai. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu paraiškų vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, ji yra atmetama ir toliau nevertinama.
 
Paraiškų atrankos kriterijai:
  • Jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra iki 8 000 Eur įskaitytinai, suteikiama 50 balų; didesnis kaip 8 000 Eur – suteikiama 30 balų.
  • Pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo / asociacijos narys – suteikiama 30 balų.
  • Pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintose mokymų programose, susijusiose su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (pateiktas Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro išduotas rašytinės formos mokymų baigimo pažymėjimas), – suteikiama 20 balų.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gruodžio 27 d. 12:15