Norinčių dalyvauti kokybės sistemose daugėja
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.11.08

Norinčių dalyvauti kokybės sistemose daugėja

Norinčių dalyvauti kokybės sistemose daugėja
Spalio 31 d. baigėsi antrasis paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ terminas. Supažindiname su paraiškų surinkimo rezultatais bei jų vertinimo procesu.
 
Visi ūkininkai, norintys vykdyti žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos veiklas, šiais metais paraiškas galėjo teikti dviem etapais – nuo balandžio 3 d. iki birželio 30 d. ir nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d. Pirmuoju paraiškų teikimo etapu dėl paramos kreipėsi 9, o antruoju paraiškų rinkimo etapu – 35 pareiškėjai. Pastarajam paraiškų teikimo etapui buvo skirta 208 500 Eur paramos lėšų. Skirtos paramos pakanka patenkinti paraiškose prašomą sumą.
 
Remiama veikla pagal tris kokybės sistemas
 
Parama pagal KPP priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ teikiama pareiškėjams, naujai pradedantiems veiklą pagal šias remiamas kokybės sistemas: ekologiškų produktų gamybos sistema, Europos Sąjungos pripažintų produktų gamybos sistema ir nacionalinė maisto kokybės sistema (NKP sistema). Daugiausia pareiškėjų kreipėsi dėl paramos pagal NKP sistemą (34). Tuo tarpu ekologiškų produktų veiklą panoro vykdyti 1 ūkininkas. Didžiausia paramos suma NKP sistemos dalyviams siekia 2 895 Eur, ekologiškų produktų sistemos dalyviams – 2 998 Eur per metus.
 
Paramos lėšomis, priklausomai nuo pasirinktos veiklos srities, gali būti finansuojamos sertifikavimo, kontrolės, apmokėjimo už tyrimus, numatytus kokybiškų žemės ūkio produktų specifikacijose, išlaidos.
 
Taip pat kanceliarinių prekių, smulkios biuro bei kompiuterinės įrangos įsigijimo, kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, reklaminio stendo, reklaminių juostų, lipdukų dizaino sukūrimo ir įsigijimo bei kitos išlaidos. Kompensuojamas ir metinis įnašas už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.
 
Vertinimas pagal atrankos kriterijus ir tinkamumo vertinimas
 
Paramos paraiškų vertinimą sudaro dvi dalys: atrankos vertinimas ir tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Pirmiausia, atsižvelgiant į atitiktį KPP priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams, paraiškai suteikiami balai.
 
Iš pradžių nustatoma, ar pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra iki 8 000 Eur (įskaitytinai), ar daugiau kaip 8 000 Eur. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) duomenų bazėje patikrinama, koks yra pareiškėjo ūkio ekonominis dydis. Jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra iki 8 000, suteikiama 50 balų, jei daugiau kaip 8 000, suteikiama 30 balų.
 
Tikrindamas atitiktį antrajam atrankos kriterijui, ar pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo / asociacijos narys, paraiškos vertintojas patikrina su paraiška pateiktus papildomus dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo narystę paminėtose organizacijose. Jei pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo / asociacijos narys, suteikiama 30 balų.
 
Atitiktis trečiajam kriterijui (pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paraiškos pateikimo dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose pagal Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintas mokymų programas, susijusias su ekologiškų produktų, Europos Sąjungos pripažintų produktų, NKP kokybės sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi) patikrinama peržiūrint kartu su paraiška pateiktas mokymų organizatoriaus išduotų mokymo baigimo pažymėjimų kopijas (jei tokie dokumentai pateikti), kuriose patvirtinama, kad pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paraiškos pateikimo išklausė mokymus, susijusius su ekologiškų produktų, Europos Sąjungos pripažintų produktų, NKP kokybės sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi. Jei pareiškėjas tenkina šį kriterijų, suteikiama 20 balų.
 
Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu vertinant nustatoma, kad paramos paraiškai neskirta privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, ji atmetama.
 
Vėliau, vertinant paraiškų tinkamumą nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti.
 
Tiek teigiamai, tiek neigiamai įvertinti projektai bus teikiami tvirtinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetui. Patvirtinti pareiškėjai bus informuoti apie priimtą sprendimą.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. lapkričio 8 d. 15:34