Norima kurti ir plėsti verslą kaime
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.12.12

Norima kurti ir plėsti verslą kaime

Norima kurti ir plėsti verslą kaime
Nuo rugsėjo 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo teikiamos paraiškos gauti paramą verslui kaime kurti ir plėsti. Paraiškos, pratęsus jų surinkimo laiką, buvo renkamos iki lapkričio 18 d., o šiuo metu galime apibendrinti surinktų paraiškų rezultatus.
 
Prioritetinė eilė – būtina
 
Paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ buvo skirta 7 000 000 Eur lėšų. Per visą paraiškų rinkimo laikotarpį pateikta 172 paraiškos, o bendra jose prašoma paramos suma yra 23 524 385 Eur.
 
Bendra prašoma paramos suma yra daugiau nei 3 kartus didesnė už skirtą, todėl, atsižvelgiant į pareiškėjo paraiškoje nurodytą informaciją apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams, sudaryta preliminari prioritetinė eilė. Iš visų eilėje surikiuotų paraiškų pirmiausia bus vertinamos pirmosios 48 paraiškos, surinkusios daugiausia balų – nuo 115 iki 77 įskaitytinai*. Pradėjus vertinti paraiškas pirmumo eilė bus tikslinama.
 
Su atrankos prioritetine eile galite susipažinti čia.
 
Primename, kad jei paramos lėšų pakaks ne visiems daugiausiai atrankos balų (didžiausią vienodą skaičių) surinkusiems pareiškėjams, vyks papildoma projektų atranka. Pirmenybė bus teikiama pareiškėjams, negavusiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ ir prašantiems mažiausios paramos sumos.
 
Taip pat primename, kad pagal KPP veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ paramos lėšos skirtos ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, išvardytas neremiamų veiklų sąraše.
 
Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Taikomi atrankos kriterijai
 
Žemiau pateikiame projektų atrankos kriterijus ir balus:
 
Eil. Nr.
Projektų atrankos kriterijai
Didžiausias balas
Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1.
 
Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) registracijos vietą)
1.1.
pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje
(paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje)
 
5
5
1.2.
pareiškėjas (juridinis asmuo) – ne trumpiau kaip 1 metus registruotas kaimo vietovėje ir ne trumpiau kaip 1 metus veikia kaimo vietovėje
(paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo yra registruotas kaimo vietovėje)
 
 
5
2.
Prašoma mažesnio paramos intensyvumo – paramos intensyvumas nuo 20 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentą (pareiškėjams, prašantiems mažesnio nei 20 proc. intensyvumo, balai neskiriami)
(Atrankos balai nesuteikiami:
1. kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą;
2. kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant Taisyklių 31 ir 32 punktuose nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto tinkamų finansuoti išlaidų verte. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo.)
 
 
30
30–1
3.
Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis
(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal 2016 m. rugpjūčio mėn. duomenis http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/statistika_tab.aspx)
20
20
4.
Kuriama daugiau darbo vietų arba vystomas šeimos verslas ir (arba) licencijuota veikla:
4.1.
kuriama daugiau darbo vietų kaimo gyventojams (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui ir fiziniam asmeniui, dirbančiam pagal individualios veiklos pažymą).
Pareiškėjas įsipareigoja, kad įgyvendinant projektą bus sukurtos ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikytos naujos darbo vietos kaimo gyventojams (t. y. įdarbinami ir išlaikomi darbuotojai):
 
5 ir daugiau darbo vietų kaimo gyventojams
25
25
4 darbo vietos kaimo gyventojams
20
3 darbo vietos kaimo gyventojams
15
2 darbo vietos kaimo gyventojams
10
1 darbo vieta kaimo gyventojui
5
4.2
vykdomas šeimos verslas ar licencijuota veikla (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui). Projekte numatyta vykdyti veiklą, kurią įgyvendinant dalyvauja pareiškėjas ir dar bent vienas pareiškėjo šeimos narys (šeimos nariai: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas, rūpintojas), arba pareiškėjas numato vykdyti licencijuotą veiklą (išskyrus licencijuotas veiklas, įtrauktas į Taisyklių 9 punkte nurodytą neremiamų veiklų sąrašą)
 
 
25
 
 
 
 
25
 
5.
Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (privačios arba bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise)
 
10
10
6.
Paraiškos atitiktis horizontaliesiems principams:
(tuo atveju, jeigu pareiškėjas atitinka kelis projektų atrankos kriterijus, jis turi pasirinkti vieną jų)
 
 
6.1.
pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas yra iki 29 metų (imtinai) amžiaus
(pagrindinis akcininkas – akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos), atveju – vadovas yra iki 29 metų (imtinai) amžiaus)
10
10
6.2.
pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas yra nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus
(pagrindinis akcininkas – akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos), atveju – vadovas yra nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus)
5
5
6.3.
pareiškėja moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinė akcininkė yra moteris
(pagrindinė akcininkė – akcininkė, turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos), atveju – vadovė yra moteris)
 
5
5
Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui:
100
 
 
 
Privalomas surinkti minimalus atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu projektų atrankos metu nustatoma, kad projektas įvertintas mažiau nei 50 balų, paramos paraiška atmetama.
 
* – prioritetinėje eilėje balų skaičius nurodytas atsižvelgiant į pareiškėjo paraiškoje pateiktus duomenis ir vertinant paraiškas bus tikslinamas. Primename, kad didžiausia galima balų suma vienam pareiškėjui – 100 balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gruodžio 13 d. 09:41