NMA kokybės vadyba ir informacijos sauga atitinka tarptautinių standartų reikalavimus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.07.15

NMA kokybės vadyba ir informacijos sauga atitinka tarptautinių standartų reikalavimus

NMA kokybės vadyba ir informacijos sauga atitinka tarptautinių standartų reikalavimus
Daugiau nei prieš dešimtmetį Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) įdiegta kokybės vadybos sistema, sertifikuota ir atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, ir informacijos saugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 27001:2017  standarto reikalavimus. Šių metų birželio mėnesį NMA kokybės vadybos sistema sertifikuota pakartotinai trejiems metams  ir įvertinta kaip visiškai veiksminga. Taip pat buvo atliktas informacijos saugos vadybos sistemos pirmasis priežiūros auditas, kurio metu negauta pastabų ir nenustatyta neatitikčių.
 
Kokybės vadybos sistema padeda gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti taikomus veiklos metodus, gerinti vykdomos veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą – visa tai ypač svarbu, siekiant patenkinti NMA klientų lūkesčius.
Šių metų birželio mėn. NMA pakartotinai sertifikuota Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų, skirtų žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, administravimo bei informacijos sklaidos srityje. Sertifikavimą atlikusios įmonės auditoriai pabrėžė šias teigiamas NMA kokybės vadybos sistemos savybes:
  • darbuotojų kompetencija ir tinkamas pareigų atlikimas bei pozityvus požiūris į vadybos sistemą užtikrina rezultatyvų sistemos veikimą ir nuolatinį jos gerinimą;
  • NMA vadovybė nuolat analizuoja procesų eigą ir dinamiškai priima sprendimus dėl jų gerinimo;
  • skiriamas nuolatinis dėmesys informacinių sistemų kūrimui, palaikymui ir tobulinimui;
  • vykdomos klientų apklausos, analizuojami jų rezultatai, nustatomos paslaugų kokybės gerinimo galimybės;
  • skiriamas dėmesys darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, motyvacijos ir įsitraukimo didinimui.
NMA, siekdama, kad jos valdoma informacija bei informacinės sistemos būtų saugios, nuo 2009 m. yra sertifikuota pagal tarptautinį ISO 27001 standartą. Turimas sertifikatas patvirtina, kad NMA užtikrinamas informacijos saugumo politikos efektyvumas, įgyvendinami informacijos saugumo, t. y. konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo principai, tinkamai naudojamos NMA informacinės sistemos.
 
Šių metų birželio mėn. buvo atliktas informacijos saugos vadybos sistemos priežiūros auditas, kurio metu nenustatyta neatitikčių bei negauta pastabų. Auditoriai nurodė šiuos teigiamus NMA informacijos saugos aspektus:
  • organizacijos vadovybė pozityviai vertina vadybos sistemos naudą ir skiria didelį dėmesį sistemos palaikymui, infrastruktūros gerinimui, darbo sąlygų gerinimui;
  • aukšta darbuotojų kompetencija.
Taigi NMA ir toliau vykdys efektyvią, saugią ir orientuotą į klientą veiklą, nuolat atsižvelgdama į klientų siūlymus dėl veiklos tobulinimo, siekdama suteikti galimybę paprasčiausiu būdu pasinaudoti parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.
 
NMA sertifikatą, patvirtinantį vadybos sistemos atitiktį ISO 9001:2015 standarto reikalavimams, galite peržiūrėti NMA svetainės skiltyje „Kokybės vadybos sistema“, o sertifikatą, patvirtinantį informacijos saugumo valdymo sistemos atitiktį standartui ISO/IEC 27001:2017 – skiltyje „Informacijos sauga“.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. liepos 15 d. 08:07