NMA direktorius: padėjome tvirtą pamatą naujiems darbams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.12.16

NMA direktorius: padėjome tvirtą pamatą naujiems darbams

NMA direktorius: padėjome tvirtą pamatą naujiems darbams
Pradėjote dirbti NMA praėjusių metų spalį.  Per šį laiką įvyko didžiulių pokyčių visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje – kelis mėnesius dėl „COVID 19“ turėjome laikytis griežtų karantino sąlygų, dirbome nuotoliniu būdu, vengėme fizinio kontakto, privalėjome išlaikyti socialinę distanciją. Pandemijos sąlygomis gyvename iki šiol. Ar tai nepakenkė NMA veiklos efektyvumui? Kaip pavyko įveikti šiuos iššūkius?
 
Jau nuo COVID-19 plitimo Lietuvoje pradžios, Vyriausybei paskelbus karantiną, drauge su Žemės ūkio ministerija ieškojome būdų, ką galima padaryti, kad nesustotų paramos administravimo procesas, kad Europos Sąjungos (ES) skirtos paramos lėšos pasiektų ūkininkus. Norėdami, kad paraiškų teikimo metu pareiškėjai ir NMA darbuotojai išvengtų fizinio kontakto, kiekviename teritoriniame padalinyje įrengėme paraiškų priėmimo dėžutes, skatinome pareiškėjus naudotis el. dokumentų teikimo būdais, vykdyti mokymus nuotoliniu būdu ir kt.  Situacija buvo visiškai nauja, tačiau suplanuoti paraiškų priėmimo etapai nebuvo atšaukti, o pagal kai kurias priemones paraiškų rinkimas buvo pratęstas. Taip pat buvo priimti kiti palengvinimai – paramos gavėjams leista plačiau taikyti sąskaitų apmokėjimo paramos mokėjimo būdą, už rodiklių ar įsipareigojimų nesilaikymą dėl karantino netaikytos sankcijos, atidėti ataskaitų pateikimo terminai, sudarytos galimybės teikti papildomus nenumatytus mokėjimo prašymus ir kt.  Siekiant padėti nukentėjusiems nuo COVID-19 bei paskatinti ekonomikos atsigavimą, buvo skirtos papildomos paramos lėšos, patvirtintos naujos tikslinės paramos priemonės. Mums tai buvo didelis iššūkis – juk tai papildomas krūvis darbuotojams, tačiau žinodami, kiek ši parama svarbi Lietuvos žmonėms, buvome pasirengę dirbti daugiau nei įprastai. Vien tik faktas, kad, lyginant su praėjusiais metais, 2020 m. įvertintų populiariausių investicinių priemonių paraiškų skaičius išaugo daugiau negu dvigubai (nuo 3 tūkst. iki 6,4 tūkst.), rodo, koks papildomas krūvis teko mūsų specialistams. Dabar jau galime sakyti, kad NMA darbuotojai sėkmingai išlaikė egzaminą – paraiškos buvo toliau administruojamos, nesustojo mokėjimo prašymų, kitų dokumentų vertinimas, paramos lėšų mokėjimas, o patikros buvo vykdomos pasitelkus „NMA agro“ programėlę. Artėjant žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui neturėjome galimybės organizuoti tradicinės konferencijos, seminarų rajonuose, todėl mūsų pareiškėjams parengėme vaizdo medžiagą, kurioje padalinių vadovai pristatė aktualius šių metų paraiškų administravimo bei kontrolės klausimus. Patarimus, kaip neprarasti išmokų, pateikėme informaciniame leidinyje, kuris buvo išplatintas ūkininkams per rajonų savivaldybių žemės ūkio padalinius. Didžiuojuosi NMA darbuotojų profesionalumu ir sutelktu darbu šiuo nelengvu laikotarpiu.
 
Taupant tiek valstybės išteklius, tiek ir tikrinamų pareiškėjų laiką, Jūsų komandai teko spręsti vieną iš itin aktualių užduočių – optimizuoti patikras. Ar galite supažindinti su rezultatais, ar jau įgyvendinti susitarimai su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis? Kas apskritai padaryta šioje srityje?
 
Norėčiau akcentuoti, kad NMA siekia būti žemdirbių patarėja, o ne baudėja – norime prevenciškai užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Patikroms optimizuoti ieškome įvairių būdų – tobuliname patikrų mechanizmą vienodindami skirtingų reikalavimų datas, dalindamiesi jau atliktų patikrinimų informacija su kitomis ūkininkus prižiūrinčiomis institucijomis ir pasitelkdami sparčiai tobulėjančias šiuolaikines technologijas patikrinimams atlikti nuotoliniu būdu.
 
NMA iškėlė iniciatyvą sumažinti patikrų skaičių ūkiuose, peržiūrėti bei atnaujinti patikrinimų atlikimo tvarkas su pagrindinėmis ūkininkus prižiūrinčiomis institucijomis, pavaldžiomis Žemės ūkio ministerijai ir Aplinkos ministerijai. NMA iniciatyva sulaukė palaikymo, jau pasiekti ir bendradarbiavimo rezultatai mažinant patikrinimų skaičių, vengiant skirtingų institucijų besidubliuojančio reikalavimų tikrinimo, mažinant  perteklinių vizitų pas tikruosius ūkininkus skaičių. Atitinkami sprendimai patvirtinti ir žemės ūkio ministro įsakymu. Pvz., nuo 2021 m. susietosios paramos už pienines karves, mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas patikras atliks tik VMVT .
 
Patikroms optimizuoti pasitelkiame ir šiuolaikines technologijas. NMA daugeliu atvejų laukų matavimus atlieka nuotoliniu būdu vadovaudamasi aerofotografiniais ir palydoviniais vaizdais, tačiau norint patikrinti tam tikrų specifinių įsipareigojimų vykdymą (pvz., pievų šienavimo / ganymo, pūdymo įdirbimo) prireikdavo vykti į laukus. Šiais metais pirmą kartą į laukus buvo vykstama tik išskirtiniais atvejais, kai auginamas pasėlis, pievų šienavimas / ganymas, pūdymo įdirbimas negalėjo būti matomi remiantis palydoviniais vaizdais arba negavus nuotraukų per mobilią programėlę „NMA agro“. Džiugu, kad programėlės praktine nauda įsitikina vis daugiau žmonių, ji sparčiai populiarėja – „NMA agro“ savo išmaniuosiuose telefonuose jau turi daugiau kaip 9  tūkst. naudotojų. Ji pirmiausia skirta ūkininkams, kitiems paramos gavėjams. Ūkininkai praneša apie įvykdytas veiklas, įsigytas investicijas, aktualiu laiku siunčia dirbamo lauko nuotraukas ir taip dalyvauja patikrinimo procese. Planuojame, jog kitais metais programėlę pritaikysime ir atliekant gyvulių patikras.
 
Kitas iššūkis, kurį priėmė NMA, – mažinti  sankcijų skaičių. 2016–2019 m. laikotarpiu bendra skiriamų sankcijų suma sumažėjo 3 kartus. Investicinių priemonių atveju paramos gavėjų, kuriems taikomos sankcijos, skaičius sumažėjo daugiau nei per pusę. Kur matote sankcijų neskyrimo rezervus?
 
2021–2027 m. periodu NMA tikslas – pereiti nuo atitikties taisyklėms ir reikalavimams kontrolės proceso prie rezultatų ir veiklos efektyvumo didinimo bei pažeidimų prevencijos.
 
NMA tikslas, jog tikriems ūkininkams būtų taikoma kuo mažiau sankcijų ar atvejų, kai jų prašoma sugrąžinti jau išmokėtą paramą. Stengiamės, kad ūkininkams būtų suteikta visa reikiama informacija, jie nebūtų baudžiami už mažareikšmius pažeidimus, o esant teisminiams ginčams – nesibylinėti iki pat paskutinės instancijos, jeigu matome, jog ūkininkas teisus.
 
Šiemet pirmą kartą deklaravimo metu pareiškėjai turėjo galimybę matyti Lietuvos teritorijos 2020 m. palydovinius vaizdus – tai padėjo laukus įbraižyti tiksliau. Taip NMA, siekdama iš anksto įspėti pareiškėjus apie deklaravimo klaidas, dar deklaravimo metu vizualiai patikrino visuose šiuose vaizduose pareiškėjų deklaruotų laukų ribas ir dangas, kad neatitikimai būtų ištaisyti iki deklaravimo pabaigos ir pareiškėjai išvengtų sankcijų. Kitais metais šį procesą planuojame automatizuoti. Taip pat bendradarbiaudami su Aplinkos ministerijos pavaldume esančiomis institucijomis siekiame pagerinti įvairių aplinkosauginių žemėlapių kokybę.
 
Viena pagrindinių sankcijų priežasčių – kompleksinės paramos reikalavimų nepaisymas. Kadangi sankcijos už šių reikalavimų nesilaikymą taikomos visai paraiškai, ūkininkai rizikuoja prarasti ženklias išmokų sumas. Prieš prasidedant pasėlių deklaravimui NMA pateikė Žemės ūkio ministerijai sankcijų mažinimo pasiūlymų paketą, kuriame buvo numatyta švelninti sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimus dydžius įvedant didesnį diferencijavimą bei toleranciją, taip pat buvo siūloma lengvinti kitus pažeidimus, kiek tai leidžia ES teisės aktai, ypač gyvulininkystės ūkiams. Žemės ūkio ministerija NMA pasiūlymams pritarė ir pakoregavo atitinkamus teisės aktus, jiems įsigaliojus, pareiškėjai už nedidelius pažeidimus jau gali sulaukti švelnesnių sankcijų nei iki šiol, taip pat yra galimybė juos ištaisyti. Pavyzdžiui, taikant sankcijas už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymą atsižvelgiama į pažeisto lauko plotą, o kai kuriais atvejais, kai plotas neviršija 0,1 ha,  sankcijos apskritai netaikomos. Taip pat NMA iniciatyva sumažintos sankcijos už reikalavimo neauginti kaupiamųjų žemės ūkio augalų statesniuose nei 12 proc. šlaituose pažeidimus. Planuojame ir kitiems metams pasiūlyti keletą reikalavimų supaprastinimų bei suvienodinti kompleksinės paramos ir aplinkosauginius reikalavimus, nes dabar kai kuriais atvejais jie skirtingi, nors siekia tų pačių tikslų. Taip pat planuojame skaitmenizuoti ūkininkų pildomus įvairius žurnalus, kad duomenis užpildyti ir pateikti būtų paprasčiau. 
 
Kita dažna sankcijų priežastis – pavėluotas deklaravimas, dėl kurio keli tūkstančiai ūkininkų kasmet praranda 200 tūkst. Eur, nes už kiekvieną pavėluotą dieną išskaičiuojama po 1 proc. išmokų. Žemės ūkio ministerijai esame pateikę pasiūlymą šiemet šių sankcijų netaikyti atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją kaip force majeure aplinkybę. Pasiūlymui buvo pritarta – dėl vėlavimo išmokų suma pareiškėjams šiais metais nebus mažinama. 
 
Ne paslaptis, jog dalis sankcijų yra pritaikoma nesąžiningiems asmenims už deklaruojamas nešienaujamas pievas, apleistus plotus, plotus be valdymo teisės, auginamus pasėlius, kaip pvz., moliūgus ar krapus, kurių realybėje nėra (taip bandant dirbtinai padidinti valdos ekonominį dydį arba gauti papildomo gazolio), taip pat sunykusius šaltalankių ar šilauogių krūmus ir kt. NMA kasmet identifikuoja rizikingų pareiškėjų grupes bei atlieka patikrinimus, tačiau visos Lietuvos kasmet apvažiuoti fiziškai neįmanoma, todėl Lietuva buvo viena pirmųjų ES valstybių, išreiškusi iniciatyvą stebėti visų, o ne 5 proc., deklaruojamų laukų agrarinę būklę naudojant palydovinius vaizdus, taip optimizuojant patikrinimus. Šiai idėjai pritarė visos ES valstybės, tad šiuo metu NMA vykdo pasirengimo darbus įdiegiant automatinės laukų nuolatinės stebėsenos informacinę sistemą (ALNSIS), kuri ne tik maksimaliai padidins paramos skirstymo skaidrumą, bet ir suteiks ūkininkams galimybę nuolat stebėti savo laukų būklę ir laiku ištaisyti neatitikimus, siekiant išvengti sankcijų, sistema turėtų veikti jau nuo 2022 m. Šiais metais pirmą kartą naudojantis ALNSIS buvo identifikuotos galimai nešienautos pievos visoje Lietuvos teritorijoje ir atlikti šių plotų patikrinimai. Daugeliu atvejų nustatėme pažeidimus, ir tai tik įrodo, kad ALNSIS bus labai efektyvus įrankis. Tikimės, jog pilnai įdiegus ALNSIS nesąžiningi pareiškėjai bus atgrasyti nuo netinkamų plotų deklaravimo ir išmokos pasieks tik tikruosius ūkininkus. Be to, Žemės ūkio ministerijai esame pateikę pasiūlymą, kaip galima būtų užtikrinti deklaruojamų plotų teisėto valdymo kontrolę. Tikimės, jog ir šiam pasiūlymui bus pritarta.
 
Kalbant apie investicines priemones, viena esminių naujovių – formalių, žalos nedarančių ar ištaisomų pažeidimų priskyrimas mažareikšmiams pažeidimams, už kuriuos nebetaikome sankcijų. Taip pat lanksčiau vertiname ir kitas paramos teikimo sąlygų pažeidimų priežastis, paramos gavėjams yra suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus (pvz., dėl išimtinių (force majeure) aplinkybių) arba ištaisyti tuos pažeidimus, kurie gali būti ištaisyti. Į paramos sutartis yra įrašomi visi paramos gavėjų įsipareigojimai, siektini rodikliai, taikoma priminimų apie teiktinus dokumentus, artėjančius įsipareigojimus sistema.
 
Žemės ūkio ministerija jau pritarė ir NMA siūlymui, pagal kurį ūkininkai kasmet teiks net 4 000 mažiau įgyvendintų projektų ataskaitų. Šis sprendimas taip pat padės sumažinti administracinę naštą ūkininkams.
 
Norėčiau pasiteirauti apie šiais metais įgyvendintus NMA struktūrinius pokyčius. Kokių siekėte tikslų?
 
Naujuoju 2021–2027 metų programiniu laikotarpiu keisis paramos priemonės, atsiras naujų, griežtės aplinkosauginiai reikalavimai, todėl, siekdami veiklos efektyvumo didinimo, procesų skaidrumo, informatyvumo bei tinkamos pažeidimų prevencijos, įgyvendinome NMA struktūrinius, funkcinius pokyčius. Planuojant struktūrinius pokyčius ypatingas dėmesys buvo skiriamas projektų vertinimo ir administravimo, pažeidimų prevencijos ir korupcijos sritims. Stipriname NMA padalinius regionuose – tai ypač svarbu, užtikrinant kokybišką ir greitą paramos administravimą.
 
Pradėdamas vadovauti NMA sakėte, kad Jūsų tikslas yra kurti gerą atmosferą įstaigoje, taip pat didinti NMA veiklos efektyvumą bei drauge su čia dirbančia komanda didinti galimybes paprasčiausiu būdu pasinaudoti parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.
Praėjo metai, „apšilimo“ fazė praeityje, tad jau galima pasiteirauti, kokia yra įstaigoje atmosfera?
 
Darbas NMA įdomus, tačiau dėl daugelio priežasčių sudėtingas ir kasdien reikalaujantis maksimalaus atidumo net ir menkiausioms detalėms. Manyčiau, kad nuoširdus ir tuo pačiu dalykiškas žmogiškas ryšys yra vienas svarbiausių, o gal ir svarbiausias faktorius, lemiantis įstaigos veiklos rezultatų kokybę bei kasdienės veiklos efektyvumą. Pandemija, ypač karantino metu, nutraukė gyvą kolegų bendravimą, tačiau darbuotojai labai greitai prisitaikė prie ilgesnio nuotolinio darbo laikotarpio. Buvo svarbu, kad šiuo laikotarpiu mūsų įstaigos darbuotojai jaustųsi komandos dalimi, kad būtų pastebėtas jų darbas, įvertinti veiklos rezultatai. Nors ir neįprastomis sąlygomis, pratęsėme tradiciją apdovanoti metų geriausius darbuotojus.
Nepaisant to, kad COVID-19 sustabdė visų mūsų laiką, tikiu, kad gavome ir labai svarbių gyvenimo pamokų – viena jų, įvertinome, kiek daug mums reiškia žmogiškas ryšys. Labai laukiame sugrįžtančių į kabinetus darbuotojų, kai tik pandemija pasitrauks iš mūsų gyvenimo. Gyvas bendravimas, kai matome vieni kitų veidus, kai reaguojame tiesiogiai, o ne per mus skiriantį ekraną, padės efektyviau priimti reikiamus sprendimus, o svarbiausia – gyvas žmogiškas ryšys sušildys įstaigos atmosferą. 
 
Dr. Aleksandro Muzikevičiaus nuotrauka iš NMA archyvo
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. sausio 12 d. 11:36