Netrukus – trečiasis paraiškų dėl valdų modernizavimo priėmimo etapas (ATNAUJINTA)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.07.19

Netrukus – trečiasis paraiškų dėl valdų modernizavimo priėmimo etapas (ATNAUJINTA)

Netrukus – trečiasis paraiškų dėl valdų modernizavimo priėmimo etapas (ATNAUJINTA)
Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. fiziniai ir juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Tai trečiasis šiais metais paraiškų surinkimo etapas, kuriam skirta daugiau kaip 119 mln. Eur, iš kurių investicinei paramai skirta daugiau kaip 105 mln. Eur paramos lėšų, lengvatinėms paskoloms – beveik 14 mln. Eur.
 
Paraiškas gali teikti ūkininkai, ketinantys investuoti tik į specializuotą žemės ūkio sektorių. Kiekvienam iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių skirtas atskiras biudžetas:
 • pieninei galvijininkystei skirta 50 mln. Eur;
 • mėsinei galvijininkystei ir kitiems gyvulininkystės sektoriams skirta 15,47 mln. Eur;
 • sodininkystei, daržininkystei, uogininkysei skirta 25 mln. Eur;
 • kitiems augalininkystės sektoriams skirta daugiau kaip 14,83 mln. Eur;
 • lengvatinėms paskoloms skirta 13,81 mln. Eur paramos lėšų.
Pažymėtina, kad bus sudaromos atskiros kiekvieno remiamo specializuoto sektoriaus paraiškų pirmumo eilės. Valdos specializacija nustatoma:
 • tuo atveju, kai pateiktame projekte nenumatoma keisti valdos specializacijos, specializuotu žemės ūkio sektoriumi laikomas tas, iš kurio praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos pajamos sudaro ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų;
 • tuo atveju, kai pateiktame projekte numatoma keisti valdos specializaciją arba kai valda nėra specializuota, kaip nustatyta aukščiau nurodytame punkte, specializuotu žemės ūkio sektoriumi laikomas tas žemės ūkio sektorius, į kurį pareiškėjas numato investuoti, ir visos projekte numatytos investicijos yra susijusios su to konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu.
Kai keičiama valdos specializacija, specializuotam daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nepriskiriamos nenatūraliai išdžiovintos ir natūraliai išdžiūvusios ankštinės daržovės) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu).
 
Projekto investicijos, kurios yra susijusios ne tik su konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu, paramos lėšomis nefinansuojamos.
 
Kas gali teikti paraiškas
 
Dėl paramos ir lengvatinės paskolos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (fizinis asmuo turi būti įregistravęs ir ūkininko ūkį) ir ne trumpiau kaip 12 mėn. vykdantys žemės ūkio veiklą bei iš jos gaunantys pajamų. Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su projekto partneriu (-ais), nepriimamos.
 
Parama teikiama, jei pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 tūkst. Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).
 
Remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai. Jei tai yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, remiamas iš kooperatyvo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.
 
Žinotina, kad paraiška gali būti pateikta tik pagal vieną remiamą veiklą ir tik pagal vieną iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių.
 
Paramos formos
 
Pareiškėjas gali kreiptis dėl:
 1. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos);
 2. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui;
 3. tik lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl skirtingos paramos rūšies pildomos skirtingos paraiškų formos:
 • paraiškos 1 priedas pildomas, kai prašoma investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) arba investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir (arba) lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui;
 • paraiškos 2 priedas pildomas, kai prašoma tik lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui.
Paraiškų teikimo tvarka
 
Paramos paraiška ir su paramos paraiška teikiami dokumentai gauti investicinę paramą (Taisyklių 9.1 papunktis) NMA turi būti pateikiami užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo  taisyklių nustatyta tvarka.
           
Paraiškos gauti investicinę paramą ir lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui (Taisyklių 9.2 papunktis) bei  tik lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui (Taisyklių 9.3 papunktis) turi būti teikiamos elektroniniu būdu:
 • pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx;
 • naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“)
 
Pagrindinės sąlygos ir reikalavimai pareiškėjui
 
Parama teikiama, jei:
 • pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti žemės ūkio veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamas ne trumpiau kaip 12 mėnesių;
 • pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų;
 • parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus) gamybai ir valdoje pagamintiems produktams apdoroti ir (arba) perdirbti;
 • investicijos, kurioms prašoma paramos, turi būti numatytos tik į tą specializuotą žemės ūkio sektorių, kuriam prašoma paramos;
 • projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
Žinotina, kad pareiškėjas turi atitikti visus įgyvendinimo taisyklių VI skyriuje nurodytus reikalavimus.
 
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Parama vienam projektui negali viršyti:
 • 300 000 Eur, kai teikiama investicinė parama;
 • 600 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):
- pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;
- pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Tuo atveju, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur;
 • 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola, iš kurių:
- didžiausia leistina investicinės paramos suma negali viršyti 300 000,00 Eur;
- didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur;
 • 800 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):
- pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;
- pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Tuo atveju, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur;
 • susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų KPP laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 metų pereinamąjį laikotarpį, pagal priemonės veiklos sritį negali viršyti 1 300 000 Eur.
Tais atvejais, kai pareiškėjas kreipiasi ir investicinės paramos, ir (arba) lengvatinės paskolos, metinė palūkanų norma gali būti ne didesnė kaip 1,3 proc., o paskolos dalis, skiriama apyvartinio kapitalo finansavimui, negali sudaryti daugiau kaip 30 proc. paskolos lėšomis tinkamų finansuoti investicijų vertės. Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo.
 
Atkreiptinas dėmesys. Kai tam pačiam projektui įgyvendinti kreipiamasi ir investicinės paramos, ir lengvatinės paskolos, bendras paramos dydis (sumine ir procentine išraiška) negali viršyti didžiausio leistino paramos intensyvumo ir didžiausios leistinos paramos sumos, nustatytos įgyvendinimo taisyklėse.
 
Paramos intensyvumas
 
Kai vykdoma žemės ūkio produktų gamyba
 
Gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:
 • jaunajam ūkininkui, fiziniam asmeniui (kuriam dar nėra suėję 41 metai), pateikusiam paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos; jaunojo ūkininko įsisteigimo diena yra ūkio įregistravimo pareiškėjo vardu arba valdos įregistravimo pareiškėjo vardu diena, t. y. ta diena, kuri yra iš šių dienų ankstesnė;
 • žemės ūkio kooperatyvui, įgyvendinančiam kolektyvines investicijas.
Augalininkystės sektoriuje finansuojama 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų jaunajam ūkininkui, fiziniam asmeniui (kuriam dar nėra suėję 41 metai), pateikusiam paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos; jaunojo ūkininko įsisteigimo diena yra ūkio įregistravimo pareiškėjo vardu arba valdos įregistravimo pareiškėjo vardu diena, t. y. ta diena, kuri yra iš šių dienų ankstesnė.
 
Kai vykdomas prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai
 
Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose);
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose).
Projektų atrankos kriterijai
 
Pieninės galvijininkystės sektoriaus paraiškos vertinamos pagal 8 atrankos kriterijus, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 30 balų.
 
Mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės, avininkystės, ožkininkystės, triušininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, ir kitų gyvulininkystės sektorių paraiškos vertinamos pagal 10 atrankos kriterijų, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 20 balų.
 
Sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės ir kitų augalininkystės sektorių paraiškos vertinamos pagal 10 atrankos kriterijų, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 20 balų.
 
Atrankos kriterijai, taikomi paminėtų žemės ūkio sektorių paraiškoms, išvardyti įgyvendinimo taisyklių XI skyriuje.
 
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius visuose žemės ūkio sektoriuose – 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 35 balų, paramos paraiška atmetama. Paramos paraiškos vertinamos 2 mėnesius nuo paramos paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad buvo pakeistas netinkamų išlaidų sąrašas. Paramos lėšomis negali būti finansuojama:
 • traktoriai, įskaitant T3 kategorijos traktorius (taikoma visuose žemės ūkio sektoriuose);
 • žemės ūkio technika ir įranga, kuri nesusijusi su tiksliuoju ūkininkavimu (prie tiksliojo ūkininkavimo priskiriamos skaitmeninės technologijos, siekiant tiksliai naudoti tik trąšas arba augalų apsaugos produktus įvertinant geografinę padėtį ir augalų poreikį), N, N1 ir O kategorijų transporto priemonės, plūgai (netaikoma gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriams);
 • tiesioginės ir juostinės sėjamosios (netaikoma gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriams);
 • žemės ūkio produktams sandėliuoti skirtos dėžės ir konteineriai.
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugpjūčio 8 d. 07:42