Nesilaikantiems įsipareigojimų – gresia nuobaudos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.11.30

Nesilaikantiems įsipareigojimų – gresia nuobaudos

Nesilaikantiems įsipareigojimų – gresia nuobaudos
Asmenims, skyrusiems paramos lėšas įrengti ir atnaujinti rekreacinio viešojo naudojimo infrastruktūrą miškuose, verta priminti įsipareigojimą leisti visuomenei laisvai ir nemokamai ja naudotis, todėl įgyvendintus projektus būtina tinkamai prižiūrėti.
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai, siekdami įsitikinti paramos lėšomis įgyvendintų projektų gyvybingumu, atlieka patikras vietoje. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ iš viso buvo pasirašytos 243 paramos sutartys. Patikrinus, kaip atliekama paramos lėšomis įgyvendintų projektų reguliari priežiūra, buvo nustatyta, kad dalis projektų prižiūrimi netinkamai.
 
Atlikta daugiau kaip 200 patikrų
 
Š. m. liepos–spalio mėn. NMA specialistai patikrino 204 projektus, įgyvendintus pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“. Atliekant patikras vietoje buvo nustatyta, kad 44 projektai neprižiūrimi – paramos lėšomis įrengti infrastruktūros objektai aplūžę, teritorija apleista, nešienaujama ir pan., todėl lankytis projekto vietoje bei naudotis sukurta infrastruktūra yra beveik neįmanoma.
 
Taip pat patikrinus nerasta dalies investicijų, kurioms buvo skirta paramos lėšų. Tokių projektų, kai trūko investicijų, suskaičiuota 39. Kai kurių projektų įgyvendinimo vietų rasti beveik neįmanoma, nes nėra jokių nukreipiančių nuorodų. Tikrintojai nustatė 44 nuo visuomenės „pasislėpusius“ projektus.
 
Be to, tikrinant projektus pasigesta privalomų viešinimo stendų, o taip pat nustatyta, kad projektų įgyvendinimo vietose vykdoma komercinė veikla, nors ji yra draudžiama.
 
Atsižvelgus į atliktų patikrų vietoje rezultatus, pradėti 54 galimo pažeidimo tyrimai. Nepatenkinami patikrų rezultatai paskatino NMA vadovybę priimti sprendimą įgyvendintų rekreacinių viešojo naudojimo projektų patikras atlikti kiekvienais metais.
 
Pažymėtina, kad paramos gavėjams už įsipareigojimų nevykdymą gresia sankcijos, kurių griežčiausia – paramos lėšų susigrąžinimas. Paramos lėšos gali būti susigrąžintos, jei paramos gavėjas nevykdo reguliarios projekto įgyvendinimo stebėsenos, kad užtikrintų projekto įgyvendinimą, kaip numatyta paramos paraiškoje, taip pat kitų įsipareigojimų.
 
Aktualu ir naujosios programos dalyviams
 
Analogiškai veiklai parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą. Siekiant užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimo atvejams naujuoju programiniu laikotarpiu buvo pakoreguotos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklės, pvz., nustatytas reikalavimas įrengti informacinę rodyklę, nukreipiančią į poilsio vietą, užtikrinant visuomenės informavimą bei poilsio vietos žinomumą iki kontrolės laikotarpio pabaigos.
 
Naujai paramos sutartis pasirašiusių asmenų prašome atkreipti dėmesį į atliekant patikras pagal ankstesniojo programinio laikotarpio priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“ nustatytus pažeidimus, kad neprireiktų taikyti nuobaudų už netinkamą projektų įgyvendinimą ir priežiūrą.
 
Taip pat kviečiame Lietuvos gyventojus, pastebėjus, kad paramos lėšomis miškuose įrengti objektai (stalai, pavėsinės ir kt.) yra sulūžę, sutrūniję, aikštelės užžėlusios piktžolėmis ar krūmais, paliktos šiukšlė ir pan., pranešti NMA „Pasitikėjimo linija“. Pasitikrinti vietas, kuriose įgyvendinti viešojo naudojimo rekreacinės infrastruktūros projektai, galima NMA sukurtame žemėlapyje. Žemėlapyje pažymėti paramos projektai, įgyvendinti ankstesnio programinio laikotarpio priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos“ lėšomis. Žemėlapis vis papildomas ir naujais projektais (žemėlapį rasite čia).
 
Informacija apie projekto įgyvendinimo vietą
 
Paramos lėšomis įgyvendinti infrastruktūros projektai miškuose turi būti visuomenei laisvai prieinami ir nemokami, todėl svarbu, kad apie projektų įgyvendinimo vietas sužinotų kuo daugiau žmonių, ypač svarbu, kad apie laisvalaikiui praleisti skirtas vietas būtų informuota vietos bendruomenė. Viešinti paramą įpareigoja taisyklės. Viena iš viešinimo priemonių, kurią rekomenduoja NMA specialistai, – informaciniai pranešimai apie projektus vietos seniūnijose.
 
Taigi paramos gavėjams vertėtų pasirūpinti įgyvendintų projektų miškuose viešinimu ne tik įrengiant rodykles ar stendus, bet ir pateikiant informaciją seniūnijose bei kitose bendruomenės lankomose vietose. Pavyzdžiui, vietos gyventojai apie galimą laisvalaikio praleidimo vietą miške galėtų perskaityti skelbimų lentoje. Sumaketuotas A4 dydžio informacinis pranešimas, pakabintas skelbimų lentoje ar kitoje seniūnijos pastato gausiai lankomoje vietoje, puiki paramos lėšomis įgyvendinto projekto viešinimo priemonė.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. lapkričio 30 d. 15:02