Ne už kalnų – trečiasis vietos veiklos grupių paraiškų rinkimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.05.22

Ne už kalnų – trečiasis vietos veiklos grupių paraiškų rinkimas

Ne už kalnų – trečiasis vietos veiklos grupių paraiškų rinkimas
Nuo birželio 4-osios Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) vėl bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Trečiasis šiais metais kvietimas teikti paraiškas skirtas tarptautinėms vietos veiklos grupių (VVG) veikloms paremti.
 
Paraiškos pagal veiklas „Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)“ ir „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ NMA teritoriniuose padaliniuose bus renkamos nuo birželio 4 d. iki liepos 2 d.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu tarptautiniams projektams inicijuoti skirta 15 090 Eur paramos lėšų, tarptautinio bendradarbiavimo projektams – 450 000 Eur.
 
Paramos gali kreiptis kaimo vietovių VVG ir dvisektorės VVG, kurių partnerėmis gali būti kaimo vietovių VVG, dvisektorės VVG, miesto VVG, žuvininkystės VVG bei kitas viešasis juridinis asmuo, t. y. viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti vietos plėtros strategiją (VPS) ir veikianti kaimo vietovių teritorijoje. Partnerių skaičius neribojamas.
 
Numatyti paramos dydžiai – iki 3 000 Eur vienam tarptautiniam projektui inicijuoti ir iki 100 000 Eur tarptautinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti. Paramos intensyvumas pagal abi veiklos sritis – 100 proc.
 
Pagal veiklą „Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)“ pareiškėjai gali planuoti įsigyti šias investicijas: keliones ir (arba) transporto nuomos, nakvynės, medicininių išlaidų draudimo ir nelaimingų atsitikimų draudimo, apimančio mirties, neįgalumo ir traumų rizikas, ir kitų dokumentų (vizų, leidimų išvykti į trečiąją šalį) tvarkymo paslaugas, dienpinigius (tik tais atvejais, kai komandiruotė yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir kai vyksta VVG darbuotojas), mokėjimo už kelius, automobilio stovėjimo mokamose automobilių stovėjimo vietose išlaidas, ryšių (pašto ir telekomunikacijų), vertimo, susitikimų su projekto partneriais (renginio vietos nuomos, maitinimo) paslaugas.
 
Pagal veiklą „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ taip pat kompensuojamos projekto koordinavimo išlaidos, tačiau jos negali viršyti 5 proc. visų pagal įgyvendinimo taisykles tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Be jų kompensuojamos projekto įgyvendinimo išlaidos – tai bendrosios išlaidos (atkreiptinas dėmesys, kad finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės, bet ne daugiau kaip 1 800 Eur. Kai projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur), naujos prekės, darbai ir paslaugos, kai darbų ir paslaugų rezultatais gali naudotis visi projekto parteriai, kurių veikla finansuojama iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto lėšų. Taip pat remiamas projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių rekonstravimas / kapitalinis remontas bei inžinerinių statinių sukūrimas ir (arba) atnaujinimas bei kitos įgyvendinimo taisyklėse nurodytos išlaidos.
 
Pagal abi veiklas bus kompensuojamas PVM, kurio pareiškėjas pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos srities „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ visas veiklas bus vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai:
 
1. Įgyvendinant projektą dalyvaujančių projekto partnerių (VVG) skaičius:
 • 4 ir daugiau partnerių – suteikiama 30 balų;
 • 3 partneriai – suteikiama 20 balų.
 
2. Projekte dalyvaujančių partnerių įvairovė:
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir dvisektorė VVG – suteikiama 20 balų;
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiama 10 balų;
dviejų skirtingų rūšių VVG:
 • kaimo vietovių VVG ir dvisektorė VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir miesto VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiami 5 balai.
 
3. Projekto pagrindinis tikslas – siekti šio Europos Sąjungos kaimo plėtros prioriteto tikslinės srities įgyvendinimo:
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ A veiklos srities „Veiklos įvairinimas, mažų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas“ – suteikiama 30 balų;
 • 3 prioriteto „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ A veiklos srities „Pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į žemės ūkio maisto produktų grandinę taikant kokybės schemas, kuriant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas, taip pat tarpšakines organizacijas“ – suteikiama 30 balų;
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ B veiklos srities „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ – suteikiama 20 balų;
 • 5 prioriteto „Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose“ C veiklos srities „Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais“ – suteikiama 20 balų;
 • 4 prioriteto „Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas“ A veiklos srities „Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, be kita ko, „Natura 2000“ teritorijose ir teritorijose, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, gamtiniu požiūriu didelės vertės ūkininkavimui skirtose teritorijose, taip pat Europos kraštovaizdžių būklei“ – suteikiama 10 balų.
 
4. Projekto tikslinė grupė:
 • socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės (senyvo amžiaus žmonės, negalią turintys asmenys, skurdą ir skurdo riziką patiriančios šeimos, daugiavaikės šeimos, bedarbiai, kt.) – suteikiama 20 balų;
 • jauni žmonės (asmenys iki 40 metų) – suteikiama 10 balų.
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. birželio 5 d. 13:29