Naujausi ekologinio ūkininkavimo taisyklių pakeitimai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.05.07

Naujausi ekologinio ūkininkavimo taisyklių pakeitimai

Naujausi ekologinio ūkininkavimo taisyklių pakeitimai
Šių metų balandžio pabaigoje žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės. Supažindiname su pagrindiniais pakeitimais.
 
Šiais metais dėl paramos gali kreiptis ekologinių ūkių valdytojai:
  • kurie ankstesniais paraiškų priėmimo metais buvo pateikę paraiškas ir įgyvendina tęstinius įsipareigojimus nedidindami daugiau kaip 1 ha paramos paraiškose pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ deklaruoto ploto;
  • kuriems 2019 m. pasibaigė penkerių metų įsipareigojimų laikotarpis (pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“); prisiimtus įsipareigojimus jie gali tęsti 2020 m. dar vienus metus su įsipareigotais plotais pagal pirmą pateiktą paraišką;
  • kurie 2016 m. įsipareigojo visoje valdoje vykdyti ekologinę gamybą (tęsiant įsipareigojimų vykdymą privalu nedidinti ploto daugiau kaip 1 ha). Reikalavimas visoje valdoje vykdyti ekologinę žemės ūkio gamybą netaikomas mokslo ir studijų įstaigoms ir profesinio mokymo įstaigoms ar jų įsteigtiems mokomiesiems ūkiams, kurie tęsia prisiimtus įsipareigojimus pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“.
 
Nuostata dėl įsiskolinimų atidėjimo taikoma ir fiziniams asmenims
 
Nuo šių metų ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims taikoma nuostata dėl įsiskolinimų Valstybiniam socialinio draudimo fondui atidėjimo, t. y. kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti socialinio draudimo įmokų ir (arba) mokesčių mokėjimo terminai.
 
Siekiantis gauti paramą pareiškėjas, kuris yra juridinis asmuo, negali turėti įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui („Sodrai“), o pareiškėjas, kuris yra fizinis asmuo, – tik Sodrai. Atitiktis šiam kriterijui vertinama nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d.
 
Tačiau minėta nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla yra finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, bei juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti socialinio draudimo įmokų ir (arba) mokesčių mokėjimo terminai. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paraiškos vertinimo metu.
 
Taip pat viena iš tinkamumo gauti paramą sąlygų (reikalavimų) – pareiškėjui, tiek juridiniam, tiek ir fiziniam asmeniui, negali būti iškelta byla dėl bankroto arba jo įmonė / veikla neturi būti likviduojama. Atitiktis šiam reikalavimui gali būti tikslinama paraiškos vertinimo metu.
 
Esant tam tikroms aplinkybėms gali būti sumažintas įsipareigotas plotas
 
Pareiškėjai įsipareigoja per įsipareigojimų pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ laikotarpį, nuo pirmos paraiškos pateikimo datos nesumažinti paraiškoje nurodytų plotų daugiau kaip 10 proc. Tačiau jei pareiškėjas / paramos gavėjas 2020 m. nesilaikė įsipareigojimų dėl objektyvių aplinkybių (kai lauke ar jo dalyje buvo tvarkomas valstybės turtas (melioracijos grioviai) ir pan.) ir apie tai raštu informavo Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo aplinkybių sužinojimo, sankcijos dėl įsipareigoto ploto sumažėjimo netaikomos.
 
Tam tikrais atvejais netaikomas reikalavimas grąžinti visą sumokėtą paramą
 
Kai 2020 m. pareiškėjas negali deklaruoti visų pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ anksčiau įsipareigotų plotų dėl nuomojamos ar panaudos sutarties pagrindu valdomos privačios žemės nuomos ar panaudos sutarties nutraukiamo nuomotojo reikalavimu / iniciatyva arba nepratęsimo, suėjus nuomos terminui, reikalavimas grąžinti visą sumokėtą paramą netaikomas. Todėl tai žinodami pareiškėjai jau dabar turi atsiųsti NMA įrodančius dokumentus dėl sumažėjusio ploto (pvz., dėl nuomos ar panaudos sutarties nuraukimo / nepratęsimo, nuomos termino pasibaigimo ir pan.).
 
Dėl įsėlio auginantiems javus arba javus pašarui
 
Jei pareiškėjai laukuose augino javus arba javus pašarui ir 2020-ieji metai yra penktieji įsipareigojimų metai, kartą per įsipareigojimų laikotarpį jie privalo auginti augalus, nurodytus įgyvendinimo taisyklių 26 punkte. Reikalavimas netaikomas pareiškėjams, kuriems 2019 m. pasibaigė penkerių metų įsipareigojimų laikotarpis ir kurie 2020 m. tuose plotuose tęsia prisiimtus įsipareigojimus.
 
Pakeitimai dėl žaliojo pūdymo
 
Jei žaliajame pūdyme auginami augalų mišiniai, kuriuose vyrauja vienas iš šių augalų: facelijos, barkūnai, dobilai, esparcetai, liucernos, lubinai, paprastieji gargždeniai, lęšiai, ožiarūčiai, pupos, seradelės, vikiai, žirniai, nurodyti augalai turi būti auginami mišinyje su migliniais ir (arba) bastutiniais augalais. Tokiame pūdyme neturi būti vykdoma žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti (t. y. ganomi gyvuliai, šienaujama žolė, išskyrus žaliosios masės susmulkinimą ir įterpimą į dirvą). Šis pūdymas turi būti deklaruojamas „PDŽ“ kodu, nurodant sutartinį kodą „ĮS“. Žaliojo pūdymo atitiktis daugiamečių žolių įsėliui bus taikoma nuo 2015 m. pateiktoms paraiškoms.
 
NMA pareiškėjams mokės 100 proc. kompensacinę išmoką
 
Gera žinia pareiškėjams – NMA, nelaukdama, kada ekologiškai ūkininkaujantieji pateiks  sertifikavimo įstaigai informaciją apie užaugintą ir patiektą rinkai produkciją, įvertins paraišką ir jei nenustatys neatitikčių, galės išmokėti 100 proc. kompensacinę išmoką pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“.
 
Tačiau reikalavimas pateikti minėtą informaciją VšĮ „Ekoagros“ išlieka. Kasmet einamaisiais metais iki sausio 15 d. pareiškėjai privalo pateikti pagal sertifikavimo įstaigos nustatytą formą informaciją apie visą praėjusiais metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją, nurodydami produkto rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius (sudarytą Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo lentelės „Augalininkystės, gyvulininkystės produkcijos apskaita“ ir apskaitos dokumentų pagrindu).
 
Primename, kad paraiškos pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ priimamos kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų bei gyvulių deklaravimo metu. Šiais metais ekologinių ūkių valdytojai dėl paramos gali kreiptis nuo balandžio 20 d. iki birželio 22 d. Po birželio 22 d. paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintus vaisius, uogas ir daržoves nepriimamos. 
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gegužės 8 d. 14:51