Mokėjimo prašymai – praėjus trims verslo įgyvendinimo metams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.01.24

Mokėjimo prašymai – praėjus trims verslo įgyvendinimo metams

Mokėjimo prašymai – praėjus trims verslo įgyvendinimo metams
Paramos gavėjai, 2009 metais pateikę paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, šiais metais privalo teikti ir pirmuosius mokėjimo prašymus. Smulkieji ūkininkai su mokėjimo prašymais laukiami Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki 2012 m. gegužės 31 d.
 
Parama mokama pagal principą 3 + 2
 
Pagal KPP priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ nedidelių ūkių savininkams penkis metus mokama 5179 litus siekianti metinė išmoka. Maksimali išmoka vienam paramos gavėjui negali viršyti 25 tūkst. 895 litų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
Parama priemonės dalyviams išmokama pagal principą 3 + 2. Verslo plane, kurį paramos gavėjai teikė kartu su paraiška kreipdamiesi paramos, jie įsipareigojo per pirmuosius trejus metus padidinti savo valdomo ūkio EDV mažiausia 20 procentų ir paversti valdą ekonomiškai gyvybinga. Plane taip pat detaliai nurodomos  ketinamos atlikti investicijos, ūkio plėtros planai.
Per trijų pirmųjų metų laikotarpį paramos gavėjai privalo investuoti ne mažesnę kaip 15 tūkst. 537 litų paramos sumą (be PVM).
Per kitus du verslo plano įgyvendinimo metus paramos gavėjai privalo išlaikyti padidėjusį EDV (jo nesumažinti). Paramos gavėjas iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos privalo investuoti visą jam išmokėtą paramos sumą.
 
Mokėjimo prašymai – kartu su pagrindžiančiais dokumentais
 
Mokėjimo prašyme turi būti deklaruojamos per pirmuosius tris metus patirtos verslo plano įgyvendinimo išlaidos. Jei įvertinama, kad verslo planas įgyvendinamas tinkamai – laikomasi išsikeltų tikslų, numatytos investicijos vykdomos tinkamai ir laiku, paramos gavėjui išmokama metinė paramos suma už ketvirtus metus.
 
Už paskutinius, penktuosius verslo plano įgyvendinimo metus, parama išmokama tik įvertinus galutinį mokėjimo prašymą, kuris pateikiamas baigus įgyvendinti verslo planą, t. y. po penktų verslo plano įgyvendinimo metų. Jame turi būti deklaruojamos išlaidos už ketvirtuosius ir penktuosius metus.
 
Pagal praeitų metų priemonės įgyvendinimo taisyklių pakeitimus, paramos gavėjas turi galimybę nebedalyvauti priemonėje.
 
Jeigu paramos gavėjas nori užbaigti priemonės įgyvendinimą anksčiau nei numatytas 5 metų įgyvendinimo laikotarpis, jis turi būti padidinęs valdos ekonominį dydį ne mažiau kaip 20 proc. ir atsiskaityti NMA už investicijų, numatytų padaryti tais metais, už kuriuos buvo gauta parama, įgyvendinimą.
 
Jei paramos gavėjas nori nutraukti priemonės įgyvendinimą (per pirmus trejus verslo plano įgyvendinimo metus), bet nėra padidinęs savo valdos ekonominio dydžio ne mažiau kaip 20 proc. ir (arba) nėra įgyvendinęs numatytų investicijų, jis turi pateikti prašymą dėl paramos atsisakymo, o išmokėtą paramą turi grąžinti.
 
Jei paramos gavėjas nori nutraukti priemonės įgyvendinimą po trejų verslo plano įgyvendinimo metų ir jam jau yra išmokėta paramos suma už ketvirtus paramos metus, jis išmokėtą paramą turi grąžinti tik už tuos metus, kuriais verslo plane numatytos investicijos nebuvo (jeigu nebuvo) įgyvendinamos.
 
Kiti svarbūs įsipareigojimai
 
Paramos gavėjams patariama nepamiršti laikytis ir kitų prisiimtų svarbių įsipareigojimų:
  • finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. maksimalios paramos sumos (ne daugiau kaip 5 proc. maksimalios paramos sumos gali būti skirta paraiškos parengimui ir konsultavimui verslo plano įgyvendinimo klausimais);
  • paramos gavėjas privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą taip, kaip tai nustatyto Lietuvos Respublikos teisės aktai;
  • išlaidos, kurioms padengti prašoma paramos, negali būti finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir EB fondų;
  • visos atliekamos investicijos turi atitikti gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos, maisto kokybės reikalavimus;
  • visi paramos gavėjo atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti per bankines institucijas;
  • išperkamąja nuoma įsigytas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos (galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos);
  • pareiškėjas be rašytinio NMA sutikimo neturi teisės parduoti ar kitaip perleisti paramos lėšomis įgyto turto kitam asmeniui mažiausiai penkis metus nuo tada, kai buvo patvirtintas paramos gavėju.
 
Išmokėta per 18 mln. litų paramos
 
Per visą paramos teikimo laikotarpį nuo 2007 m. pagal priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ ūkininkams išmokėta per 18 mln. litų. Iš viso 2007–2013 metų laikotarpiu šiai priemonei numatyta skirti daugiau nei 81 mln. litų paramos lėšų.
 
Daugiau informacijos rasite čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:19