Modernizuojantiems ūkį svarbu nepamiršti įsipareigojimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.02.27

Modernizuojantiems ūkį svarbu nepamiršti įsipareigojimų

Modernizuojantiems ūkį svarbu nepamiršti įsipareigojimų
Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą (KPP), itin didelio susidomėjimo sulaukė priemonė „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ – pagal ją per visą paramos laikotarpį patvirtinta beveik 12 tūkstančių paraiškų. Tačiau tam, kad ūkių modernizavimo projektai būtų įgyvendinti sėkmingai, paramos gavėjai turi nepamiršti laikytis įsipareigojimų.
 
Svarbu pasiekti projekto priežiūros rodiklius
 
Priemonė „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ skirstoma į tris veiklos sritis. Pirmąja veiklos sritimi remiama veikla, susijusi su Nitratų direktyvos reikalavimų įgyvendinimu, antroji veiklos sritis skatina investicijas į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, trečiąja remiamas trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. Kiekvienoje veiklos srityje dalyvaujantys projektų vykdytojai turi atitikti tam tikrus, jų sutartyje numatytus reikalavimus ir pasiekti projekto priežiūros rodiklius.
 
Genetinės kokybės gerinimo ir produktyvumo kontrolė
 
Paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus gyvulininkystės sektoriuje ir auginantys galvijus, kiaules, avis, ožkas turi vykdyti gyvulių genetinės kokybės gerinimo arba produktyvumo kontrolę. O auginantys triušius privalo vykdyti veislinių triušių apskaitą ne mažiau kaip 5 metus nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos.
 
Naujai įsteigto pripažinto kooperatyvo nariams aktuali 2013 m. atsiradusi naujovė – jie įsipareigoja, kad pirmais metais po projekto įgyvendinimo metų ir kitais projekto kontrolės laikotarpio metais kooperatyvo ir (arba) jo narių laikomų nuosavų gyvūnų skaičius sudarys ne mažiau kaip 200 SGV.
 
Įsipareigojimai plantacinių želdinių augintojams
 
Dalyvaujantys trečiojoje priemonės veiklos srityje „Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas“ taip pat turėtų nepamiršti įsipareigojimų. Trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai turi būti įveisiami ne mažesniame kaip 1 hektaro žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plote ir kertami ne rečiau kaip kas 5 metus. Minėtus želdinius leidžiama veisti ne tik nuosavoje žemėje, bet ir nuomojamoje iš privačių asmenų, ar valdomoje panaudos, ar kitais pagrindais.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad ŽŪN, kuriose auginami plantaciniai želdiniai, privalo būti nuomojamos ar valdomos panaudos teise ne trumpiau kaip 10 metų nuo sutarties pasirašymo dienos. Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės sutartys turi būti įregistruotos Registrų centre. Sutartyse turi būti numatyta trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimo galimybė. Veisti šiuos želdinius privaloma laikantis Geros agrarinės ir aplinkosaugos reikalavimų, jie negali būti sodinami NATURA 2000 vietovėse.
 
Pakeitimai - tik suderinus su NMA
 
Kai kurie priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ įsipareigojimai bendri visoms veiklos sritims. Pavyzdžiui, mažiausiai penkerius metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos negalima keisti Europos Sąjungos finansuojamo projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų be Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) rašytinio sutikimo. Taip pat turi būti vykdoma verslo plane numatyta žemės ūkio veikla, be NMA rašytinio sutikimo negalima parduoti ir perleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto.
 
Su NMA paramos gavėjai turėtų derinti ir bet kokius kitus su projektu susijusius pakeitimus. Nesvarbu, ar keičiasi projekto vieta, ar investicijos, ar paramos dydžių pasiskirstymas tarp projekto įgyvendinimo etapų – visus pakeitimus reikia derinti su NMA. Šis įsipareigojimas yra tęstinis ir galioja per visą projekto priežiūros laikotarpį. Ekonominę veiklą vykdantys paramos gavėjai visą projekto kontrolės laikotarpį įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą: sudaryti balansą, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas. Tarp bendrųjų įsipareigojimų – ir paramos viešinimas.
 
Turtą drausti penkerius metus
 
Dar viena KPP lėšomis remiamų ūkininkų įsipareigojimų dalis yra susijusi su turto draudimu. Visas turtas, kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama, turi būti draudžiamas visą penkerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos: projekto įgyvendinimo metu šiam turtui turi būti pritaikytas didžiausias turto atkuriamosios vertės draudimas nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus projektą, paramos lėšomis įgytas turtas turi būti apdraustas likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas.
 
Suskubti pateikti mokėjimo prašymus „Žemės ūkio valdų modernizavimo“ paramos gavėjai visus projektus turi pabaigti įgyvendinti iki 2015 m. birželio 30 d. Iki šios datos jie turi pateikti NMA ir paskutinius mokėjimo prašymus. Juos rekomenduojama pateikti anksčiau, nelaukiant mokėjimo prašymų teikimo termino pabaigos.
 
Paramos gavėjai, kurie baigia įgyvendinti projektus, kartu su galutiniu mokėjimo prašymu turi pateikti ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. Taip pat įgyvendinę projektus visą projekto kontrolės laikotarpį kiekvienais metais iki balandžio 30 dienos paramos gavėjai turi teikti užbaigto projekto metinę ataskaitą ir finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ataskaitinius metus.
 
Pažymėtina, kad paramos gavėjai turi pildyti naujai patvirtintas ataskaitų formas, kurias galima rasti paspaudus šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:16